Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund. I undervisningen kan delta såväl barn och unga som nyligen har flyttat till landet som sådana barn och unga med invandrarbakgrund som är födda i Finland. Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska samt ge eleven övriga färdigheter som behövs för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Den förberedande undervisningen kan ordnas i grupp eller så att eleven integreras i en grupp i den grundläggande utbildningen, om det är motiverat med tanke på utvecklingen av elevens språkkunskaper. Undervisningen kan även ordnas för en elev. För eleven utarbetas ett individuellt studieprogram där man anger målen för elevens lärande, vilka läroämnen som studeras, timantal och innehåll, elevens integrering i undervisningsgrupper för elever i motsvarande ålder i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. I studieprogrammet ska man också beskriva hur handledningen ordas och om eleven är i behov av eventuella stödåtgärder. 

Under den förberedande undervisningen ska eleven i enlighet med studieprogrammet integreras i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen i undervisningsrupper som motsvarar elevens ålder. Syftet med integreringen är att utveckla elevens studiefärdigheter och kunskaper i svenska eller finska samt mångsidig kompetens och förmåga att tillägna sig innehållet i de olika läroämnena. Språkmedvetna arbetssätt i undervisningen stödjer elever som övergår från förberedande undervisning tilll grundläggande utbildning samt gynnar alla elever och differentierar undervisning på ett naturligt och smidigt sätt. Språkmedvetna arbetssätt förutsätter samarbete mellan lärarna och en delad förståelse om språkets betydelse för lärandet.

Som avslutning på den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen får eleven ett intyg över deltagande i undervisningen. I intyget antecknas undervisningens omfattning, vilka läroämnen som studerats, deras omfattning och undervisningens innehåll samt ges en beskrivning av elevens framsteg. Eleven får inga siffervitsord utan bedömningen av den förberedande undervisningen ges verbalt i syfte att utveckla elevens förutsättningar för självedömning.