Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

135 relaterade frågor

Hur inverkar coronaviruset på Erasmus+-programmet eller på andra internationella program och internationell verksamhet?

Nyckelord Coronaviruset Internationalisering Erasmus+ Europeiska solidaritetskåren Medborgarnas Europa Kreativa Europa Nordplus-program

Texten uppdaterad 6.7.2020

Coronaviruset inverkar på många olika sätt på internationella finansieringsprogram som Utbildningsstyrelsen har hand om. Vi strävar ändå efter att vidta flexibla lösningar för alla projekt som vi finansierar – både vad gäller internationella utbyten och andra samarbetsprojekt.

Det är möjligt att söka ersättning för avbokade eller uppskjutna mobilitetsperioder. Internationell verksamhet som ordnas inom pågående projekt kan skjutas upp och ordnas vid en senare tidpunkt eller avbokas. Ett alternativ är också att förlänga projektperioden så att den planerade verksamheten kan förverkligas.

Om epidemiläget lättar finns det ur programmens synvinkel inte några hinder för att starta utlandsperioder, om reserekommendationer tillåter det och om det är möjligt för den sändande organisationen och värdorganisationen att genomföra mobilitetsperioden. Vi rekommenderar att man följer med information från myndigheterna och att man har kontakt med samarbetsparterna.

Till exempel i programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren kan höstens mobilitetsperioder inledas virtuellt om det inte är möjligt att starta dem på plats i värdlandet på grund av de exceptionella förhållandena.

Extra kostnader som uppkommer inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan ersättas genom ett så kallat Force Majeure-förfarande. Ett alternativ är också att projektperioderna förlängs så att den planerade verksamheten kan genomföras.

Vårens ansökningsperioder genomförs men för att underlätta den svåra situationen har kommissionen beslutat att förlänga ansökningstiderna.

Det lönar sig att följa med läget på programmens egna webbsidor (se länkarna nedan) där de senaste anvisningarna publiceras.

Organisationer och personer som medverkar i internationella projekt får också hjälp genom att kontakta programmens egna rådgivningsadresser:

 • Erasmus+, allmänbildande utbildning: comenius@oph.fi
 • Erasmus+, yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen@oph.fi
 • Erasmus+, högskoleutbildning: erasmus@oph.fi
 • Erasmus+, vuxenutbildning: grundtvig@oph.fi
 • Erasmus+, ungdomssektorn: nuoriso@oph.fi
 • Erasmus+ Sport: Sport@oph.fi
 • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso@oph.fi
 • Kreativa Europa: kulttuuri@oph.fi
 • Medborgarnas Europa: kansalaisteneurooppa@oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin@oph.fi, kristiina.Savikurki@oph.fi
 • EDUFI-praktik: kv-hakulomake@oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School och The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: paivi.jokinen@oph.fi, tarja.makela@oph.fi, marjaana.kopperi@oph.fi 
 • Tjänstemannautbyte: ritva.ukkonen@oph.fi
 • Finska språket och finsk kultur: skk@oph.fi
 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik: paula.mattila@oph.fi 

 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / yrkesutbildning: hanna.autere@oph.fi 

 

Kan utbildningsanordnaren eller skolan själv bestämma om att övergå till distansundervisning?

Nyckelord Coronaviruset Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Enligt lagen om grundläggande utbildning har kommunen skyldighet att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning. Enligt lagen sker förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som närundervisning. Den temporära ändringen av lagen om grundläggande utbildning (20a §) gör det möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang med vissa förutsättningar och gällande en begränsad grupp elever.

Utbildningsanordnaren kan ta beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang endast i situationer då det är nödvändigt, och om undervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt enligt anvisningarna från myndigheten med ansvar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller när undervisningslokaliteterna måste stängas helt eller delvis enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är utbildningsanordnaren som tar beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. När utbildningsanordnaren är en kommun fattas beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang av den kommunala institution som definieras i de administrativa förordningarna i 90 § i kommunallagen. När utbildningsanordnaren är staten, en registrerad sammanslutning eller stiftelse fattas beslutet av den institution som definieras i stadgarna i 4 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata.

Beslutet om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang kan fattas högst en månad åt gången. Utbildningsanordnaren kan förlänga beslutet om det fortfarande är nödvändigt att fortsätta besluten enligt de förutsättningar som anges i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vad ska man göra med pengar som samlats in för lägerskolor och utflykter?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Grundläggande utbildning

(Uppdaterad 2.7.2020)

Småskaliga utflykter kan ordnas bara man följer anvisningar om god hygien. Det går exempelvis att göra utflykter ut i naturen med den egna undervisningsgruppen och undervisningen kan ske utomhus. När utflykterna planeras bör man beakta anvisnigarna om avgiftsfrihet i den grundläggande utbildningen och elevernas eventuella specialbehov samt hygienanvisningarna.  I skolorna kan man också fundera om det är möjligt att använda de insamlade medlen för något trevligt evenemang. Hela klassen eller gruppen kan tillsammans planera någon gemensam aktivitet.

Om det inte finns andra alternativ och man är tvungen att lämna tillbaka de medel som gemensamt har samlats in, ska man i första hand följa det som eventuellt på förhand avtalats gällande återbetalning av pengarna om lägerskolan eller utflykten avbokas eller om en elev flyttar till en annan klass eller skola. Om man inte har avtalat om något arrangemang på förhand ska vårdnadshavarna komma överens hur man går till väga. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att pengarna returneras enligt samma principer man följer vid användningen av dem: åt samtliga vårdnadshavare returneras en summa per elev som är lika stor för alla.

Utbildningsstyrelsen har inte befogenheter att bestämma vad eleverna och vårdnadshavarna ska göra med de insamlade pengarna om de inte kan användas för det planerade ändamålet.

Om pengarna som samlats in för en lägerskola eller utflykt har överlåtits åt utbildningsanordnaren är det utbildningsanordnaren som beslutar om återbetalningen av pengarna.

Kan man använda sig av årskursintegrerade arrangemang under rådande undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Grundläggande utbildning

(Texten är uppdaterad 4.6.2020)

Årskursintegrerade studier är ett flexibelt arrangemang som gör det möjligt för den studerande att framskrida i studierna enligt ett eget studieprogram. Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas i studier för en hel skola, endast vissa årskurser eller för enskilda elever. De kan också tillämpas för att till exempel stödja elever med särskild begåvning eller som ett sätt att förebygga studieavbrott.

Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas om det finns en föreskrift om det i den lokala läroplanen. Ifall en föreskrift inte finns så kan man vid behov fatta ett beslut om studier enligt ett eget studieprogram för en enskild elev genom ett förvaltningsbeslut med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Man ska göra upp en plan för elevens lärande. I planen ska anges vilka studiehelheter som ingår i elevens studieprogram, i vilken ordning och enligt vilken tidtabell studierna ska genomföras och om det finns eventuella särskilda mål för studierna. Elevens framsteg i studierna ska följas upp regelbundet.

En elev som studerar enligt ett eget studieprogram får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg över de studier som genomförts med godkänt resultat under läsåret och uppflyttas efter läsåret till följande årskurs. Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man vid behov undvika att eleven stannar kvar på klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer upphör att gälla. En elev som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på klassen endast i det fall att den allmänna skolframgången är svag. En elev i årskurs nio räknas som elev i ifrågavarande årskurs, ända tills eleven slutfört hela den grundläggande utbildningens lärokurs och får ett avgångsbetyg eller avgår från skolan.

Om en elev inte lyckats slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs på våren i årskurs 9, och hen fortsätter den grundläggande utbildningens lärokurs under följande läsår, får eleven ett läsårsbetyg i slutet av årskurs 9 (eftersom det inte är möjligt att ge ett avgångsbetyg). Samma förfarande gäller om en elev stannar kvar på årskurs 9.

Ett beslut om årskursintegrerade studier kan fattas för eleven oberoende av vilket stöd hen får: en elev som studerar över årskursgränserna är på samma sätt som de övriga eleverna berättigad till allt stöd för lärandet och skolgången. Beslut om årskursintegrerade studier fattas inte för elever vars studier har ordnats enligt verksamhetsområde.

Övergång till hemundervisning

Nyckelord Samarbete mellan hem och skola Läroplan Läromedel Grundläggande utbildning

Finland har inte skolplikt men däremot läroplikt. Att avgå från skolan och övergå till hemundervisning, som sker på vårdnadshavarnas ansvar, grundar sig på vårdnadshavarnas anmälan. Utbildningsanordnaren kan inte förbjuda en elev från att övergå till hemundervisning. Kommunen där barnet är bosatt utser en övervakande lärare som övervakar hans eller hennes framsteg.

Det är viktigt att vårdnadshavarna informeras om deras ansvar att se till att läroplikten blir fullgjord. Därtill är det viktigt att informera om praktiska saker beträffande övervakningen av läroplikten och om ändringar i barnets rättigheter som följer av övergången till hemundervisning (läromedlens avgiftsfrihet och eventuella stödåtgärder gäller inte hemundervisning).

Hur kan den studerande kontrollera bedömningen av en examensdel och begära om ändring av ett bedömningsbeslut?

Nyckelord Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Arbetslivskommissioner Yrkesutbildning

Den studerande har rätt att få information om hur kunnandet har bedömts och hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hens prestation. De här uppgifterna ska den studerande få för varje avlagd examensdel i samband med bedömningsbeslutet.

Om den studerande anser att bedömarna har tillämpat bedömningsgrunderna på ett felaktigt sätt kan hen begära om kontroll av bedömningen. En skriftlig begäran ska lämnas in till bedömarna inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har fått resultaten från bedömningen och information om hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hens prestation. Den studerande får ett beslut om kontroll av bedömningen.

Om den studerande anser att beslutet inte är korrekt kan hen begära om rättelse hos arbetslivskommissionen. Begäran om rättelse ska göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har fått beslutet om kontroll av bedömningen. Begäran om rättelse ska sändas till arbetslivskommissionernas gemensamma e-postadress: tyoelamatoimikunnat(at)oph.fi.

 

Är det möjligt att ordna till exempel rehabilitering i småbarnspedagogikens lokaler?

Nyckelord Coronaviruset Elev- och studerandevård Småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriet ger på sin webbplats anvisningar om att terapi, rehabilitering eller motsvarande stöd som barnet behöver kan ordnas i småbarnspedagogikens lokaler med beaktande av instruktionerna som berör hygien.

Ska man utfärda betyget genast dagen efter den sista bedömningen av kunnandet eller ska man vänta 14 dagar med tanke på en eventuell kontroll av bedömningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Yrkesutbildning

Utbildningsanordnaren beslutar om processen för utfärdande av betyg. Betyget utfärdas då den studerande med godkänt vitsord har avlagt examen eller examensdelarna enligt planen. Datumet på betyget ska vara det datum då utbildningsanordnaren undertecknar betyget.

Kan barnet ha med sig en sömnleksak eller andra personliga saker till småbarnspedagogiken?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

Enligt de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett ska man tills vidare inte ha med sig egna leksaker till småbarnspedagogiken.

För barnet kan det ändå vara viktigt att ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagssömnen. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm och solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man trots anvisningarna ta med sig till småbarnspedagogiken, så länge man tar hänsyn till kraven på hygien. Dessa ska ändå inte transporteras mellan hemmet och enheten varje gång barnet förs till och hämtas från småbarnspedagogiken.

Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena. I förvaringen av barnets saker ska man ta i beaktande bestämmelserna om hygien, till exempel så att sömnleksakerna förvaras i vilorummet och de övriga sakerna i barnens egna fack. Det är också bra att prata om de här förfaringssätten med barnen så att de förstår varför man inte får ta med sig hem de sömnleksaker man har på daghemmet.

En del studerande kunde ha möjlighet att förvärva kunnande till exempel vid en släktings lant- eller skogsbruk eller renoveringsprojekt? Kan man ingå ett utbildningsavtal om arbetsplatsen erbjuds av en vårdnadshavare, släkting eller en annan privatperson?

Nyckelord Coronaviruset Yrkesutbildning

Anordnaren av yrkesutbildning kan ordna utbildning på en arbetsplats som grundar sig antingen på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Det är på utbildningsanordnarens ansvar att se till att förutsättningarna för att ordna utbildning uppfylls samt att göra upp de avtal som avses i lagstiftningen. Läroavtalsutbildning grundar sig på ett arbetsavtal för viss tid och en studerande som studerar med läroavtal får lön. I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal är den studerande inte i ett anställningsförhållande och får inte heller lön.

Utbildningsanordnaren bedömer hur väl arbetsplatsen lämpar sig för utbildning med beaktande av examensgrunderna eller den studerandes individuella mål som fastställts i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. För att den studerande ska kunna studera i enlighet med målen ska utbildningsanordnaren försäkra sig om att arbetsplatsen har tillgång till

 • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
 • behövliga arbetsredskap
 • personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Bland arbetsplatsens personal ska man kunna utse en arbetsplatshandledare som har den yrkesskicklighet, utbildning eller arbetserfarenhet som krävs. Utbildningsanordnaren ska också säkerställa att studiemiljön är trygg för den studerande. Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren i fråga om arbete som gäller utbildningen tillsammans med arbetsgivaren göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns en modell för utbildningsavtal. I avtalet ska man kunna ange FO-numret för den arbetsplats där utbildningen ordnas.

Om det inte är möjligt att ingå läro- eller utbildningsavtal kan man i samband med den personliga tillämpningen komma överens om andra sätt att förvärva kunnande på arbetsplatsen. I sådana fall har utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren inga särskilda handledningsansvar eller andra skyldigheter, dvs. man behöver inte göra upp ett separat avtal om lärandet som sker på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren ansvarar i det här fallet inte för handledningen av lärandet på arbetsplatsen, innehållet, ledningen eller tillsynen. Men om den studerande inte lyckas förvärva allt kunnande på arbetsplatsen enligt de fastställda målen, ska den studerande ges möjlighet att förvärva det kunnande som hen saknar i utbildningsanordnarens lärmiljöer. För den här tiden får utbildningsanordnaren inte uppge studerandeår som kan användas som grund för basfinansieringen.  

Två bedömare som utbildningsanordnaren utser ska tillsammans utföra bedömningen av kunnandet i fråga om yrkesinriktade examensdelar och separat för varje examensdel besluta om bedömningen. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande i anknytning till den examen som ska avläggas samt tillräcklig förtrogenhet med bedömning och grunderna för den examen som avläggs eller för den handledande utbildning som genomförs. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i 27–29 § i förvaltningslagen. Till exempel kan en förälder eller en annan närstående till den studerande inte vara bedömare.

Visar 1-10/135