För att säkerställa likvärdigheten i bedömningen har nationella kunskapskrav för vitsordet åtta (8) fastställts i varje läroämne för bedömningen vid utgången av årskurs 6 och vid slutbedömningen. Kunskapskraven beskriver de kunskaper eleven förutsätts ha i varje läroämne för att bedömas med vitsordet 8. Som stöd för kriterierna för slutbedömningen har för varje läroämne utarbetats beskrivningar av kunskaper som understiger vitsordet åtta (8) samt kunskaper som överstiger vitsordet åtta (8).

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har nationella kunskapskrav för vitsordet åtta (8) fastställts i varje läroämne för bedömningen vid utgången av årskurs 6 och vid slutbedömningen. Kunskapskraven som fastställts i grunderna är bindande norm för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Som stöd för kriterierna för slutbedömningen har för varje läroämne utarbetats beskrivningar av kunskaper som understiger vitsordet åtta (8) samt kunskaper som överstiger vitsordet åtta (8). Beskrivningarna är stödmaterial till grunderna och är inte bindande norm. De syftar till att stödja lärarna i tillämpningen av kunskapskraven vid slutbedömningen.