181 relaterade frågor

Nyckelord Erkännande av examina
Om du har avlagt en examen utomlands och vill få behörighet till undervisningsuppgifter i Finland, behöver du sannolikt Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av din examen.
 
Läs mer på våra webbsidor
 
Nyckelord Erkännande av examina
Om du har avlagt en examen utomlands och vill få behörighet till ett yrke inom småbarnspedagogik i Finland, behöver du sannolikt Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av din examen.

Läs mer på våra webbsidor
Nyckelord Erkännande av examina

Om du har avlagt en examen inom juridik i andra cykeln kan du ansöka om beslut om jämställande av examen med en juris magisterexamen.

Läs mer på våra webbsidor

Nyckelord Bedömning och betyg Lagstiftning Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

En elev inom den grundläggande utbildningen ska beredas möjlighet att utan att delta i undervisning höja ett underkänt vitsord som han eller hon fått i läsårsbetyget. Denna möjlighet kan ges också efter att läsårets skolarbete har avslutats. Det finns inga särskilda bestämmelser om att möjlighet ska ges att höja ett godkänt vitsord, men utbildningsanordnaren kan ge en elev en sådan möjlighet. I den lokala läroplanen kan förfaringssätt vid höjning av vitsord definieras.

Nyckelord Bedömning av kunnande Yrkesutbildning

Utgångspunkten är att yrkesproven i de yrkesinriktade examensdelarna i yrkesinriktade examina ordnas på arbetsplatser. Yrkesskickligheten visas i praktiska arbetsuppgifter.

Yrkesprov kan av grundad anledning även ordnas på annat sätt. Till exempel kan det i en specialsituation vara omöjligt att visa yrkesskickligheten i praktiken. Därtill kan det finnas risk för att patient- eller trafiksäkerheten äventyras. Om det finns behov av andra yrkesprovsmiljöer, kommer man överens om dem enskilt med varje studerande. I planeringen av yrkesprovet ska man utgå från de sätt att visa yrkesskicklighet som finns fastställda för examensdelen i examensgrunderna. 
 

Nyckelord Utbildning som handleder för examensutbildning

En läropliktig som tidigare avlagt utbildning som handleder för examensutbildning kan antas till utbildningen på nytt, om hen inte har en lämplig utbildningsplats i examensutbildning (1215/2020, 8 §). I det fallet ska man utarbeta den studerandes personliga studieplan så att de studier som ingår i den kompletterar innehållet i de tidigare avlagda utbildningsdelarna. De kompletterande studierna ska planeras så att den studerande förbereder sig för gymnasiet eller studier inom yrkesutbildning och så att hen på ett flexibelt sätt kan övergå till examensutbildning. Om den studerande redan har fått ett betyg över avlagda utbildningsdelar inom Hux-utbilndingen utfärdar man ett intyg över avlagda studier. 

Nyckelord Utbildning som handleder för examensutbildning

Tiden för att avlägga Hux-utbildningen är ett år och omfattningen 38 veckor. Utbildningsanordnaren kan bevilja den studerande ett år tilläggstid för att slutföra studierna på grund av sjukdom, skada eller någon annan orsak, såsom bristfälliga studiefärdigheter. Utbildningsanordnaren fattar ett förvaltningsbeslut utgående från ansökan av den studerande eller den studerandes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. 

Om utbildningsanordnaren av grundad anledning beviljar den studerande tilläggstid för att slutföra studierna, avslutas utbildningen senast när hen avlagt 38 veckor. Den studerande behöver i det här fallet inte ansöka om en plats till Hux-utbildningen i gemensam ansökan, utan utbildningsanordnaren förlänger studierätten så att hen kan slutföra utbildningen upp till 38 veckor eller enligt de mål som ställts upp i den studerandes personliga studieplan. 

Då den studerande avlagt Hux-utbildningen med högst 38 veckor ska hen övergå till att studera inom gymnasie- eller yrkesutbildning. 

Nyckelord Undervisning och handledning Läroplan Gymnasieutbildning

De olika lärokurserna i läroämnena är avsedda att vara alternativa sätt att studera läroämnet och fler än en lärokurs i ett läroämne bör alltså inte ingå i den studerandes studieplan. Lärokursen väljs när studierna i läroämnet inleds. Om den studerande senare kommer fram till att en annan lärokurs bättre motsvarar hens färdigheter och mål är det möjligt att byta lärokurs under studiernas gång. Anvisningar för detta ingår i grunderna för gymnasiets läroplan (kapitel 5.2.5).

Om en studerande vill avlägga enskilda studieavsnitt i en annan lärokurs, kan de räknas till godo bland den studerandes valfria studier i den egentliga lärokursen. På avgångsbetyget kan den studerande endast ha en lärokurs per läroämne.

I de fem prov som en examinand som avlägger studentexamen ska delta i kan endast ett prov per läroämne ingå. Examinanden kan utöver detta delta i ett eller flera andra prov.

Nyckelord Utbildning som handleder för examensutbildning

I Hux-utbildning studerar man inte med utbildnings- eller läroavtal, så sådana avtal görs inte upp. Då anordnaren av Hux-utbildning ordnar studier, där den studerande bekantar sig med arbetslivet, samarbetar man med arbets- och näringslivet. Utbildningsanordnaren utarbetar i samarbete med företrädaren för arbetslivet ett avtal, där man beskriver hur den studerande bekantar sig med arbetslivet samt frågorna kring ansvar och försäkring. Vid uppgörandet av avtalet kan man till exempel använda sig av modeller för utbildningsavtal eller avtal för praktisk arbetslivsorientering (PRAO).

Nyckelord Jämlikhet och delaktighet

Enligt 35 § i lagen om grundläggande utbildning ska en elev delta i den utbildning som han eller hon har antagits till, om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Om innehållet i undervisningen som avses i lagen föreskrivs i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Innehållen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är förpliktigande för undervisningen, vilket innebär att innehållen i fråga inte är frivilliga för eleverna och att det inte är möjligt att befria en elev från undervisningen. 

Enligt 30 § i lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i utbildning under arbetsdagarna rätt att få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår. Personalen inom den grundläggande utbildningen planerar och genomför undervisningen i enlighet med lagstiftningen och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen samt den lokala läroplanen. Frågor som gäller likvärdighet och jämställdhet ska behandlas tillsammans med eleverna. 

För att behandla innehållet i grunderna för läroplanen behövs inte vårdnadshavarens tillstånd och vårdnadshavaren kan inte förbjuda undervisning i enlighet med grunderna för läroplanen. En elev kan inte befrias från undervisningen till exempel till de delar som behandlar mångfald i fråga om kön eller sexuell läggning, sexuell utveckling, sexuell hälsa eller mänsklig reproduktion. Utbildningsanordnaren ansvarar dock för att man samarbetar med hemmen inom skolarbetet och utvecklingen av skolarbetet. Personalen bör förhålla sig till olika religioner, åskådningar, traditioner och syner på fostran med öppenhet och respekt och föra en konstruktiv dialog med hemmen. I undervisningen kan man även använda olika pedagogiskt ändamålsenliga sätt att behandla känsliga ämnen tillsammans med eleverna. 

Visar 1-10/181