Inom anordnandet av småbarnspedagogik och utbildning gäller inte längre temporära bestämmelser eller rekommendationer från tidigare läsår.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Uppdaterad 29.7.2022

Under läsåret 2022–2023 ska småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning ordnas i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. 

Detta innebär att de temporära ändringar i lagstiftningen som föreskrivits och varit i kraft på grund av coronavirussituationen under läsåren 2020–2021 och 2021–2022 inte längre gäller:

  • Giltighetstiden för 20 a § i lagen om grundläggande utbildning löper ut 31.7.2022. Den grundläggande utbildningen ordnas alltså som närundervisning och övergång till exceptionella undervisningsarrangemang, dvs. distansundervisning, är inte längre möjligt från och med 1.8.2022.
  • 52 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning upphör att gälla 31.7.2022. Yrkesproven inom yrkesutbildningen återgår till det normala förfarandet enligt 52 § i lagen om yrkesutbildning. 
  • Den temporära förordningen om ordnande av distansundervisning vid folkhögskolor för fritt bildningsarbete upphör att gälla 31.8.2022.
  • Tillämpningen av den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar upphör 30.6.2022 inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. I paragrafen föreskrivs en skyldighet att ordna möjlighet till handtvätt och att hålla tillräckliga avstånd. Enligt social- och hälsovårdsministeriet kommer de nya temporära paragraferna enligt regeringens proposition som skickats på remiss vara i kraft fram till 31.12.2022. Information om eventuella regeringspropositioner och lagar som träder i kraft ges separat genast när de gjorts.

Den 1 mars 2022 utfärdade undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommendationer om hälsosäkerhet i småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor. Rekommendationerna beaktade de dåvarande ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala åtgärder när coronabegränsningarna avvecklades. Rekommendationen upphörde att gälla 30.6.2022. Den 30 augusti 2021 utfärdade UKM och THL rekommendationer för hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga inom grundläggande konstundervisning. Också den här rekommendationen upphörde att gälla 30.6.2022. I detta skede utfärdas inga motsvarande rekommendationer för coronavirussituationen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet eller den grundläggande konstundervisningen.  

Statsrådet och THL följer coronasituationen och bereder lagstiftning och rekommendationer om situationen kräver det.