Lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft 1.8.2014 medförde förändringar även i bestämmelserna som berör stöd för lärande och skolgång och hur stödet ska ordnas. I lagstiftningen särskiljs mellan individuell elevvård som föreskrivs i lagen om elev- och studerandevård och stöd för lärande och skolgång som ingår i lagen om grundläggande utbildning.

Den individuella elevvården som avses i lagen om elev- och studerandevård skiljer sig juridiskt sett från stödet för lärande och skolgång som avses i lagen om grundläggande utbildning. Både den individuella elevvården och stödet för lärande och skolgång grundar sig på samarbete och kommunikation med eleven och vårdnadshavaren. Den individuella elevvården är ändå alltid frivillig medan det inte krävs elevens eller vårdnadshavarens samtycke för att ordna stöd för elevens lärande och skolgång.