Många barn behöver stöd för sitt lärande. Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela den grundläggande utbildningen få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår.

En elev kan behöva tillfälligt eller långvarigt stöd i studierna och skolgången. Behovet av stöd kan variera från lindrigt till mer omfattande, eller eleven kan behöva flera olika former av stöd samtidigt. Skolan ska ge olika former av stöd enligt svårigheternas karaktär och omfattning.

Många faktorer som orsakar inlärningssvårigheter kan iakttas redan inom småbarnspedagogiken eller i förskolan innan barnet börjar skolan. Svårigheter i lärandet eller skolgången kan även uppstå under den grundläggande utbildningen. Ju tidigare eleven kan få stöd, desto bättre kan man undvika att svårigheterna blir mer omfattande och komplicerade. Det är också viktigt att trygga ett kontinuerligt stöd när barnet övergår från småbarnspedagogik till förskoleundervisning, från förskoleundervisning till grundskolan och i olika skeden av skolgången.

Nedan kan du sen video om stöd i skolgången.

Alla har rätt till stöd på skolstigen