I de obligatoriska studierna i språk betonas hur den studerandes färdigheter och strategier för språkstudier samt hens kommunikationsstrategier utvecklas utgående från den studerandes eget utgångsläge. Den studerande blir medveten om sina språkliga styrkor och utvecklingsområden och stärker den studerandes grund för fortsatta språkstudier. Den studerande ska för detta ändamål utarbeta en språkprofil som ska bearbetas under studiernas gång.
Tietokone ja kirjoja