Stödmaterialet öppnar bland annat upp begreppen som används för religionens del i grunderna för gymnasiets läroplan samt erbjuder olika exempel på hur den mångsidiga kompetensen hänger samman med målen för de olika modulerna och deras centrala innehåll. Stödmaterialet är indelat utgående från om det är avsett för en viss lärokurs eller för alla lärokurser. Exemplen och beskrivningarna är inte förpliktande eller uttömmande. Ta del av dem med öppet sinne!
Ungdomar som lyfter på hatten för varandra