Stödmaterialet för litteratur och modersmål tar bland annat fasta på materialbaserat skrivande, centrala begrepp och läsning i estetiskt syfte. Materialet innehåller också idéer för olika studieavsnitt. Beskrivningarna och exemplen är inte förpliktande eller uttömmande. Ta del av stödmaterialet med öppet sinne!
Textprocesser

I fråga om läroämnet modersmål och litteratur har den centrala principen för de nya grunderna för gymnasiets läroplan varit att förtydliga studiernas struktur. Nu har studierna strukturerats enligt moduler, som tar fokus på särskilda mål och innehåll. Samtidigt har man strävat efter att de innehåll som utgör läroämnets kärna och läroämnets allmänna mål utformas så att de bildar en enhetlig helhet som tar vid där var grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen slutar.

De allmänna målhelheterna för modersmål och litteratur är

  1. kommunikationsfärdigheter
  2. att tolka texter
  3. att producera texter
  4. att utveckla språklig och kulturell medvetenhet (S2: att utveckla språklig medvetenhet).

I läroämnet modersmål och litteratur ligger fokus på kommunikationsfärdigheter och på att våga kommunicera, på att läsa i estetiskt syfte och att läsa långa texter samt på att skriva. I de obligatoriska studierna ingår att den studerande ska läsa minst åtta hela verk, av vilka minst ett verk ska vara en fackbok. I lärokursen svenska som andraspråk och litteratur ska den studerande läsa minst fyra hela verk.

Modulstrukturen i läroämnet är densamma i gymnasieutbildningen för unga och för vuxna, även i läro i svenska/finska som andraspråk och litteratur, men de obligatoriska studierna omfattar två studiepoäng mindre i gymnasieutbildningen för vuxna.

Stödmaterialet berör alla lärokurser i modersmål och litteratur om inte annat anges i rubriken.