Den här sidan innehåller stödmaterial för bedömningen i livsåskådningskunskap i årskurs 6. Materialet är avsett att vara ett stöd för lärarna i att planera sin undervisning och bedömning i enlighet med målen för undervisningen i läroplansgrunderna och i tillämpningen av de nationellt fastställda kunskapskraven. Stödmaterialet innehåller tips och exempel på pedagogiska bedömningsmetoder. Läraren kan ändra och anpassa exemplen så att de är användbara i det egna arbetet med bedömning. I stödmaterialet hänvisas till digitala material, som kan användas för flera av kriteriernas del.
Koristekuva

Bedömningen i livsåskådningskunskap ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska sträva efter att uppmuntra eleven att studera och undersöka centrala källor och deras särdrag och att göra egna tolkningar. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunnande som visas med hjälp av andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande. 

Siffervitsord ska i regel ges i betyg från och med årskurs 4 i den grundläggande utbildningen. Det är dock möjligt att avvika från detta vid bedömningen av elever vars modersmål är något annat än undervisningsspråket. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, kapitel 6.11.1). Verbalt omdöme kan alltså användas i stället för siffervitsord i årskurs 1–9 i läsårsbetyg och eventuella mellanbetyg för elever med invandrarbakgrund, med undantag för i slutbedömningen. I betygen kan man använda olika skalor för verbalt omdöme. Om verbalt omdöme ges ska det framgå om eleven uppnått målen för läroämnet, det vill säga om elevens prestation är godkänd eller underkänd. I vissa läroämnen är det enligt behov möjligt att bedöma kunnandet hos elever med invandrarbakgrund med verbalt omdöme i ett betyg där siffervitsord i övrigt används i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. Om siffervitsord av någon anledning inte är den mest ändamålsenliga lösningen för bedömningen av elevens kunnande, kan man återgå till att använda verbalt omdöme.