Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

211 relaterade frågor

Har man rätt till undervisning under karantän eller isolering?

Keywords Coronaviruset Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 18.1.2022

Beslut om karantän och isolering är myndighetsbeslut som fattas av en smittskyddsansvarig läkare. Under karantän och isolering har en elev i den grundläggande utbildningen rätt till 

  • undervisning
  • avgiftsfria digitala verktyg, material och förbindelser
  • stöd för lärandet
  • elevvårdstjänster
  • måltider eller kassar med matprodukter som utbildningsanordnaren erbjuder. 

En elev som är försatt i karantän eller isolering kan beroende på sin hälsa delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser samtidigt som den övriga undervisningsgruppen studerar på distans. Enligt Utbildningsstyrelsens synpunkt kan beslutet om distansundervisning fattas innan man har fått ett officiellt beslut om karantän eller isolering.

Även i gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen ska den studerandes rätt till undervisning tryggas i så hög grad som möjligt.

Skolan eller läroanstalten beslutar på vilka sätt elevernas eller de studerandes arbete hemma handleds och stöds under den lovliga frånvaron. Lärarna kan inom ramen för sina befogenheter vidta olika pedagogiskt ändamålsenliga lösningar, till exempel ge eleverna eller de studerande uppgifter som de kan göra hemma. Någon annan elev eller studerande kan också ge de överenskomna uppgifterna åt eleven eller den studerande som är hemma, men det är skolan eller läroanstalten som ansvarar för att alla får uppgifterna och handledning i anslutning till dem. 

En del kommuner har meddelat att man inte längre utför officiella coronavirustester och inte fattar officiella beslut om karantän. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna förhåller sig positivt till att ordna distansundervisning för en elev som har smittats av coronaviruset och därför är frånvarande, ifall elevens hälsa tillåter att hen studerar. Eleven kan delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser medan den övriga gruppen studerar i närundervisning. Ett beslut i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning ska i sådana fall grunda sig på någon annan tillräcklig utredning av elevens hälsa. Enligt Utbildningsstyrelsens synpunkt kan undervisningen för en elev som har exponerats för coronaviruset även ordnas som distansundervisning med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning. På det här sättet kan man trygga elevens rätt till undervisning och likabehandlingen av eleverna i hela landet under den svåra coronasituationen.

I förskoleundervisningen kan man istället för att bevilja tillfällig befrielse (frånvaro) fatta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang för barnet, om det är motiverat av orsaker som har samband med barnets hälsa. Barnen kan under den tid de är frånvarande stödjas med undervisning som ordnas med digitala förbindelser, på det sätt som man beslutar lokalt.

Nästsista stycket har kompletterats 18.1.2022 med information om att en elev kan delta i undervisningen med digitala förbindelser medan den övriga gruppen är i närundervisning.

Texten har uppdaterats genomgående 14.1.2022 och även utvidgats så att svaret utöver grundläggande utbildning även gäller förskoleundervisning och utbildning på andra stadiet.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 så att det sista stycket motsvarar  THL:s senaste anvisningar.

Direkt länk till svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-elev-ratt-till-grundlaggand…

Hur ska man informera vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Uppdaterad 14.1.2022

Coronavirussmitta eller exponering för coronaviruset är sekretessbelagd information och får inte spridas till utomstående. Verksamhetsstället inom småbarnspedagogik eller skolan kan på en allmän nivå informera om coronavirussmitta eller exponering för viruset, så länge inga hälsorelaterade uppgifter om enskilda personer avslöjas. Informationen ska vara på en så allmän nivå att det inte är möjligt att identifiera vilka personer det är frågan om.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet när man informerar vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset. Anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik kan, med samtycke av vårdnadshavaren till ett barn som smittats, anonymt informera om coronavirussmittan till de övriga vårdnadshavarna i gruppen, klassen, skolan eller enheten inom småbarnspedagogik. Så här kan man gå till väga till exempel i situationer där man inte ordnar testning och smittspårning och där inga officiella beslut om isolering eller karantän fattas.

De lokala hälsomyndigheterna ansvarar för smittspårningen, för att försätta personer i karantän och isolering samt för att ge instruktioner åt personer som har symtom. Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik samt skolor och verksamhetsställen kan samarbeta kring informationen med hälsomyndigheterna om ett barn, en ung person eller en medlem av personalen har smittats av eller exponerats för coronaviruset.

Den lokala hälsomyndigheten samt utbildningsanordnaren och anordnaren av småbarnspedagogik beslutar om hur informationen genomförs i praktiken. 

Texten har uppdaterats 14.1.2022 i fråga om stycket där Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet i informationen om smitta och exponering.

Texten har uppdarets 30.11.2021 så att den också gäller småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-informera-till-vardnad…

Ska man använda munskydd inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 12.1.2022

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte småbarnspedagogiken och undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan med beaktande av epidemiläget utfärda egna rekommendationer som kompletterar den nationella rekommendationen, till exempel om sänkning av åldersgränsen för munskydd. De exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan därför variera från region till region. THL rekommenderar sedan 17.12.2021 att alla 12 år fyllda i hela landet använder munskydd i offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken. Detta rekommenderas också gällande skoltransporter i fråga om barn och unga som fyllt 12 år.

Beslut om rekommendationer fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att munskydd används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Eleven och den studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Eleverna och de studerande får inte försättas i en ojämlik ställning beroende på om de använder munskydd eller inte och användningen av munskydd får inte vara en förutsättning för att få undervisning. I skolorna och läroanstalterna kan man genomföra sådana arrangemang som behövs för att trygga hälsosäkerheten, till exempel när det gäller hur eleverna och de studerande placeras i klassrummet.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

5.11.2020 gällande skoltransporter

27.11.2020 gällande användning av munskydd bland elever i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen samt gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (lägre åldersgräns, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

19.1.2021 gällande rekommendationen om användningen av munskydd i samansatt undervisning på lågstadiet

10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

30.12.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021.

12.1.2022 nytt stycke om elevens och den studerandes rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-gymn…

 

Vem betalar för munskydden inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 12.1.2022

Om en rekommendation om användning av munskydd gäller på området är utgångspunkten inom den grundläggande utbildningen att kommunen erbjuder och bekostar munskydd för alla elever, eftersom det är frågan om utbildning som omfattas av läroplikt. En elev i den grundläggande utbildningen kan använda ett eget munskydd om hen så vill.

I och med den utvidgade läroplikten är gymnasieutbildning, yrkesutbildning, utbildning i övergångsskedet samt enskilda andra utbildningar efter den grundläggande utbildningen avgiftsfria för den studerande. Därmed ska de studerande även få munskydd avgiftsfritt. Läroplikten utvidgas från och med läsåret 2021–2022 en årskull i taget. Utbildningsanordnaren ska erbjuda och bekosta munskydd avgiftsfritt åt läropliktiga studerande, men kan erbjuda dem avgiftsfritt även åt andra studerande. Kommunerna ska ändå se till att det finns munskydd tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, ifall kommunen finns på ett område där en rekommendation om användning av munskydd gäller.

Utbildningar i övergångsskedet är påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildning, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. Munskydden ska vara avgiftsfria även för dem som fullgör sin läroplikt inom utbildning som förbereder för arbete och självständigt liv, inom grundläggande utbildning för vuxna samt inom utbildning som ordnas vid samernas utbildningscentrum.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Eleven och den studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Eleverna och de studerande får inte försättas i en ojämlik ställning beroende på om de använder munskydd eller inte och användningen av munskydd får inte vara en förutsättning för att få undervisning. I skolorna och läroanstalterna kan man genomföra sådana arrangemang som behövs för att trygga hälsosäkerheten, till exempel när det gäller hur eleverna och de studerande placeras i klassrummet.

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte småbarnspedagogiken och undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan med beaktande av epidemiläget utfärda egna rekommendationer som kompletterar den nationella rekommendationen, till exempel om sänkning av åldersgränsen för munskydd. De exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan därför variera från region till region.  THL rekommenderar sedan 17.12.2021 att alla 12 år fyllda i hela landet använder munskydd i offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken.

Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

27.11.2020 gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (årskurserna 6–9, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

9.8.2021 svaret har uppdaterat så att det motsvarar bestämmelserna om utbildningens avgiftsfrihet i enlighet med den utvidgade läroplikten.

14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

30.12.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021.

12.1.2022 nytt stycke om elevens och den studerandes rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vem-betalar-munskydden-inom-gymnas…

 

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 30.12.2021

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med tillräckliga avstånd till varandra i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen.

I gymnasieutbildningen är det utbildningsanordnaren som beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning är studierna och påvisandet av kunnandet till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten se till att man kan hålla tillräckliga avstånd. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska eleverna placeras så att de har tillräckliga avstånd till varandra.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Texten har uppdaterats 30.12.2021 med länkar till UKM:s och THL:s rekommendationer om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter av 22.12.2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Hur informerar Utbildningsstyrelsen aktörerna inom småbarnspedagogiken i en exceptionell situation?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik

Uppdaterad 30.12.2021

Hur får jag tillgång till Utbildningsstyrelsens meddelanden om coronaviruset som riktar sig till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare?

I kommunikationen som berör coronavirusepidemin använder Utbildningsstyrelsen de kontaktuppgifter till aktörerna inom småbarnspedagogiken som man har fått av respektive privata serviceproducent i samband med att serviceproducenten har registrerat sig för att ta i bruk informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) och kommunen har godkänt registreringen. Om du ännu inte har registrerat organisationen för att ta i bruk Varda, vänligen utför registreringen nu så att du i fortsättningen får Utbildningsstyrelsens meddelanden som berör coronaviruset.

All vår information som berör coronavirusepidemin har samlats på sidan www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset

17.12.2020. Länk till de nyaste anvisningarna för småbarnpedagogiken har lagts till.

18.10.2021. Länk till UKM:s och THL:s rekommendation för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik har lagts till.

30.12.2021. Länk till UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021 för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik har lagts till.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-informerar-utbildningsstyrelse…

Vilka instruktioner finns det för daghemmen och skolorna för att förhindra exponering bland anställda?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren, har ansvar för att arbetsmiljön är trygg för lärarna och de andra som arbetar i skolorna eller inom småbarnspedagogiken. En arbetstagare ska i första hand ta kontakt med sin chef eller med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik i frågor som berör arbetssäkerheten. Vid behov kan man också vara i kontakt med arbetarskyddsfullmäktige eller med företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning. Anvisningen fokuserar på hur man kan förebygga att personalen utsätts för viruset och innehåller instruktioner för hur arbetsgivaren ska gå till väga. Anvisningarna kan tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar på lokal eller regional nivå.

Arbetsgivarna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt den grundläggande utbildningen ska även iaktta Arbetshälsoinstitutets allmänna anvisningar till arbetsgivaren gällande beredskap för coronaviruset.

Även Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett rekommendationer, anvisningar och svar på vanliga frågor som gäller hur man ska ordna småbarnspedagogiken, skolgången och studierna på ett tryggt sätt.

På Utbildningsstyrelsens sida Undervisningsväsendet och coronaviruset finns information, stödmaterial och svar på vanliga frågor gällande situationer som coronavirusepidemin föranlett. Materialen grundar sig på THL:s och UKM:s rekommendationer och anvisningar. 

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vilka-instruktioner-finns-det-dagh…

Hur ska man tala om coronavaccinering med barn inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Uppdaterad 22.12.2021

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets meddelande från 22.12.2021 erbjuds coronavaccin åt alla 5 år fyllda och äldre i enlighet med de regionala tidtabellerna. Det är frivilligt och kostnadsfritt att ta vaccinet. De kommunala hälsomyndigheterna ansvarar för att planera och genomföra vaccineringen. Man avgör på kommunnivå hur vaccineringen för barn ska arrangeras. Vaccineringen kan utifrån regionalt övervägande genomföras till exempel i skolor och rådgivningar eller som massvaccineringar samtidigt med vaccineringarna för vuxna.

Nästan alla små barn har fått något vaccin och vaccinationer är något de känner till. Eftersom det är frågan om ett aktuellt tema som lyfts fram till exempel i medierna väcker det också intresse, och ibland till och med rädsla, hos barnen, och därför kan det komma på fråga att tala om vaccin och vaccinering i barngruppen. Vaccineringen kan var en stor sak för ett litet barn, och många kan vara nervösa inför att få vaccin. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kan man behandla temat till exempel i samarbete med rådgivningstjänsterna. Det lönar sig att öppet berätta för barnet vad man gör i vaccineringssituationen och varför.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan utgår man ifrån att i synnerhet sådana frågor som barnen är intresserade av och har frågor kring kan utgöra underlag för den gemensamma och undersökande verksamheten. Det är viktigt att barnen får svar på sina frågor och man kan till exempel tillsammans med barnen reflektera över varför man ger vacciner. Inom småbarnspedagogiken behandlas teman som coronaviruset, vaccinationer och läkarbesök ofta också genom lek, barnböcker och drama.  

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information som inte får berättas till utomstående. Även om ett barn kan berätta om vaccinationen till exempel för personalen inom småbarnspedagogiken, får informationen inte berättas vidare. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-tala-om-coronavacciner…

Har en utomstående fritt tillträde till skolan eller läroanstalten?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 30.12.2021

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

Enligt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 22.12.2021 till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik ska man undvika att andra än barnen och skolans och småbarnspedagogikens personal vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. När andra än studerande och personal vid läroanstalter på andra stadiet vistas på läroanstaltens område ska de instrueras att följa anvisningarna om hygien och bevarande av avstånd.

I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid.

Texten har uppdaterats 30.12.2021 för att motsvara THL:s och UKM:s rekommendation av 22.12.2021.

Texten har uppdaterats 15.10.2021: Första stycket har redigerats för att motsvara gällande rekommedantioner.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-utomstaende-fritt-tilltrade…

Hur gå till väga om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 30.12.2021

Man bör fortfarande undvika att personalen samlas tillsammans och i första hand utnyttja digitala förbindelser. För att förhindra smittspridningen rekommenderas det också att personalen i regel inte flyttar sig från en enhet till en annan.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Det är särskilt viktigt att de som hör till en riskgrupp tar hand om sitt vaccinationsskydd. Två vaccindoser ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig form av sjukdomen. De åtgärder som gäller personer som arbetar vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna baserar sig på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren vid riskbedömningen.

Texten har uppdaterats 30.12.2021 för att motsvara THL:s och UKM:s rekommendationer av 22.12.2021.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara de gällande rekommendationerna.

Nya länkar har lagts till 17.12.2020.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ga-till-vaga-om-skolan-eller-d…

Visar 1-10/211