Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
Oppilaat opettajan kanssa tietokoneen ääressä

Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet svarar för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter.  Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022. 

I arbetet medverkar även projektgrupper bestående av sakkunniga. I vardera projektgruppen ingår ett tiotal sakkunniga från hela Finland. I utvecklingsprogrammet deltar också experter, utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, lärare samt barn och unga. 

Inom programmet utarbetas kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmering för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Åren 2021–2022 genomförs utvecklingsprojekt där den första versionen av kunskapsbeskrivningarna tas i bruk. Därtill kommer man att på basis av kunskapsbeskrivningarna producera exempel på innehåll som kan användas som stöd för undervisningen. Innehållet publiceras med en cc-licens. 

Av olika utredningar som genomförts 2019 och 2020 (bl.a.Digiajanperuskoulu) framgår att det förekommer betydande skillnader mellan daghemmen, skolorna och kommunerna vad gäller digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet med beskrivningarna som utarbetas inom ramen för utvecklingsprogrammet är att stödja implementeringen av de nuvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Innehållet ger läraren en konkret beskrivning av vad man bör fästa uppmärksamhet vid i undervisningen. 

Den 1 oktober 2020 ordnades ett kick off-tillfälle för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Inspelningen av tillfället hittas här. 

Den första versionen av kunskapsbeskrivningarna publicerades den 16 februari 2021. Beskrivningarna hittas r.

Den 11 mars 2021 ordnade Utbildningsstyrelsen webbinarietDigital kompetens – nuläge och de nya kunskapsbeskrivningarna. 

 

Ytterligare information

  • Projektkoordinator Krista Kaihovirta, tfn 029 533 1587 (svenskspråkig koordinator)
  • Projektkoordinator Päivi Leppänen, tfn 029 533 1941 (finskspråkig koordinator)
  • Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688
  • Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi