Det här materialet har utarbetats som stöd för undervisningen i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och för att behandla krisen i Ukraina i undervisningen. Materialet uppdateras efter behov. På den här sidan finns stödmaterial för hur man i enskilda läroämnen kan behandla krisen i Ukraina, utgående från innehållen i läroplansgrunderna. Den aktuella situationen kan också behandlas i andra läroämnen. Materialet kan tillämpas på det sätt som är ändamålsenligt och lämpligt för barn och unga i olika åldrar.

Grundläggande information om krisen i Ukraina och frågor som den väcker kan behandlas på ett naturligt sätt som en del av vardagen i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Syftet med det här materialet är att säkerställa att alla elever och studerande har möjlighet att i undervisningen som ordnas enligt läroplansgrunderna få diskutera och få grundläggande information om krisen i Ukraina och hur den påverkar situationen i Finland.

Inom de flesta läroämnen kan man behandla frågor och fenomen som berör krisen på ett mångsidigt sätt med hjälp av olika arbetssätt och källmaterial. Målet är att eleverna och de studerande får information om krisen och bakgrunden till den samt redskap för att hantera de egna tankarna, känslorna och rädslorna. 

I en krissituation är det personalens uppgift att skapa och stödja en känsla av trygghet och upprätthålla en så normal vardag som möjligt för eleverna och de studerande. Personalen känner själva bäst den egna skolans och läroanstaltens elever och studerande och deras situation och kan avgöra vilka innehåll som är lämpliga att behandla i den egna verksamheten och i vilken omfattning samt hur arbetet eventuellt bör fördelas till exempel mellan läroämnena och lärarna. Det är möjligt att få stöd från elev- och studerandevårdens tjänster för att hantera krisen.

Utöver att man behandlar krisen är det också viktigt att se till att man som motvikt ordnar tillräckligt med övrig verksamhet för eleverna och de studerande, som styr tankarna till annat och som ger framtidstro.