Hoppa till huvudinnehåll

Nationella nätverk och projekt


En hållbar verksamhetskultur föds ur växelverkan och möjlighet att delta.

Information om nätverk och projekt

Målsättningen med utvecklingsnätverken och -projekten är att utveckla verksamhetskulturen och pedagogiken, främja barns och ungas lärande, trivsel och motivation, stöda lärarnas kompetensutveckling och välmående på arbetsplatsen, utveckla ledarskapet samt skapa och sprida nya innovationer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Innovationscentret

kokeilukeskus.fi

Innovationscentret har i uppdrag att stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i utvecklingen av verksamhetskulturen och skapandet av innovationer. 2017-2020 verkar innovationscentret inom Utbildningsstyrelsen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen stöder för sin del ledare inom småbarnspedagogik och utbildning som vill genomföra strategier inom yrkesmässig utveckling, bygga ledarberedskap och utveckla sina egna färdigheter som ledare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lyft lärandet! – svenskspråkigt utvecklingsprogram

Inom programmet Lyft lärandet! finns tre fokusområden: Skolutveckling och ledarskap, Språkpedagogik och språklig mångfald samt Ny pedagogik och digitalisering.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tindra – utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik

Tindra är ett utvecklingsnätverk som har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik på nationell och lokal nivå.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utvecklingsnätverket Reimari

Utvecklingsnätverket Reimar strävar efter att stärka förutsättningarna för ta att i beaktande språklig och kulturell mångfald i småbarnspedagogikens verksamhetskultur.

alt-text (optional, uses title if not set)

Fyren – nätverket för skolutveckling

Fyren är ett samarbetsnätverk för skolor inom den grundläggande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utvecklingsnätverket Poiju

Poiju är ett utvecklingsnätverk för språklig och kulturell mångfald inom den grundläggande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

Very Important Person, VIP, hänvisar till elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete. VIP-nätverken stöder yrkesövergripande arbete för att kunna erbjuda stödet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Läsrörelsen

Läsrörelsen utmanar finländarna att sprida läslusten och att se till att alla barn och unga kan läsa tillräckligt bra. Vi arbetar tillsammans för att stödja läskunningheten och läslusten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utveckling av språkundervisningen

Målet med spetsprojektet för tidigareläggning av språkundervisningen har varit att öka, utveckla och bredda språkinlärningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Skolan i rörelse - Kom med!

Skolan i rörelse är ett av regeringens spetsprojekt. Målsättningen för projektet är att öka trivseln och den fysiska aktiviteten under skoldagarna. Varje finländsk skola kan delta i projektet och på sitt eget sätt förverkliga mer fysisk rörlighet under skoldagen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Framtiden för den jämlika grundskolan

Världens bästa jämlika grundskola kräver en gemensam verksamhetskultur samt långsiktig verksamhet för att kunna förverkligas. Välkommen att delta!

alt-text (optional, uses title if not set)

UNESCO- skolnätverket

UNESCO- skolorna det vill säga Unesco Associated Schools (ASPnet-skolorna) förverkligar global fostran både i Finland och genom ett globalt nätverk.

alt-text (optional, uses title if not set)

LUKE – Gymnasiernas utvecklingsnätverk

www.oph.fi

Utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) är ett nationellt och regionalt samarbetsnätverk som är öppet för alla gymnasier. Syftet är att främja reformen av gymnasieutbildning och samarbetet mellan gymnasierna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utvidgandet av läroplikten

Utvidgningen av läroplikten träder i kraft år 2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet ska stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

alt-text (optional, uses title if not set)

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.