Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En lokal läroplan som har gjorts upp utgående från dessa grunder ska tas i bruk etappvis från och med 1.8.2016. I de nya grunderna för läroplanen beskrivs för varje läroämne bedömningskriterier för vitsordet 8 både i slutet av årskurs sex och i slutbedömningen. De bedömningskriterier som beskrivs i grunderna för läroplanen är för utbildningsanordnaren bindande normer, som överförs som sådana från grunderna till den lokala läroplanen.

Som stöd för kriterierna för slutbedömningen har för varje läroämne utarbetats beskrivningar av kunskaper som understiger vitsordet åtta samt kunskaper som överstiger vitsordet åtta. Dessa beskrivningar utgör stödmaterial till grunderna för läroplanen och är inte bindande normer. Avsikten med stödmaterialet är att stöda lärarna i användningen av kriterierna för slutbedömningen. Stödmaterialet beskrivs i nedanstående tabell. Tabellen omfattar också målen, innehållsområdena och kunskapskraven för vitsordet 8 i läroämnet, vilka är normer i grunderna för läroplanen. Stödmaterialet är i tabellen utmärkt med brun bakgrundsfärg.