Hoppa till huvudinnehåll

Långsiktiga samarbetsprojekt inom programmen Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren


Långsiktiga samarbetsprojekt är en del av det strategiska utvecklingsarbetet mellan de nationella kontoren för Erasmus+ för ungdomssektorn och Solidaritetskåren.
De långsiktiga samarbetsprojekten deltar i den strategiska utvecklingen av det internationella ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Projekten fokuserar på de prioriterade områdena inom EU:s ungdomsprogram, delaktighet och mångfald, digitalisering, miljöansvar och aktivt medborgarskap samt teman i EU:s ungdomsstrategi och de europeiska ungdomsmålen.

Dessa strategiska projekt stöder utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt främjar organisationernas internationalitet och ungas delaktighet under programperioden 2021–2027.

De nationella kontoren samarbetar med organisationer inom ungdomssektorn på nationell och lokal nivå. Finlands nationella programkontor deltar i sammanlagt 13 projekt. Av dessa koordineras 3 projekt av Finland.

Samarbetsprojekt som koordineras av Finland

Händer på bordett framför en dator och ett keyboard.
Digital Youth Work
Utvecklar det digitala ungdomsarbetet samt ungdomsarbetarnas digitala färdigheter och skapar nya verksamhetssätt.
Färgrika stycken i låda.
Mental Health in Youth Work
Utveckla ungdomsarbetares färdigheter i att stödja ungas psykiska hälsa och förebygga utmaningar.
En låda for gensvar.
RAY Network -koordinering
Koordinerar RAY-nätverket som utvecklar EU:s ungdomsprogram med hjälp av forskningsdata.

Samarbetsprojekt där Finland är delaktigt

Beyond Borders – Neighbours Together

Beyond Borders – Neighbours Together

www.oph.fi

Utvecklar ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten mellan EU och dess grannområden.

Democracy Reloading

Democracy Reloading

www.oph.fi

Stöder kommuner i att engagera unga i den lokala demokratin.

European Academy of Youth Work

European Academy of Youth Work

www.oph.fi

Samlar in och sprider innovationer inom det europeiska ungdomsarbetet.

European Youth Work Agenda

European Youth Work Agenda

www.oph.fi

Främjar ungdomsarbetets synlighet på politisk nivå, sprider nya resultat och arbetssätt samt följer utvecklingen av ungdomsarbetet i Europa.

EuroPeers

EuroPeers

www.oph.fi

Bygger en gemenskap för ungdomar som deltagit i EU:s ungdomsprogram och erbjuder dem möjligheter att fungera som kamratinformatörer.

Europe Goes Local

Europe Goes Local

www.oph.fi

Utvecklar och stärker samarbetet inom det kommunala ungdomsarbetet i Europa.

New Power in Youth

New Power in Youth

www.oph.fi

Utvecklar färdigheter hos dem som arbetar med unga att stödja de ungas uppväxt till medborgarskap och demokratiska deltagande.

Strategic Partnership on Inclusion

Strategic Partnership on Inclusion

www.oph.fi

Stöder möjligheterna för ungdomar i svagare ställning att delta i EU:s ungdomsprogram.

Strategic Partnership on Sport

Strategic Partnership on Sport

www.oph.fi

Ökar idrottsorganisationers deltagande i EU:s ungdomsprogram och uppmuntrar till att utnyttja internationellt frivilligarbete inom idrotten.

Youth@Work

Youth@Work

www.oph.fi

Stöder ungdomsarbetets roll i ungas sysselsättning och företagsamhet.

Bakgrund till samarbetsprojekten

Långsiktiga samarbetsprojekt är ett strategiskt utvecklingsarbete inom programmen Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren. Bekanta dig med programmen och möjligheterna de erbjuder.
Logo Erasmus+ Förenar och berikar.
Erasmus+ för ungdomssektorn
Erasmus+ för ungdomssektorn utvecklar samarbetet inom ungdomssektorn och ungdomsarbetets kvalitet samt stöder reformen av ungdomspolitiken. Dessutom främjar programmet den internationella mobiliteten för ungdomar och ungdomsarbetare.
Euroopan solidaarisuusjoukot -logo. Vahvoja yhdessä.
Europeiska solidaritetskåren
Europeiska solidaritetskåren samlar europeiska ungdomar och organisationer för att bygga ett jämlikare och rättvisare samhälle.

Teman och mål bakom projekten

De långsiktiga samarbetsprojekten grundar sig på fokusområden från programmen Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren samt på EU:s ungdomsstrategi och de europeiska ungdomsmålen.
Fokusområden för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren
Programmens fokusområden för 2021–2027 är inkludering och mångfald, digitalisering, miljöansvar samt aktivt medborgarskap.
EU:s ungdomsstrategi
Ungdomsstrategin är en ram för EU:s ungdomspolitiska samarbete 2019–2027.
De europeiska ungdomsmålen
Ungdomsmålen är mål som europeiska ungdomar själva har fastställt för ett bättre liv och ett bättre samhälle.
Youth Goals-broschyren
Youth Goals-broschyren berättar om ungdomsmålen.
Metoden Ungdomar, värden och EU
Med hjälp av metoden Ungdomar, värden och EU kan du bekanta dig med de europeiska ungdomsmålen.
Överenskommelser med framtiden
Överenskommelser med framtiden är en konsttidskrift och en video som gjorts utifrån den. Utgångspunkten i verket Överenskommelser med framtiden är EU:s ungdomsstrategi och ungdomsmål.