Det är viktigt att barn som kommer till Finland snabbt erbjuds möjligheten att delta i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens dagliga vardag med rutiner och interaktion stärker känslan av trygghet. På den här sidan har vi samlat information om möjligheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen att stödja barn som flytt från Ukraina.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Uppdaterad 13.1.2023

Barn i småbarnspedagogikåldern från Ukraina kommer fortsättningsvis till olika delar av Finland. En del av ukrainarna åker från Finland till övriga Europa, en del flyttar inom Finlands gränser, medan andra har hittat en mer stadigvarande boningsort genast när de anländer till Finland. En stor del av flyktingarna vill säkert återvända till sitt hemland så snabbt som möjligt, men ingen vet med vilken tidtabell de kan återvända.

Personer som flyr från Ukraina har möjlighet att söka tillfälligt skydd. Mer information om för tillfälligt skydd finns på  Migrationsverkets webbplats. När en person som får tillfälligt skydd har vistats i Finland i minst ett år och hens uppehållstillstånd har förlängts, kan hen ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personen kan själv välja den nya hemkommunen, vilket kan påverka behovet av tjänster i kommunerna.

Det är viktigt att barn som anländer till Finland snabbt ges möjlighet att delta i småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Rutinerna och de sociala relationerna i daghemmet eller familjedaghemmet och förutsägbara situationer bidrar till barnets återhämtning från kriser. De möjliggör även en trygg upplevelse av vardagen och närmiljön för barnet. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen strävar man efter att skapa en känsla av trygghet, delaktighet, uppskattning och omsorg för barnet samt tillhörighet i gruppen.

Småbarnspedagogiken anordnas alltid i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Kommunen ska ordna rådgivning och handledning om tjänsterna inom småbarnspedagogiken och hur man söker sig till tjänsterna. Vårdnadshavaren uppmanas ansöka skriftligen om en plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader före barnet behöver platsen. Om vårdnadshavaren får ett jobb eller en studieplats, eller av en annan brådskande anledning, kan barnet ha rätt att få en plats inom småbarnspedagogiken inom två veckor. Kommunen ska fatta ett skriftligt förvaltningsbeslut om ordnande av plats inom småbarnspedagogiken eller avslag. Ändring kan sökas för beslutet. Anvisningar för att söka om ändring ska bifogas till beslutet.

Det lönar sig att diskutera längden för barnets dag inom småbarnspedagogiken och barnets behov med vårdnadshavaren i samband med att denna ansöker om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet. Inom småbarnspedagogiken kan barnen tas i beaktande på ett individuellt och flexibelt sätt.

För ukrainska barn i förskoleåldern ordnas en plats i en förskoleundervisningsgrupp eller förskoleundervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Enligt lagstiftningen ska en plats inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning eller inom den grundläggande utbildningen ordnas för ett barn i grundskoleåldern. Ett barn i grundskoleåldern kan inte delta i förskoleundervisning eller småbarnspedagogik. Undantagsvis kan förlängd läroplikt och tidigare eller senare tidpunkt då den grundläggande utbildningen inletts påverka anordnandet av småbarnspedagogik för barnet.
 

Läs mer: