De olika behov som elever med invandrarbakgrund har vad gäller språkinlärning tillgodoses i den grundläggande utbildningen genom att man ger eleverna möjlighet att studera svenska som andraspråk. Målet för undervisningen är att eleven ska uppnå sådana språkkunskaper att hen har jämlika förutsättningar som de andra att fungera och studera i den omgivande språkgemenskapen.

Svenska som andraspråk och litteratur (S2) är en lärokurs som hör till läroämnet modersmål och litteratur. Den här lärokursen skiljer sig på flera sätt från undervisningen i modersmål, finska som andraspråk och främmande språk. Undervisningen i svenska som andraspråk inte är stöd- eller specialundervisning i svenska, utan en lärokurs med egna mål, innehåll och bedömningskriterier som ska beaktas i undervisningen.

Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) kan en elev studera enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur, om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller eleven i övrigt har en flerspråkig bakgrund. En elev ska studera enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur om elevens språkfärdigheter är bristfälliga inom ett eller flera områden och inte räcker till för att eleven ska kunna delta i den dagliga kommunikationen som en jämbördig medlem i skolgemenskapen, eller om elevens kunskaper i svenska i övrigt inte räcker till för studier enligt lärokursen modersmål och litteratur.

Lärarna som undervisar eleven fastställer gemensamt vilken lärokurs som bäst motsvarar elevens behov. Elevens vårdnadshavare fattar beslut om valet av lärokurs.

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) delas målen för undervisningen i svenska som andraspråk och litteratur in i fem delområden. „„ Utöver målen om att tolka och producera texter har undervisningen i svenska som andraspråk och litteratur i syfte att ge eleven färdigheter för att agera i olika kommunikationssituationer samt för att förstå språket, litteraturen och kulturen. Det femte målet är att lära sig använda språket som stöd för att lärande.