Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

173 relaterade frågor

Vilka instruktioner finns det för daghemmen och skolorna för att förhindra exponering bland anställda?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren, har ansvar för att arbetsmiljön är trygg för lärarna och de andra som arbetar i skolorna eller inom småbarnspedagogiken. En arbetstagare ska i första hand ta kontakt med sin chef eller med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik i frågor som berör arbetssäkerheten. Vid behov kan man också vara i kontakt med arbetarskyddsfullmäktige eller med företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning. Anvisningen fokuserar på hur man kan förebygga att personalen utsätts för viruset och innehåller instruktioner för hur arbetsgivaren ska gå till väga.

Arbetsgivarna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt den grundläggande utbildningen ska även iaktta Arbetshälsoinstitutets allmänna anvisningar om beredskap för coronaviruset.

Även Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett rekommendationer, anvisningar och svar på vanliga frågor som gäller hur man ska ordna småbarnspedagogiken, skolgången och studierna på ett tryggt sätt.

På Utbildningsstyrelsens sida Undervisningsväsendet och coronaviruset finns information, stödmaterial och svar på vanliga frågor gällande situationer som coronavirusepidemin föranlett. Materialen grundar sig på THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer och anvisningar. 

Vem betalar för munskydden inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 27.11.2020.

Eftersom det är frågan om en rekommendation ansvarar de studerande på andra stadiet i första hand själva för att skaffa munskydden och för deras kostnader. Kommunerna ska ändå se till att det finns munskydd tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, ifall kommunen finns på ett område som omfattas av rekommendationen. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta. Motsvarande principer lämpar sig också för den grundläggande utbildningen för vuxna.

I den grundläggande utbildningen är utgångspunkten att kommunen erbjuder och bekostar munskydd för alla elever i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen och för eleverna i påbyggnadsundervisning, eftersom det är frågan om utbildning som omfattas av läroplikt. Även inom den grundläggande utbildningen kan eleven använda ett eget munskydd om hen så vill.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd . Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

THL:s rekommendationer om användning av munskydd berör inte arbetsgemenskaper. Som sakkunniginstans i frågor som gäller arbetsgemenskaper verkar Arbetshälsoinstitutet. Det är alltså på arbetsgivarens ansvar att ge eventuella rekommendationer om användning av munskydd bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Ska man använda munskydd inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 27.11.2020.

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. I rekommendationen ingår även skolorna och läroanstalterna. Rekommendationerna är beroende av epidemiläget på området: I en upptrappningsfas rekommenderar THL att munskydd används i läroanstalterna på andra stadiet och i högskolorna. I ett skede då epidemin sprids rekommenderar THL att munskydd förutom i läroanstalter och högskolor även används av eleverna i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Det betyder att även elever under 15 år i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen och i den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning rekommenderas använda munskydd i skolan och i samband med skoltransporten och i kollektivtrafiken under vägen till och från skolan. Munskydd kan i enlighet med den regionala myndighetens rekommendationer även användas i andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt.

Beslut om rekommendationer fattas på lokal eller regional nivå utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att munskydd används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken. Rekommendationerna som gäller för olika skeden av epidemin kan tas i bruk lokalt eller regionalt oberoende av vilken epidemisituationen är på området. 

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd . Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

THL:s rekommendationer om användning av munskydd berör inte arbetsgemenskaper. Som sakkunniginstans i frågor som gäller arbetsgemenskaper verkar Arbetshälsoinstitutet. Det är alltså på arbetsgivarens ansvar att ge eventuella rekommendationer om användning av munskydd bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Inom den grundläggande utbildningen för vuxna lämpar sig motsvarande principer för användningen av munskydd som tillämpas på andra stadiet.

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 27.11.2020.

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. Rekommendationerna beror på coronasituationen i området. THL har inte gett separata rekommendationer om användningen av munskydd inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus i offentliga lokaler och vid publikevenemang där det inte alltid går att undvika närkontakt med andra. Av denna orsak är det också motiverat att använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisning på motsvarande sätt som inom övriga utbildningsformer.

I en upptrappningsfas är det motiverat att personer som fyllt 15 år använder munskydd. I epidemins spridningsskede rekommenderar THL att man alltid använder munskydd i offentliga lokaler inomhus och vid offentliga evenemang samt i läroanstalterna och i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Det här betyder att även 13–15-åriga elever och studerande inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen rekommenderas använda munskydd i epidemins spridningsskede.

Inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning är det i första hand de studerande själva som ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för munskydd. Kommunerna ser till att studerande i mest sårbar ställning får munskydd avgiftsfritt, om kommunen hör till ett område där rekommendationen gäller. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

Hur ska gymnastiklektionerna i den grundläggande utbildningen ordnas under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

I skolgymnastiken ska man i alla undervisningsformer och -förhållanden trygga elevens rätt till en trygg studiemiljö. 

I coronasituationen uppmanas utbildningsanordnarna att i gymnastikundervisningen i första hand utnyttja lärmiljöer för gymnastikformer som kan genomföras utomhus. Det här gäller i mån av möjlighet också under vinterperioden. Utbildningsanordnaren ska se till att gymnastikundervisningen genomförs på ett tryggt sätt även i de situationer då det är svårt att ordna gymnastikundervisning utomhus. 

Under coronaepidemin är det viktigt att undvika närkontakt. Gymnastik inomhus förutsätter att man ser över undervisningsarrangemangen och undervisningens innehåll för att man ska kunna sörja för elevernas trygghet och säkerhet. På tryggheten och säkerheten under gymnastikundervisningen inomhus inverkar bland annat antalet deltagare, undervisningsutrymmets storlek och luftkonditionering samt aktivitetens karaktär. Smittrisken är större i gymnastikformer och -grenar där man inte kan undvika närkontakt eller risk för droppsmitta. 

I de lägre årskurserna bör man hålla isär undervisningsgrupperna under hela skoldagen. I de valfria ämnena kan undervisningsgrupperna variera om det annars inte är möjligt att ordna undervisningen. Om det till exempel i de högre årskurserna är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna, ska man fokusera på att hålla avstånd och värna om en god hygien samt att i mån av möjlighet ordna undervisningen i flera faser. Utrymmena som används för gymnastiken ska vara tillräckligt stora i förhållande till antalet elever.

Också efter att man sett till åtgärderna som berör tryggheten och säkerheten ger Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) mångsidiga möjligheter att både lära ut och låta eleverna öva på färdigheterna att lära sig lära, såsom sensomotoriska färdigheter, olika grundläggande motoriska färdigheter, fysiska egenskaper och simkunnighets- och livräddningsfärdigheter. I coronasituationen förutsätter undervisningen i färdigheter att hantera redskap noggrant övervägande lokalt samt beslut om undervisningens innehåll och rutiner som berör hygien.

Man ska undvika att använda gymnastik- och andra redskap som används gemensamt av många elever eller i så fall regelbundet rengöra dessa. Då man använder skolans gymnastikplatser utomhus ska man tillämpa motsvarande instruktioner om avstånd och hygien som i skolans egna utrymmen. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående. Eventuell transport ska genomföras i enlighet med THL:s anvisningar om skoltransport. Vid transport är det viktigt att iaktta nationella och lokala rekommendationer och anvisningar som gäller skyddsutrustning, såsom munskydd. 

Vid ordnandet av undervisningen ska man ta i beaktande eventuella beslut som utfärdats av smittskyddsmyndigheterna. Den lokala smittskyddsmyndigheten och utbildningsanordnaren ger vid behov närmare instruktioner om praktiska arrangemang. Förutsättningarna för att ordna undervisningen är olika till exempel i en liten byskola och i en skola med flera hundra elever eller i en enhetsskola med både lägre och högre årskurser. Därför kan och ska beslut om lösningar som gäller de praktiska arrangemangen tas på lokal nivå.

Det är också viktigt att informera eleverna och deras vårdnadshavare om hur skolgymnastiken ordnas och på vilka sätt skolan strävar efter att se till att man i fråga om varje elev kan följa målen som ställts upp i läroplanen, även om det på grund av coronaviruset inte skulle gå att till alla delar genomföra samtliga innehåll i undervisningen i gymnastik. 

Kan man ordna fester i slutet av året trots coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Julfester och andra evenemang kan ordnas om man i övningarna inför dem och vid själva tillställningarna med hjälp av specialarrangemang kan iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik (4.8.2020). Därtill ska man beakta de regionala rekommendationerna som gäller till exempel användningen av munskydd. Julfester, självständighetsdagen, Luciadagen och andra fester kan firas med den egna gruppen. Man ska lokalt besluta om hur fester och dylika tillställningar ska ordnas. I lösningarna ska man ta hänsyn till det lokala epidemiläget och de lokala omständigheterna. 

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man inte ordna stora gemensamma evenemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen om det inte är möjligt att följa rekommendationerna om hygien och trygga avstånd. Det är motiverat att olika grupper inte samlas samtidigt i ett och samma utrymme inomhus och att inga utomstående bjuds in till fester som ordnas inomhus inom småbarnspedagogiken eller skolan. Tillställningen kan också ordnas i flera omgångar så att man kan se till att inte för många vistas i samma utrymme samtidigt. 

I gymnasie- och yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren lokalt bedöma huruvida det är möjligt att ordna fester och andra evenemang på ett tryggt sätt. I läroanstalterna bör man undvika situationer där man är i direkt fysisk kontakt med andra personer. Fysisk närkontakt kan undvikas eller minskas med lokalarrangemang och genom att minska deltagarantalet vid evenemangen kan man se till att det går att hålla ett avstånd på 1 till 2 meter till varandra. Det är också möjligt att ordna evenemangen i flera omgångar. 

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna. Enligt THL:s och UKM:s rekommendationer bör man undvika att andra än barnen samt personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen kan läroanstalten genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Tillställningar för egna gruppen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala rekommendationerna (till exempel gällande trygga avstånd och munskydd). Till exempel olika tomtestigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.
När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 
 

Hur inverkar coronaviruset på studerandeantagningen i gemensamma ansökan?

Keywords Coronaviruset Antagning av studerande Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning

I Studieinfo följer man upp och informerar om coronavirusets invekan på studerandeantagningen i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.

KA120 Ska vi beakta coronasituationen när vi fastställer den årliga mobiliteten för ackrediteringsansökningar?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Utgångspunkten för fastställandet av mobilitet är läroanstaltens/konsortiets verksamhet under normala omständigheter utan inverkan av coronaviruset. Ur den långsiktiga planeringens perspektiv är det viktigt att fundera och i ansökan motivera om man tänker hålla mobilitetsmängderna på samma nivå eller öka dem under årens lopp. 

KA120 Kan en organisation ansöka om ackreditering av ett konsortium genom det lätta förfarandet om den har Erasmusstadgan för yrkesutbildning? Eller tvärtom?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej. En ändring av en enskild ackreditering till ett konsortium eller tvärtom anses vara en betydande ändring av internationaliseringsstrategin, så sökanden måste lämna in en fullständig ansökan enligt standardförfarandet. 

KA120 Kommer innehavarna av Erasmusstadgan för yrkesutbildning att ha tillgång till ett lätt förfarande även under nästa ansökningsomgång för ackreditering 2021?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej, under ansökningsomgången för ackreditering 2021 kommer man inte längre att ordna ett lätt förfarande för innehavarna av Erasmusstadgan. Det lönar sig alltså för innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning att ansöka om ackreditering för den nya programperioden nu.  

Visar 1-10/173