Utbildningsstyrelsen utarbetar webbsidor och nytt material om förebyggande och identifiering av samt ingripande vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld bland barn och unga med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram och social- och hälsovårdsministeriets barnstrategi. Helheten Säg Nej Till Allt Våld planeras i samarbete med olika aktörer och så att elever och studerande blir hörda och arbetet ska även stödja samarbetet mellan hemmet och skolan.
Kuvituskuvassa näkyy jalat ja keltaiset saappaat kalliolla

Utbildningsstyrelsen publicerar webbsidorna och det nya materialet om förebyggande och identifiering av samt ingripande vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld bland barn och unga i januari 2023. Sidorna utarbetas i anknytning till undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram. Programmet, som omfattar åtgärder inom olika förvaltningsområden, grundar sig på målen i regeringsprogrammet gällande bland annat icke-diskriminering och varje barns och ungdoms rätt till integritet. Målsättningen är att ingen i skolan eller läroanstalten ska behöva bli utsatt för mobbning, trakasserier, våld, diskriminering eller hatretorik. Webbsidorna hör också till åtgärderna som ingår i social- och hälsovårdsministeriets barnstrategi.

De nya webbsidorna om förebyggande och identifiering av samt ingripande vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

  • ger information om gällande lagstiftning och normer som utgör grunden för arbetet
  • ger praktiska instruktioner och konkreta åtgärder för daghemmen, skolorna och läroanstalterna
  • förbinder hela gemenskapen till att främja en verksamhetskultur som förebygger mobbning, trakasserier, diskriminering och våld samt stöder samhörighet och välbefinnande
  • ökar barnens, elevernas och de studerandes förståelse av vilka konsekvenser mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har, samt stärker delaktigheten bland eleverna och de studerande
  • stärker vårdnadshavarnas delaktighet med hjälp av samarbete mellan hemmet och skolan.

Webbsidorna erbjuder stöd för lärare, rektorer och yrkesverksamma inom elev- och studerandevården samt andra som arbetar inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Sidorna ska också stödja elever och studerande samt vårdnadshavare och föräldrar. Webbsidorna ska vara lättillgängliga och enkla att använda och innehållet ska vara faktabaserat och grunda sig på forskning och gällande föreskrifter. Målet är att sidorna ska få till stånd en förändring i våra sätt att tänka och uppmuntra till handlingar, både självständigt och tillsammans.

Webbplatshelheten lanseras på finska den 26 januari 2023 vid ett hybridtillfälle i Utbildningsstyrelsens lokaler i Helsingfors och på distans. Tillfället ordnas på finska.

De svenska webbsidorna lanseras den 21 februari 2023.

 

Ytterligare information: Specialsakkunnig Riina Länsikallio, Riina.Lansikallio(at)oph.fi

 

Under våren 2023 kommer det att ordnas flera webbinarier med sakkunnigföreläsningar och presentation av webbsidornas innehåll och nytt stödmaterial som finns tillgängligt på svenska. Webbinarierna kommer att publiceras i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender. Svenskspråkiga frågor kan riktas till undervisningsrådet Christine Söderek, christine.soderek(at)oph.fi, tfn 029 533 1805.