Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

190 relaterade frågor

Kan en elev som får särskilt stöd beviljas frånvaro från närundervisningen om den övriga gruppen övergår till distansundervisning?

Keywords Coronaviruset Särskilt stöd Grundläggande utbildning

Om det enligt ett beslut som fattats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte är möjligt att ordna undervisningen på ett tryggt sätt som närundervisning i skolan, kan man med utbildningsanordnarens beslut övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt för att kunna ordna undervisningen. 

Övergången till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, gäller inte elever som har beslut om särskilt stöd. Undervisningen ska för dessa elever ordnas som närundervisning så att deras rätt till stöd för lärandet och skolgången i verkligheten uppfylls även under de exceptionella undervisningsarrangemangen. Då stödtjänsterna ordnas genom närundervisning tryggas elevens rätt till grundläggande utbildning. Undervisningen för elever i närundervisning ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt och så att eleverna är motiverade vad gäller deras skolgång. För ordnandet av närundervisning finns rekommendationer som gäller hygien och säkerhetsavstånd och genom att följa dem strävar man efter att säkerställa att undervisningen kan ordnas på ett tryggt sätt.

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i övrig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska eleven delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Frånvaro beviljas individuellt utifrån en anhållan om frånvaro. Att en elev inte omfattas av de exceptionella undervisningsarrangemangen är inte i sig en tillräcklig orsak till frånvaro. Utbildningsanordnaren överväger hur vägande de övriga skälen som vårdnadshavaren framför är, till exempel om det med tanke på elevens bästa är en motiverad lösning att bevilja frånvaro från skolan i den exceptionella situationen. Beslutet ska fattas med beaktande av elevens situation som helhet. Det är elevens vårdnadshavare som i sista hand har ansvar för att övervaka att läroplikten fullgörs.

Skolan beslutar på vilka sätt elevernas arbete hemma handleds under frånvaron. Man kan till exempel ge eleven uppgifter som hen kan göra hemma. Någon annan elev kan också ge de överenskomna uppgifterna åt en elev som är hemma, men skolan ansvarar för att alla elever får uppgifterna och handledning som berör dem.

Hur ska handledningen som berör gemensam ansökan genomföras under de exceptionella undervisningsarrangemangen?

Keywords Coronaviruset Antagning av studerande Grundläggande utbildning

För den grundläggande utbildningens del innebär regeringens beslut om distansundervisning 8.3-28.3.2021 att undervisningen genomförs med exceptionella undervisningsarrangemang i enlighet med 20 a § i lagen om grundläggande utbildning. Under de exceptionella undervisningsarrangemangen kan undervisningen ordnas antingen delvis eller i sin helhet med hjälp av digitala förbindelser.

Den gemensamma ansökan våren 2021 till yrkesutbildning och gymnasieutbildning och till handledande utbildningar efter den grundläggande utbildningen samt till yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd avslutas 7.4.2021.

Handledning och elevhandledning som berör gemensam ansökan ska även ges under den tid undervisningen ordnas med exceptionella arrangemang. Handledningen kan genomföras till exempel med digitala förbindelser samt som personlig handledning och handledning i mindre grupper, med hänsyn till rekommendationerna som gäller hygien och avstånd. För elever som deltar i undervisningen på distans, till exempel på grund av karantän, isolering eller för att en familjemedlem hör till riskgruppen, ska elevhandledningen som berör den gemensamma ansökan ordnas till exempel med hjälp av digitala förbindelser.

Det är ytterst viktigt att under den tid gemensam ansökan pågår nå de elever personligen som löper en stor risk att hamna utanför utbildningen. 

Skyldigheten att söka till utbildning trädde i anslutning till den utvidgade läroplikten i kraft vid ingången av år 2021. Skyldigheten att söka till utbildning påverkar i praktiken de unga som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (i regel unga födda år 2005). En läropliktig ska före utgången av den sista årskursen i den grundläggande utbildningen söka till utbildning på andra stadiet, till utbildning i övergångsskedet eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten. Den läropliktiga kan söka till utbildning i den gemensamma ansökan eller även annars.

Kan en elev som riskerar att marginaliseras delta i närundervisning även om den övriga gruppen övergår till distansundervisning?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren ska besluta om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter ett beslut som smittskyddsmyndigheten fattat i enlighet med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet kan till exempel gälla en enskild skola eller utbildningsanordnarens samtliga skolor eller enheter. Under tiden med exceptionella undervisningsarrangemang kan undervisningen ordnas med hjälp av digitala förbindelser.

För att undvika fysisk närkontakt både bland eleverna och personalen kan undervisningen till exempel ordnas enligt en modell som kombinerar distans- och närundervisning, så att undervisning med fjärruppkoppling och närundervisning ordnas turvis en vecka åt gången eller med en annan rytm som utbildningsanordnaren anser lämplig. Det betyder till exempel att en del av undervisningsgrupperna deltar i distansundervisning och en del i närundervisning. Utbildningsanordnaren kan också besluta att alla elever ska övergå till distansundervisning. Närundervisning ska även i sådana fall ordnas för sådana elever som särskilt avses i lagen om grundläggande utbildning (20 a § 4 mom.).

Med hänsyn till likabehandlingen av eleverna bör undervisningen ordnas så att eleven i huvudsak får närundervisning och att perioderna med distansundervisning är så korta som möjligt. Elever som är i risk att hamna utanför utbildningen kan delta i närundervisning under den tid undervisningen ordnas med exceptionella arrangemang. Utbildningsanordnaren ska från individ till individ överväga vem som behöver närundervisning och -handledning till exempel bland de elever som får intensifierat stöd, som deltar i flexibel grundläggande utbildning eller som har observerats ha ett behov av barnskydd. Lagstiftningen ger utbildningsanordnaren prövningsrätt att ordna undervisningen så att ingen elev under de exceptionella undervisningsarrangemangen enbart är i distansundervisning, utan att det är möjligt att alternera mellan när- och distansundervisning på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. 

Undervisningen för en elev kan med vissa förutsättningar ordnas enligt 18 § punkt 3 i lagen om grundläggande utbildning om detta är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd.

Hur påverkar coronaviruset studerandeutbyten?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationell praktik Nordplus Högre utbildning Nordplus-program north2north

Läroanstalter, högskolor och andra organisationer som genomför utbytesprogram och projekt beslutar om hur den internationella verksamheten ska genomföras och kommer tillsammans med sina samarbetsorganisationer överens om åtgärder som berör den internationella mobiliteten. I verksamheten ska man följa med och iaktta myndigheternas anvisningar som gäller coronaviruset. 

Institutet för hälsa och välfärd THL gav 2.2.2021 en rekommendation till läroanstalterna om att tillfälligt avbryta kortvariga internationella studerandeutbyten till eller från Finland på grund av situationen med coronaviruset. Med kortvarigt studerandeutbyte avses kortvariga intensivkurser, språk- och kulturutbyten, utflykter och lägerskolor samt andra utbytesperioder som är kortare än en termin. Rekommendationen gäller nya utbyten som inleds efter den dag då rekommendationen givits.

Enligt rekommendationen kan studerandeutbyten som varar en termin eller ett läsår fortfarande genomföras med beaktande av anvisningarna som gäller säkerhet.

Mera information fås till exempel från undervisnings- och kulturministeriets vanliga frågor som berör högskoleutbildning och forskning:

 • Hur påverkar coronaviruset Erasmus-programmet för studerandeutbyten och internationella forskarstuderande i Finland?
 • Är det möjligt att ordna studerandeutbyten under coronaepidemin?

Hur inverkar coronaviruset på Erasmus+-programmet eller på andra internationella program och internationell verksamhet?

Keywords Coronaviruset Internationalisering Erasmus+ Europeiska solidaritetskåren Medborgarnas Europa Kreativa Europa Nordplus-program

Texten uppdaterad 17.2.2021

Coronaviruset inverkar på många olika sätt på internationella finansieringsprogram som Utbildningsstyrelsen har hand om. Vi strävar ändå efter att vidta flexibla lösningar för alla projekt som vi finansierar – både vad gäller internationella utbyten och andra samarbetsprojekt.

Det är möjligt att söka ersättning för avbokade eller uppskjutna mobilitetsperioder. Internationell verksamhet som ordnas inom pågående projekt kan skjutas upp och ordnas vid en senare tidpunkt eller avbokas. Ett alternativ är också att förlänga projektperioden så att den planerade verksamheten kan förverkligas.

Om epidemiläget tillåter det finns det ur programmens synvinkel inte några hinder för att starta utlandsperioder, om myndigheternas anvisningar och reserekommendationerna tillåter det och om det är möjligt för den sändande organisationen och värdorganisationen att genomföra mobilitetsperioden.

Vi rekommenderar att man följer med informationen från myndigheterna och att man har kontakt med samarbetsparterna. Vi uppmanar i synnerhet att iaktta THL:s rekommendation från 2.2.2021 om att tillfälligt avbryta kortvariga internationella studerandeutbyten. Rekommendationen gäller nya utbyten som inleds efter 2.2.2021.

Till exempel i programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren kan mobilitetsperioder inledas virtuellt om det inte är möjligt att starta dem på plats i värdlandet på grund av de exceptionella förhållandena.

Extra kostnader som uppkommer inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan ersättas genom ett så kallat Force Majeure-förfarande. Ett alternativ är också att projektperioderna förlängs så att den planerade verksamheten kan genomföras.

Vårens ansökningsperioder genomförs men för att underlätta den svåra situationen har kommissionen beslutat att förlänga ansökningstiderna.

Det lönar sig att följa med läget på programmens egna webbsidor (se länkarna nedan) där de senaste anvisningarna publiceras.

Organisationer och personer som medverkar i internationella projekt får också hjälp genom att kontakta programmens egna rådgivningsadresser:

 • Erasmus+, allmänbildande utbildning: comenius [at] oph.fi
 • Erasmus+, yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
 • Erasmus+, högskoleutbildning: erasmus [at] oph.fi
 • Erasmus+, vuxenutbildning: grundtvig [at] oph.fi
 • Erasmus+, ungdomssektorn: nuoriso [at] oph.fi
 • Erasmus+ Sport: Sport [at] oph.fi
 • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso [at] oph.fi
 • Kreativa Europa: kulttuuri [at] oph.fi
 • Medborgarnas Europa: kansalaisteneurooppa [at] oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin [at] oph.fi, kristiina.Savikurki [at] oph.fi
 • EDUFI-praktik: kv-hakulomake [at] oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School och The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: paivi.jokinen [at] oph.fi, tarja.makela [at] oph.fi, marjaana.kopperi [at] oph.fi 
 • Tjänstemannautbyte: ritva.ukkonen [at] oph.fi
 • Finska språket och finsk kultur: skk [at] oph.fi
 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik: paula.mattila [at] oph.fi 

 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / yrkesutbildning: hanna.autere [at] oph.fi 

 

När kan en elev avlägga lärokursen i ett läroämne genom en särskild examen?

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

En elev i den grundläggande utbildningen kan fullgöra lärokursen i ett eller flera läroämnen eller delar av dem i en särskild examen till exempel på grund av att undervisningen i lärokursen har avslutats i årskurs 7 och eleven börjar i den grundläggande utbildningen först i årskurs 8. En elev som deltar i en särskild examen ska visa att hens kunskaper och färdigheter motsvarar kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena enligt den grundläggande utbildningens lärokurs.  

I en särskild examen kan en elev avlägga hela lärokursen i ett läroämne eller delar av den, såsom lärokursen i en viss årskurs. Om eleven har avlagt en del av ett läroämne i en särskild examen och utbildningsanordnaren i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning räknar till godo prestationen som en delprestation i ett läroämne, ska vitsordet som eleven fått i den särskilda examen tas i beaktande då slutvitsordet bildas i läroämnet i fråga, till exempel i läsårs- eller avgångsbetyget.  

På avgångsbetyget ska man anteckna vitsorden i de läroämnen som avlagts i en särskild examen som fullgjorts innan avgångsbetyget utfärdats.  

Hur ska årsveckotimmarna antecknas i ett mellanbetyg eller skiljebetyg? 

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

I mellan- och skiljebetyg ska man utgående från den lokala timfördelningen anteckna årsveckotimmarna per läroämne enligt elevens studieprogram samt vitsorden i läroämnena från läsåret i fråga.  

När ges slutbedömningen om undervisningen i lärokursen i ett läroämne avslutas före våren i årskurs 9? 

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Slutvitsordet ska bildas då undervisningen i lärokursen i ett läroämne avslutas. Om slutbedömningen för ett läroämne genomförs i årskurs 7 eller 8, ska slutvitsordet i fråga antecknas i läsårsbetyget eller i ett eventuellt mellanbetyg.   

Lärokursen i ett fördjupande valfritt läroämne som understiger två årsveckotimmar och som bedöms verbalt med anteckningen ”godkänd” kan höja slutvitsordet i det gemensamma läroämnet i fråga. Kunnande som eleven visat i ett fördjupande valfritt ämne som bedöms verbalt kan inte sänka vitsordet i en för alla gemensam lärokurs.  

Exempel på hur slutvitsordet ska bildas:  

 • undervisningen i historia avslutas på våren i årskurs 8
 • undervisningen i biologi avslutas i slutet av höstterminen i årskurs 9.   

Om studierna i lärokursen i historia avslutas för eleven efter vårterminen i årskurs 8, ska slutvitsordet bildas utgående från den kunskapsnivå som eleven visat i relation till målen för lärokursen i läroämnet och kunskapskraven för slutbedömningen. I läsårsbetyget antecknas då slutvitsordet i lärokursen i historia och årsveckotimmarna i årskursen i fråga. Om undervisningen i biologi avslutas hösten i årskurs 9, ska slutvitsordet i biologi bildas utgående från den kunskapsnivå som eleven visat i relation till målen för lärokursen i läroämnet och kunskapskraven för slutbedömningen. Slutvitsordet i lärokursen i biologi och årsveckotimmarna i årskursen i fråga ska antecknas i ett eventuellt mellanbetyg.    

Dessa vitsord ska överföras till avgångsbetyget som ska ges på våren i årskurs 9. I avgångsbetyget ska man också anteckna studiernas omfattning i årsveckotimmar i årskurserna 7–9.  

Är det möjligt att höja vitsordet i lärokursen i ett läroämne? 

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Slutvitsordet ska bildas då undervisningen i lärokursen i ett läroämne avslutas. Om slutbedömningen för läroämnet genomförs i årskurs 7 eller 8, ska slutvitsordet i fråga antecknas i läsårsbetyget och i ett eventuellt mellanbetyg. De här vitsorden ska överföras till avgångsbetyget som ges på våren i årskurs 9. I avgångsbetyget ska man också anteckna studiernas omfattning i årsveckotimmar i årskurserna 7–9.   

Ett godkänt slutvitsord i lärokursen i ett läroämne kan inte höjas, förutom på följande sätt: 

 • med kunnande som visats i ett valfritt ämne (mindre än två årsveckotimmar) som hör till ett gemensamt läroämne och som bedöms med ett verbalt omdöme. Principen för att höja vitsordet ska skrivas ner i den lokala läroplanen.   
 • i påbyggnadsundervisning eller i särskild examen efter att eleven fått sitt avgångsbetyg.   

Om det är frågan om en underkänd prestation i lärokursen i ett läroämne är det inte möjligt att utföra slutbedömningen och ge ett avgångsbetyg, och då ska eleven ges möjlighet att höja det underkända vitsordet utan att delta i undervisningen. 

Eleven har också möjlighet till ny bedömning och rättelse av bedömningen. Den här möjligheten gäller slutbedömningen och beslut som berör studiegången och kvarstanning. En begäran om ny bedömning ska göras av vårdnadshavaren och den ska tillställas skolan inom två månader efter att vårdnadshavaren tagit del av informationen. Skolans rektor och elevens lärare beslutar tillsammans om den nya bedömningen. 

Höjning av läsårsvitsord inom den grundläggande utbildningen

Keywords Bedömning och betyg Lagstiftning Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

En elev inom den grundläggande utbildningen ska beredas möjlighet att utan att delta i undervisning höja ett underkänt vitsord som han eller hon fått i läsårsbetyget. Denna möjlighet kan ges också efter att läsårets skolarbete har avslutats. Det finns inga särskilda bestämmelser om att möjlighet ska ges att höja ett godkänt vitsord, men utbildningsanordnaren kan ge en elev en sådan möjlighet. I den lokala läroplanen kan förfaringssätt vid höjning av vitsord definieras.

Visar 1-10/190