Inom slöjden avses med språklig medvetenhet förmåga att läsa, förstå och tolka bilder, symboler och anvisningar samt själv producera olika dokumenterande texter. Texterna innehåller både ämnets särskilda ordförråd och ämnets karakteristiska sätt att studera och producera information.

Kuvassa oppilaan käsin piirtämä tuotesuunnitelma vaatteesta.
M2: I idé- och planeringsskedet vägleds eleven att uttrycka sina önskemål och målsättningar. Ju noggrannare eleven beskriver sina mål, desto bättre kan läraren vägleda eleven i slöjdprocessen.

Den språkliga medvetenheten är inbyggd i slöjdens olika mål. I mål två, fyra och sex (M2, M4 och M6) ska eleven med hjälp av slöjdens termer uttrycka de material, arbetssätt, tekniker och arbetsredskap som hör till hens produkt eller verk samt beskriva den planerade arbetsprocessen, arbetsordningen och slutresultatet. 

Kuvituskuva. Oppilaat suunnittelevat käsityön tunnilla 3D ohjelmalla omaa työtään.
M4: I sitt arbete visar eleven sitt kunnande genom att använda rätt terminologi och symboler.

Läraren ska beakta i sin undervisning att slöjdens språk alltid ska användas i elevernas aktiviteter som anknyter till slöjd. Man kan inte behärska slöjdens språk om man inte har lärt sig det och aktivt övat på det under lektionerna. 

Kuvituskuva. Oppilas dokumentoi käsityöprosessia omalla älypuhelimellaan.
M6: Det språk som används i dokumentationen av slöjden samt i produktionen och delandet av gemensam kunskap har stor betydelse för bevisandet av kunnandet.

När läraren gör en helhetsbedömning av slöjden i slutskedet av den slöjd som är gemensam för alla, ska också textfärdigheter och språklig medvetenhet i anknytning till slöjden bedömas.