Inom anordnandet av småbarnspedagogik och utbildning gäller inte längre temporära bestämmelser eller rekommendationer från tidigare läsår.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Uppdaterad 14.6.2023

Från och med läsåret 2022–2023 ordnas småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. 

Detta innebär att de temporära ändringar i lagstiftningen som föreskrivits och varit i kraft på grund av coronavirussituationen under läsåren 2020–2021 och 2021–2022 inte längre gäller:

  • Giltighetstiden för 20 a § i lagen om grundläggande utbildning löpte ut 31.7.2022. Den grundläggande utbildningen ordnas alltså som närundervisning och övergång till exceptionella undervisningsarrangemang, dvs. distansundervisning, är inte längre möjligt från och med 1.8.2022.
  • 52 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning upphörde att gälla 31.7.2022. Yrkesproven inom yrkesutbildningen återgick till det normala förfarandet enligt 52 § i lagen om yrkesutbildning. 
  • Den temporära förordningen om ordnande av distansundervisning vid folkhögskolor för fritt bildningsarbete upphörde att gälla 31.8.2022.
  • Tillämpningen av den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar upphörde 30.6.2022 inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. I paragrafen föreskrivs en skyldighet att ordna möjlighet till handtvätt och att hålla tillräckliga avstånd. Den 1 mars 2022 utfärdade undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommendationer om hälsosäkerhet i småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor. Rekommendationen upphörde att gälla 30.6.2022. Den 30 augusti 2021 utfärdade UKM och THL rekommendationer för hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga inom grundläggande konstundervisning. Även de här rekommendationerna upphörde att gälla 30.6.2022. Inga motsvarande rekommendationer för coronasituationen gäller inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet eller den grundläggande konstundervisningen.  
  • Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har under coronapandemin rekommenderat att personer som hör till en riskgrupp och deras familjemedlemmar ska beaktas när man fattar beslut om särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Rekommendationerna är inte längre i kraft. Paragraf 18 i lagen om grundläggande utbildning tillämpas i enlighet med normala förhållanden och hälsomässiga orsaker kan vara en orsak till särskilda undervisningsarrangemang.