Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

106 relaterade frågor

Höjning av vitsord inom den grundläggande utbildningen

Nyckelord Bedömning och betyg Lagstiftning Grundläggande utbildning

En elev inom den grundläggande utbildningen ska beredas möjlighet att utan att delta i undervisning höja ett underkänt vitsord som han eller hon fått i läsårsbetyget. Denna möjlighet kan ges också efter att läsårets skolarbete har avslutats. Det finns inga särskilda bestämmelser om att möjlighet ska ges att höja ett godkänt vitsord, men utbildningsanordnaren kan ge en elev en sådan möjlighet. I den lokala läroplanen kan förfaringssätt vid höjning av vitsord definieras.

Andra än elever i den grundläggande utbildningen kan höja sina vitsord genom påbyggnadsundervisning eller i en särskild examen. Också en elev i den grundläggande utbildningen kan genom en särskild examen avlägga lärokursen i ett eller flera sådana läroämnen som inte undervisas i elevens egen skola eller i läroämnen i vars undervisning eleven inte deltar. Den som deltar i en särskild examen ska visa att hans eller hennes kunskaper och färdigheter motsvarar de kunskaper och färdigheter som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs.

Beslut om bedömning av en elev får inte överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. En elevs vårdnadshavare eller eleven själv, om han eller hon fyllt 15 år, kan av rektor begära omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen, kvarstannande i årskurs eller slutbedömningen. Om elevens vårdnadshavare eller en elev som fyllt 15 år är missnöjd med den nya bedömningen eller det nya avgörandet som gjorts på begäran kan han eller hon ansöka om rättelse av bedömningen hos regionförvaltningsverket. Ändring kan sökas på motsvarande sätt också om beslut gällandbedömning av en särskild examen.

Vi ansökte ursprungligen KA101 enligt resekostnader till Cypern, men nu ska vi ändå resa till England, påverkar det budgeten på något sätt?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Det individuella uppehållsbidraget varierar enligt land, du ser de landsvisa beloppen i Mobility Tool+ och på sidan för deltagare i fortbildningsprojekt. Du ser de exakta beloppen i Mobility Tool+ när du skriver in mobilitetsperioderna där. Men observera att det totala bidragsbeloppet inte kan bli högre än det som redan beviljats. Så se till att bidraget säkert räcker till också för de sista deltagarna.

Erasmus+ KA101. Om det personliga bidraget: Kursavgiften är 700 €, men därtill kommer kostnader för material och kulturevenemang under kurser. Kan de här kostnaderna ersättas från det personliga bidraget?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Uppehållsbidraget kan i princip användas till de här kostnaderna. Men utbildningens arrangör kan ha egna regler för det, så det är bäst att kontrollera saken också av dem. (Bidraget för kurskostnader är 70 €/dag, för högst 10 dagar.)

Erasmus+ KA101. Vi ska åka på job shadowing. Vad händer om stipendiet inte används i sin helhet? Måste vi återbetala det? Det kommer knappast att ske, men vi vill ändå försäkra oss om saken. Finns det en regel om att utlandstraktamente ska betalas?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Bidraget för uppehället kan beskrivas som en klumpsumma. Det beviljas enligt antalet dagar som uppges på deltagarintyget och för högst två resdagar. För uppehållsbidraget kontrollerar vi inga kvitton, men er arbetsgivare kan eventuellt göra det. Vissa kommuner använder anpassat dagtraktamente och då uppstår inte det här problemet. Programmet Erasmus+ har inga rekommendationer för dagtraktamente.

KA101 Mobility Tool. Om lärarens budget överskrids, alltså att summan som MT+ beräknar är mindre än lärarens verkliga kostnader, ska det övergående beloppet skrivas in vid punkten för organisationsstöd? Går det att ändra beloppet i MT?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Uppehållsbidraget beviljas endast som enhetskostnader, verkliga kostnader i euro meddelas inte. Det dagliga enhetsbeloppet per land/deltagare varierar mellan 75 och 120 euro,  beviljas för minst 2 dagar och högst 2 månader. Du ser de landsvisa beloppen för uppehållsbidraget i Mobility Tool+ och på sidan för deltagare i fortbildningsprojekt.
Organisationsbidraget är alltid 350 €/mobilitetsdeltagare och beslut om hur det används fattas av organisationen som beviljats bidraget.

Erasmus+ KA101. Vad betyder individual support? Till vad används det?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Individual support är uppehållsbidraget som kan användas till alla boende- och vistelsekostnader under mobilitetsperioden, t.ex. logi, mat och lokala resor på plats.

Erasmus+ KA101. Vi måste ta egen bil från Jyväskylä till Helsingfors, för vi hade inte hunnit i tid till flygplatsen med kollektivtrafik på morgonen. Hur prissätts användning av egen bil? Km-ersättning eller enligt billigaste färdmedel?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Resebidraget betalas endas som enhetskostnad, de verkliga utgifterna meddelas inte alls till oss. Resebidraget fastställs enligt avståndet (fågelvägen) mellan organisationerna. Kontrollera resans längd i Avståndsberäknaren/deltagare. Beloppen finns på sidan för deltagare i fortbildningsprojekt.

Resebidraget är avsett som ersättning för alla resekostnader mellan organisationerna (t.ex. resan till tåget/flyget, flyget, resan till kursplatsen).
Men kontrollera saken också av din arbetsgivare, som kan ha egna regler för resor.

Erasmus+ KA101. Är det här bidraget skattefritt, kan det alltså betraktas som ett slags ”dagtraktamente”, eller ska det beskattas?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Erasmus+-bidraget är inte beskattningsbar inkomst, eftersom det är avsett bara för kostnader. Närmare information finns på webbplatserna https://www.mela.fi/sv/ och https://www.mela.fi/sv/stipendiater/

Erasmus+ KA101. Vår lärare som skulle delta i en Job shadowing-period i London kan inte resa. Det finns väl inget hinder för att en annan lärare reser till Norge i stället?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

En annan person kan använda bidraget. Observera dock att resebidragets belopp kan vara ett annat till Norge än till London, kontrollera det med avståndsberäknaren.
Därtill kan det dagliga uppehållsbidraget vara ett annat för Norge än för Storbritannien. Mobility Tool+ beräknar beloppen automatiskt. Du ser också de dagliga beloppen på sidan för deltagare i fortbildningsprojekt.

Erasmus+ KA101. Vårt projekt slutar i maj 2019. Kan pengarna användas till en kurs som hålls först sommaren 2019 om faktureringen sköts före projektperiodens slut? Måste alltså själv vistelsen också ske inom perioden?

Nyckelord Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Det sista deltagandet i en utbildning måste ske före projektperiodens slut, alltså kan bidraget inte längre användas på sommaren om projektperioden slutar i maj.

Visar 1-10/106