Studiehandledningens uppdrag är att stödja den studerande under gymnasiestudiernas gång och säkerställa att den studerande har tillräckliga färdigheter som behövs för övergången till fortsatta studier och till arbetslivet.