Gymnasiet är en frivillig utbildning på andra stadiet. Studierna avläggs efter avklarade grundskolestudier. Målet med gymnasiet är att förstärka den omfattande allmänbildningen.
Kuvituskuva: Tuore ylioppilas halaa opettajaansa

Gymnasiet bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Gymnasieutbildning ges vid gymnasier, vuxengymnasier och övriga läroanstalter som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Det är också möjligt att avlägga gymnasiets lärokurs genom separata prov.

Gymnasiets lärokurs är treårig men studietiden kan vid behov förkortas eller förlängas. Lärokursen ska ändå slutföras inom högst fyra år, om inte den studerande av grundad anledning beviljas förlängd studietid. Anledningen kan till exempel handla om hälso- eller ekonomiska skäl.

Gymnasiets lärokurs är slutförd när den studerande har avlagt de enskilda ämneslärokurserna med godkända vitsord och då minimiantalet 75 kurser uppfylls. Minimiantalet för vuxenstuderande är 44 kurser.

I det årskurslösa gymnasiet är studiegången inte bunden till årsklasser. Ett läsår är indelat i perioder med fem eller sex kurser per period. En period är oftast 6 veckor lång och innehåller studier i fem till sex läroämnen.  Samma läroämnen kan ingå i flera perioder. De studerande får i allmänhet vitsord för varje slutförd kurs. Det slutliga vitsordet för ett läroämne ges vid slutbedömningen då utbildningen avslutats.