Krisen i Ukraina upprör oss alla. Den småbarnspedagogiska verksamheten, skolan och läroanstalten har vid sidan av hemmet en särskilt viktig roll i att återställa trygghetskänslan hos barnen och de unga. På den här sidan finns stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.

Det här materialet har utarbetats som stöd för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet. Materialet kan tillämpas på det sätt som är ändamålsenligt inom verksamheten och som är lämpligt för barn och unga i olika åldrar.

Grundläggande information om krisen i Ukraina och frågor som krisen väcker kan behandlas på ett naturligt sätt som en del av den normala verksamheten inom olika utbildningsformer. Syftet med det här materialet är att säkerställa att varje barn, ungdom och studerande har möjlighet att i verksamheten och undervisningen enligt planen för småbarnspedagogik, läroplanerna och examensgrunderna diskutera och få grundläggande information om krisen i Ukraina och hur den påverkar situationen i Finland.

I en krissituation är det personalens uppgift att skapa och stödja en känsla av trygghet och att upprätthålla en så normal vardag som möjligt för barnen, de unga och de studerande. Personalen känner själva bäst den egna småbarnspedagogiska enhetens, skolans och läroanstaltens barn, unga och studerande och deras situation och kan avgöra vilka innehåll som är lämpliga att behandla i den egna verksamheten samt i vilken omfattning. Det är möjligt att få stöd från elev- och studerandevårdens tjänster för att hantera krisen.

När man behandlar krisen är det viktigt att också se till att de finns tillräckligt med annan, trevlig verksamhet under dagen. Gemensamma aktiviteter skapar framtidstro och styr tankarna till sådant som känns bra och roligt.

Krisen i Ukraina förändras hela tiden och inte heller den vuxna kan ha svar på alla frågor. I småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna kan man ändå hjälpa barnen, de unga och de studerande att förstå det skedda och att förhålla sig lugnt till situationen. Det lönar sig att påminna barnen och de unga om att krisen i Ukraina är exceptionell och att det är tryggt att leva i Finland. Småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna har bra beredskap för olika hotfulla och farliga situationer. En central uppgift för småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna är också att i en pågående krissituation upprätthålla rutinerna i vardagen och förankra barnen och de unga i en normal och trygg vardag.

Ju närmare man upplever att händelserna som återges i nyheterna kommer en själv, desto starkare reaktioner väcker de i allmänhet hos barn och unga. En del barn och unga kan just nu vara väldigt oroade över hur närstående som bor på de krisdrabbade områdena har det. I småbarnspedagogiken och undervisningen finns också barn och unga som har kommit till Finland från krigshärjade områden och även studerande, som inom en snar framtid ska inleda sin värnplikt.

När man planerar småbarnspedagogikens, skolans eller läroanstaltens förfaringssätt är det viktigt att ta i beaktande att krisen i Ukraina ter sig olika i vardagen för barn och unga på olika håll i Finland. I östra Finland kan situationen vara utmanande också av den orsaken att man inom olika utbildningsformer har många ukrainska, ryska och belarusiska barn, elever och studerande. I de större städerna finns det i sin tur många barn, elever och studerande med invandrarbakgrund.