Ett helhetsmässigt stöd för lärandet, utvecklingen och välbefinnandet hjälper barnet, den unga och familjen i olika livssituationer. Samarbetet med företrädarna för bildningsväsendet och tjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn förutsätter en öppen dialog och förtroende.

Ett gemensamt mål för de program för att utveckla barn- och familjetjänsterna som undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för är att stärka det tidiga och förebyggande stödet. För att detta mål ska uppnås arbetar Utbildningsstyrelsen under år 2022 för att främja det sektorsövergripande samarbetet mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdssektorn, både på nationell och regional nivå.

Utbildningsstyrelsen stöder de olika projekten samt välfärdsområdena och kommunerna i att skapa hållbara strukturer för samarbete och identifiera viktiga kontaktytor. Därtill strävar vi efter att intensifiera samarbetet mellan de nationella aktörerna, det vill säga Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, samt förenhetliga vägledningen och på det sättet skapa förutsättningar för ett fortsatt samarbete också under kommande regeringsperioder.

Varhaiskasvatus ja koulu ovat kodin rinnalla lapsen ja nuoren arjen luontevia toimintaympäristöjä ja siten myös luontevia ympäristöjä monialaiselle yhteistyölle.