Småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen har en betydande roll i utvecklingen och upprätthållandet av barns och ungas mentala kristålighet. Möjligheten att tryggt diskutera saker tillsammans och få tillförlitlig information stärker barnens och de ungas förtroende samt deras upplevelser av delaktighet och gemenskap. Inom sektorn för fostran och utbildning kan avsaknaden av kristålighet visa sig via konsekvenser för lärande och välbefinnande hos hos barnen, eleverna och studerandena samt som en minskning av personalens välbefinnande.
 Flickan sitter ensam på trappan.

Kristålighet inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna behövs särskilt just nu på grund av situationen med flera samtidiga störningar i samhället. För närvarande kan i synnerhet Rysslands attack mot Ukraina och den utdragna coronapandemin upplevas som belastande. Den ökande medvetenheten om klimatkrisen och hur den kan stävjas väcker också oro.

Säkerhet är en känsla som uppstår ur vardagliga rutiner, förutsebarhet och beredskap samt i synnerhet genom förtroende för att ingen blir lämnad ensam. En trygg vardag inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen med tillhörande interaktionsrelationer är centralt för barns och ungas välbefinnande. Det är viktigt att barn och unga fortsatt har en så vanlig vardag som möjligt både inom fostran och utbildning och på fritiden. 

Kommunerna ska förbereda sig på att fostran och utbildning kan ordnas så fullständigt och jämlikt som möjligt även i krissituationer.