De studerande har varierande individuella behov och studievägar. På samma sätt har de också olika språkliga färdigheter, både i undervisningsspråket på andra stadiet och i språket inom olika kunskapsområden. Språklig medvetenhet hos lärarna och språkmedvetna arbetssätt i undervisningen gynnar varje studerande, oberoende av om den studerande har för avsikt att på andra stadiet avlägga yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller flera examina.  

Den språkliga medvetenheten genomsyrar alla skeden av studierna inom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) – därför är det centralt att känna till den studerandes färdigheter, ge stöd i undervisningsspråket samt använda språkmedvetna arbetssätt i all undervisning.