Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, den så kallade TELMA- utbildningen, riktar sig till studerande som är i behov av särskilt stöd och som på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att övergå till examensinriktad utbildning. I TELMA- utbildningen planeras undervisningen utgående från den studerandes personliga mål och förmåga.

TELMA-utbildningen har en omfattning på 60 kompetenspoäng och den räcker 1–3 år utgående från den studerandes individuella plan. 

Målet med utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv är att den studerande

  • klarar sig i det dagliga livet så självständigt som möjligt
  • utvecklar sin förmåga att klara sig självständigt
  • bekantar sig med arbetslivet och hittar en lämplig form för att delta i det samt
  • utvecklar sin arbets- och yrkesinriktade funktionsförmåga i olika miljöer

Studierna i TELMA-utbildningen planeras individuellt utgående från den studerandes personliga mål och förutsättningar. I början av utbildningen gör man en kartläggning som används för att planera den studerandes individuella studieväg. I planeringen av studierna deltar förutom läraren, den studerande och minderårigas vårdnadshavare även de centrala aktörerna gällande den studerandes studier och rehabilitering. Målet man gemensamt kommit överens om, genomförandet av utbildningen och stödåtgärderna förs in i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv är en del av den studerandes helhetsrehabilitering och den genomförs i mångprofessionellt samarbete tillsammans med den studerandes nätverk och rehabiliteringstjänster. Under utbildningen utreder man vilka handlednings- och stödåtgärder samt vilka hjälpmedel som krävs för ett självständigt liv.

Till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv söker man via ansökan till utbildning med krävande särskilt stöd.