Som stöd för bedömningskriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har man utarbetat beskrivningar av de kunskaper som krävs för att få vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna som fastställts i läroplansgrunderna är förpliktande för utbildningsanordnarna och ska som sådana överföras från grunderna till den lokala läroplanen.
Betyget och en ros i famnen

Utbildningsstyrelsen godkände grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 22.12.2014. De lokala läroplanerna som har utarbetats utifrån grunderna har tagits i bruk stegvis från och med 1.8.2016. I grunderna fastställde man separat för varje läroämne kunskapskrav för vitsordet 8 vid utgången av årskurs 6 och i slutbedömningen.

Utbildningsstyrelsens arbete med att utarbeta kunskapskrav för slutbedömningen blev klart år 2020. Utöver kunskapskrav för vitsordet 8 finns nu också beskrivningar av de kunskaper som behövs för att få vitsorden 5, 7 och 9 i slutbedömningen i respektive läroämne i den grundläggande utbildningen. Kunskapskraven publicerades 31.12.2020 och togs i bruk 1.8.2021. Arbetet med att förnya bedömningskriterierna har gjorts i samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Målet är att öka likvärdigheten i bedömningen och att vitsorden bättre ska kunna jämföras med varandra. Bedömningskriterierna som fastställts i läroplansgrunderna är förpliktande för utbildningsanordnarna och ska som sådana överföras från grunderna till den lokala läroplanen.

Utbildningsstyrelsen har också utarbetat stödmaterial för slutbedömningen i de olika läroämnena. Stödmaterialet är inte förpliktande. Syftet med materialet är att stödja lärarna i planeringen av undervisningen så att den motsvarar målen, i genomförandet av slutbedömningen och i användningen av bedömningskriterierna.

Siffervitsord ska i regel ges i betyg från och med årskurs 4 i den grundläggande utbildningen. Det är dock möjligt att avvika från detta vid bedömningen av elever vars modersmål är något annat än undervisningsspråket. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, kapitel 6.11.1). Verbalt omdöme kan alltså användas i stället för siffervitsord i årskurs 1–9 i läsårsbetyg och eventuella mellanbetyg för elever med invandrarbakgrund, med undantag för i slutbedömningen. I betygen kan man använda olika skalor för verbalt omdöme. Om verbalt omdöme ges ska det framgå om eleven uppnått målen för läroämnet, det vill säga om elevens prestation är godkänd eller underkänd. I vissa läroämnen är det enligt behov möjligt att bedöma kunnandet hos elever med invandrarbakgrund med verbalt omdöme i ett betyg där siffervitsord i övrigt används i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. Om siffervitsord av någon anledning inte är den mest ändamålsenliga lösningen för bedömningen av elevens kunnande, kan man återgå till att använda verbalt omdöme.