Antalet studerande med invandrarbakgrund i gymnasierna ökar för varje år. I gymnasiet kan man likaså studera svenska enligt lärokursen för svenska som andraspråk och litteratur (S2) i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan. Utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning främjar den studerandes färdigheter för gymnasiestudier.

I grunderna för gymnasiets läroplan beskrivs modersmål och litteratur som ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen  i modersmål och litteratur har som mål att den studerande ska utveckla sådana färdigheter i multilitteracitet samt kommunikation och interaktion som skapar tillräckliga förutsättningar för fortsatta studier, arbetsliv och ett aktivt medborgarskap. Läroämnets uppdrag är att  erbjuda förutsättningar för en språklig och kulturell allmänbildning och hjälpa den studerande att bygga upp en identitet och värdesätt sin kultur och sitt språk. Målet är att lära sig skilja mellan och tolka olika slags texter och att kunna producera texter för olika syften. Den studerande handleds att aktivt söka information och att lära sig att kritiskt tolka och hantera information.