På grund av Rysslands invasion av Ukraina är det inte möjligt att ansöka om praktikplatser i Ryssland.

Det finns EDUFI-praktikplatser för högskolestuderande och nyutexaminerade inom olika branscher vid företag och lokala organisationer i Ryssland, Asien och Latinamerika.

Under de senaste åren har minst 50 procent av de sökande kommit vidare i det första ansökningsskedet och av dem har många fått en lämplig praktikplats vid våra lokala samarbetspartner.

Praktperioderna i den här ansökan kan påbörjas sommaren eller hösten som följer efter ansökningsskedet, eller därpå följande vår. Observera att det varje år endast ordnas en ansökningsomgång för praktik vid lokala organisationer. Ansökningstiden inleds normalt i medlet av februari.

Praktikplatser vid lokala företag och organisationer

Allmän info om praktikplatserna vid lokala organisationer hittar du via länken till vänster. Läs den allmänna informationen innan du bekantar dig närmare med de enskilda länderna praktikmöjligheter. Mer detaljerad information om praktikmöjligheterna som enskilda länder erbjuder hittar du undertill i texten och via länkarna i menyn till vänster.

Exaktare information om praktikplatserna eller arbetsuppgifterna finns inte på förhand. Våra lokala samarbetsorganisationer letar utgående från ansökningarna lämpliga praktikplatser för de sökande som har gått vidare i det första urvalet.

Observera ändå att du under ansökningstidens gång får mera information om praktikplatserna direkt av våra lokala samarbetspartner via Whatsapp. Kontaktuppgifterna finns under ansökningsuppgifterna för respektive land.

Praktikplatser vid lokala organisationer

Ansökan om praktikplats

Årligen ordnas endast en ansökan om praktikplatser. Ansökningstiden är endast i februari. Praktiken kan börja tidigast på sommaren eller hösten samma år och senast därpå följande vår.

När du ansöker om praktikplats, välj "Apply for Country" på ansökningsblanketten och därefter ”Desired Country”, "Continue", "Choose Placement" och "Various Fields of Study". Du kan ansöka om en plats i endast ett land. Ansökningsblanketten och -anvisningarna för EDUFI-praktiken öppnar då ansökningstiden inleds. Bekanta dig ändå först med denna sida och praktikplatserna som de olika länderna erbjuder, innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Under de senaste åren har ungefär varannan sökande gått vidare i det första urvalet. Vår lokala samarbetspartner har funnit en lämplig praktikplats för många av dem som gått vidare i det första urvalet.

Bland alla praktikplatser som vi erbjuder finns ändå inte platser för precis alla. Utöver praktikplatserna som erbjuds i de olika länderna, lönar det sig också att fästa uppmärksamhet vid respektive lands specialområde. Ett syfte med praktiken är också att du sprider ditt finländska kunnande till praktikplatsen och tar med dig den lokala specialkompetensen därifrån till Finland. Syftet med praktiken är också att du får utveckla dina språkkunskaper och dina yrkesmässiga språkfärdigheter i det språk som du använder under praktiken.

Mera information om praktikplatserna får du i textavsnitten som gäller de olika länderna, men också direkt av våra lokala samarbetspartner som du kan kontakta via Whatsapp. Kontaktuppgifterna finns under respektive lands uppgifter.

Vid de lokala organisationerna i Asien och Latinamerika finns också många praktikplatser inom branscher som är viktiga även på global nivå, såsom utbildning, miljö och jämlikhet, som också är centrala tema i Agenda 2030.

Agenda 2030: "Ingen fattigdom – Ingen hunger – Hälsa och välbefinnande – God utbildning – Jämställdhet mellan könen – Rent vatten och sanitet – Förmånlig och ren energi – Humant arbete och ekonomisk tillväxt – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Minskad ojämlikhet – Hållbara städer och samhällen."

I Kina, Indien, Brasilien och Chile finns också ett antal praktikplatser vid företag (lokala företag).

Att söka en praktikplats 

Om du går vidare från det första urvalet söker vi en praktikplats som motsvarar din egen studieinriktning och som så väl som möjligt motsvarar dina önskemål. I det här skedet är vår lokala samarbetsorganisation i direkt kontakt med dig. När ni är överens om vilken plats som är lämplig för dig, skickar vår samarbetsorganisation uppgifterna om platsen till oss.

När du har fått en praktikplats

När vi har fått uppgifterna om praktikplatsen skickar vi dem åt dig tillsammans med allmänna anvisningar som gäller praktiken. Våra allmänna anvisningar för praktik finns också längst ner på denna sida. Du kommer till anvisningarna också via länken i menyn till vänster. Anvisningarna som gäller mållandet och instruktioner för tillståndsförfaranden får du av vår lokala samarbetspartner.

Bra att komma ihåg redan i ansökningsskedet

Om du får en praktikplats vid en lokal organisation i något av våra målländer, är det bra att du tar upp följande med vår lokala samarbetspartner: Påminn vid behov artigt om att din kommande arbetsgivare behöver komma ihåg att ordna en liten introduktion i arbetet och att du får ett arbetsintyg då praktikperioden avslutas. Eftersom länderna har olika arbets- och praktikkultur är det här inte alltid en självklarhet vid praktikplatserna.

Mer information: