Hoppa till huvudinnehåll

Nationella nätverk och projekt


En hållbar verksamhetskultur föds ur växelverkan och möjlighet att delta.

Information om nätverk och projekt

Målsättningen med utvecklingsnätverken och -projekten är att utveckla verksamhetskulturen och pedagogiken, främja barns och ungas lärande, trivsel och motivation, stöda lärarnas kompetensutveckling och välmående på arbetsplatsen, utveckla ledarskapet samt skapa och sprida nya innovationer.

Arbete för att förhindra mobbning, våld och trakasserier

Arbete för att förhindra mobbning, våld och trakasserier

Utbildningsstyrelsen utarbetar webbsidor om förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Sidorna utarbetas i anknytning till undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram och social- och hälsovårdsministeriets barnstrategi. Helheten planeras i samarbete med olika aktörer och så att elever och studerande blir hörda och arbetet ska även stödja samarbetet mellan hemmet och skolan.

Datainsamlingar och digitala material

Datainsamlingar och digitala material

Bekanta dig med kommande insamlingar som berör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningenoch och med den information som man har sammanställt utifrån tidigare insamlingar på webbplatsen Datainsamlingar.fi. Nätverket som koordinerar enkätinsamlingarna består av över tio olika organisationer.

Engagerande arbete i skolgemenskapen

Engagerande arbete i skolgemenskapen

Målsättningen med projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen är att minska på och förebygga frånvaro inom den grundläggande utbildningen och bygga upp en positiv verksamhetskultur i skolorna. Den nationella modellen utvecklas tillsammans med kommunerna och skolorna och kommer att tas i bruk nationellt under 2023-2024.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – Trevlig och gratis hobby för elever unde…

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – Trevlig och gratis hobby för elever unde…

Målsättningen med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby under skoldagen. Modellen används i 249 kommuner. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar kommunerna understöd för att förverkliga modellen på basis av ansökningar.

Framtiden för den jämlika grundskolan

Framtiden för den jämlika grundskolan

Världens bästa jämlika grundskola kräver en gemensam verksamhetskultur samt långsiktig verksamhet för att kunna förverkligas. Välkommen att delta!

Fyren – nätverket för skolutveckling

Fyren – nätverket för skolutveckling

Sidan uppdateras som bäst och är inte tillgänglig just nu.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn inrättades 15.9.2021 och fungerar i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Centret erbjuder sakkunskap och stöd för utvecklingsarbete på systemnivå samt övrigt utvecklingssamarbete som berör utbildningssektorn.

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen stöder för sin del ledare inom småbarnspedagogik och utbildning som vill genomföra strategier inom yrkesmässig utveckling, bygga ledarberedskap och utveckla sina egna färdigheter som ledare.

LUKE – Gymnasiernas utvecklingsnätverk

LUKE – Gymnasiernas utvecklingsnätverk

Utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) är ett nationellt och regionalt samarbetsnätverk som är öppet för alla gymnasier. Syftet är att främja reformen av gymnasieutbildning och samarbetet mellan gymnasierna.

Lyft lärandet! – svenskspråkigt utvecklingsprogram

Lyft lärandet! – svenskspråkigt utvecklingsprogram

Inom programmet Lyft lärandet! finns tre fokusområden: Skolutveckling och ledarskap, Språkpedagogik och språklig mångfald samt Ny pedagogik och digitalisering.

Läsrörelsen

Läsrörelsen

Läsrörelsen utmanar finländarna att sprida läslusten och att se till att alla barn och unga kan läsa tillräckligt bra. Vi arbetar tillsammans för att stödja läskunningheten och läslusten.

Nätverk för språklig medvetenhet i yrkesutbildningen

Nätverk för språklig medvetenhet i yrkesutbildningen

Målet för nätverket är att utöka förståelsen för språklig medvetenhet i yrkesutbildningen, stödja anordnarna av yrkesutbildning i användningen av språkligt medvetna undervisnings- och handledningsmetoder i utbildningen och som stöd för de studerandes lärande och stödja mångspråkighet i yrkesutbildningen.

Sektorövergripande samarbete inom tjänster för barn, unga och familjer

Sektorövergripande samarbete inom tjänster för barn, unga och familjer

Ett helhetsmässigt stöd för lärandet, utvecklingen och välbefinnandet hjälper barnet, den unga och familjen i olika livssituationer. Samarbetet med företrädarna för bildningsväsendet och tjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn förutsätter en öppen dialog och förtroende.

Skolan i rörelse – Aktivare och trivsammare skoldagar

Skolan i rörelse – Aktivare och trivsammare skoldagar

I skolorna som har tagit upp programmet tänker man på saker och ting på nya sätt. Man sitter till exempel mindre, stöder inlärningen med aktiva metoder, rör på sig under rasterna och färdas till och från skolan med hjälp av egen muskelstyrka. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de innehåller mer motion.

Småbarnspedagogiken i rörelse – Riksomfattande program för att främja fysisk ak…

Småbarnspedagogiken i rörelse – Riksomfattande program för att främja fysisk ak…

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet genomförs utifrån enheternas egna utgångspunkter och förutsättningar, samt med små steg och genom att utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling.

Studier i rörelse – Aktivitet och studieförmåga

Studier i rörelse – Aktivitet och studieförmåga

Målsättningen med programmet Studier i rörelse är att öka fysiska aktiviteten och studieförmågan på andra stadiet och i högskolorna. Studieförmågan är studerandens arbetsförmåga, och den är kopplad till hur studierna fortskrider, hur studerandena mår och deras framtida arbetsförmåga.

Tindra – utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik

Tindra – utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik

Tindra är ett utvecklingsnätverk som har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik på nationell och lokal nivå.

Utvecklingsnätverket Reimari

Utvecklingsnätverket Reimari

Utvecklingsnätverket Reimar strävar efter att stärka förutsättningarna för ta att i beaktande språklig och kulturell mångfald i småbarnspedagogikens verksamhetskultur.

Utvecklingsnätverket Poiju

Utvecklingsnätverket Poiju

Poiju är ett utvecklingsnätverk för språklig och kulturell mångfald inom den grundläggande utbildningen.

UNESCO- skolnätverket

UNESCO- skolnätverket

UNESCO- skolorna det vill säga Unesco Associated Schools (ASPnet-skolorna) förverkligar global fostran både i Finland och genom ett globalt nätverk.

Utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran

Utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran

Utvecklingsprojektet inom hållbarhetsfostran stöder förändringen av verksamhetskulturen inom utbildningssektorn i riktning mot en mer ekologisk hållbar framtid. Projektet bjuder in hela gemenskapen inom småbarnspedagogiken och utbildningen till att delta i arbetet.

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet ska stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

Very Important Person, VIP, hänvisar till elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete. VIP-nätverken stöder yrkesövergripande arbete för att kunna erbjuda stödet.

Program för utveckling av det andra inhemska språket

Program för utveckling av det andra inhemska språket

Genom åtgärderna i programmet för det andra inhemska språket är syftet att främja lärandet och undervisningen i det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och inom yrkesutbildningen.