Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

209 relaterade frågor

Avläggande av gymnasiediplom enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019

Keywords Bedömning och betyg Undervisning och handledning Gymnasieutbildning

Studieavsnitten som byggs upp i gymnasiets läroplan kan omfatta gymnasiediplom som avläggs inom olika läroämnesgrupper eller läroämnen. Syftet med gymnasiediplomen är att ge den studerande möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse genom ett arbete som den studerande utfört under en längre period. Gymnasiediplomen kompletterar de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Utbildningsstyrelsen har i grunderna för gymnasiets läroplan fastställt målen för gymnasiediplomen och deras centrala innehåll. I den lokala läroplanen ska man, i fråga om de gymnasiediplom som utbildningsanordnaren erbjuder, beskriva gymnasiediplomens uppdrag och allmänna mål samt redogöra för bedömningen och för målen och de centrala innehållen för respektive gymnasiediplom. Gymnasiediplomen omfattar två studiepoäng. Ett gymnasiediplom kan ingå i gymnasiets valfria studier på det sätt som fastställs i den lokala läroplanen. 

Gymnasiediplomen är inte sådana obligatoriska eller nationella valfria studier som avses i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). Lärokurserna för gymnasieutbildningen kan i enlighet med 12 § i förordningen inbegripa gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. Dessa valfria studier, till exempel ett studieavsnitt inom ett gymnasiediplom som den studerande har avlagt, kan i enlighet med vad som fastställs i den lokala läroplanen bedömas antingen med ett siffervitsord eller med en anteckning om avlagda studier (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, kapitel 5.2.1).  

Det finns inga föreskrifter eller bestämmelser om studier som krävs för att avlägga gymnasiediplom.   Gymnasiediplomens mål och centrala innehåll enligt läroplansgrunderna har ändå avsetts motsvara en sådan nivå att en studerande som visar på prov på kunnande i ett gymnasiediplom bör ha avlagt valfria gymnasiestudier om minst fyra studiepoäng i ämnen som anknyter till gymnasiediplomen, eller att den studerande på annat sätt har förvärvat motsvarande kunnande. En del av gymnasiediplomen kan grunda sig på mer omfattande studier eller motsvarande kunnande än vad som anges ovan, utifrån vad som konstateras i Utbildningsstyrelsens anvisningar för gymnasiediplom.

Även om ett siffervitsord för gymnasiediplomet inte skulle anges i gymnasiets avgångsbetyg, ska gymnasiediplomen i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan och Utbildningsstyrelsens anvisningar för avläggande av gymnasiediplom bedömas med ett siffervitsord på skalan 4–10. En studerande som har avlagt ett gymnasiediplom ska som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg få ett separat intyg över det avlagda gymnasiediplomet. Intyget ska innehålla siffervitsordet som getts för gymnasiediplomet i fråga.

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 14.7.2021.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida utflykter och lägerskolor kan ordnas. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020 ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Undervisningsgrupperna bör också hållas isär under hela skoldagen. Om det inte är möjligt att hålla undervisningsgrupperna skilt för sig ska man se till att det går att hålla avstånd och upprätthålla en god hygien samt sträva efter att i mån av möjlighet ordna undervisningen i skift. Om man använder utrymmen utanför skolan ska man följa motsvarande rutiner för avstånd och hygien som i skolans egna lokaler. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående.

Utflykter och lägerskolor kan ordnas om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och avstånd. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för personer över 15 år. När man planerar programmet för en utflykt eller lägerskola är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer. Även då man ordnar eventuell inkvartering är det skäl att se till att undvika närkontakt. En lägerskola kan till exempel ordnas så att eleverna sover hemma.

När man överväger resor utomlands bör man beakta myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt riskerna i anslutning till resan. Mer information finns på utrikesministeriets och Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

Uppdtatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

12.7.2021 uppdaterad punkt om myndigheternas reseanvisningar

 

 

 

Kan barn eller unga återvända direkt till småbarnspedagogiken eller skolan från en utlandsresa?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Coronatestningen i anslutning till inresa gäller inte barn och unga som är födda 2006 eller senare. De berörs dock av Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation om att undvika kontakter när det rekommenderas för de vuxna i familjen.

Om karantän och coronatest rekommenderas för föräldrarna 72 timmar efter ankomsten till landet, rekommenderas också att barnet eller den unga personen inte går till småbarnspedagogiken eller skolan innan de vuxna i familjen har fått ett negativt resultat efter 3–5 dygn från coronatestet. Om coronatestet inte är nödvändigt för föräldrarna kan barnet eller den unga gå till småbarnspedagogiken eller skolan på normalt sätt. 

Direkt länk till svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-barn-eller-unga-atervanda-dire…

Hur inverkar coronaviruset på Erasmus+-programmet eller på andra internationella program och internationell verksamhet?

Keywords Coronaviruset Internationalisering Erasmus+ Europeiska solidaritetskåren Medborgarnas Europa Kreativa Europa Nordplus-program

Texten uppdaterad 14.7.2021

Coronaviruset inverkar på många olika sätt på internationella finansieringsprogram som Utbildningsstyrelsen har hand om. Vi strävar ändå efter att vidta flexibla lösningar för alla projekt som vi finansierar – både vad gäller internationella utbyten och andra samarbetsprojekt.

Det är möjligt att söka ersättning för avbokade eller uppskjutna mobilitetsperioder. Internationell verksamhet som ordnas inom pågående projekt kan skjutas upp och ordnas vid en senare tidpunkt eller avbokas. Ett alternativ är också att förlänga projektperioden så att den planerade verksamheten kan förverkligas.

Om epidemiläget tillåter det finns det ur programmens synvinkel inte några hinder för att starta utlandsperioder, om myndigheternas anvisningar och reserekommendationerna tillåter det och om det är möjligt för den sändande organisationen och värdorganisationen att genomföra mobilitetsperioden.

Till exempel i programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren kan mobilitetsperioder inledas virtuellt om det inte är möjligt att starta dem på plats i värdlandet på grund av de exceptionella förhållandena.

Extra kostnader som uppkommer inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan ersättas genom ett så kallat Force Majeure-förfarande. Ett alternativ är också att projektperioderna förlängs så att den planerade verksamheten kan genomföras.

Vårens ansökningsperioder genomförs men för att underlätta den svåra situationen har kommissionen beslutat att förlänga ansökningstiderna.

Det lönar sig att följa med läget på programmens egna webbsidor (se länkarna nedan) där de senaste anvisningarna publiceras.

Organisationer och personer som medverkar i internationella projekt får också hjälp genom att kontakta programmens egna rådgivningsadresser:

 • Erasmus+, allmänbildande utbildning: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi
 • Erasmus+, yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
 • Erasmus+, högskoleutbildning: erasmus(at)oph.fi
 • Erasmus+, vuxenutbildning: erasmus.aikuiskoulutus(at)oph.fi
 • Erasmus+, ungdomssektorn: nuoriso(at)oph.fi
 • Erasmus+ Sport: sport(at)oph.fi
 • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso(at)oph.fi
 • Kreativa Europa: kulttuuri(at)oph.fi
 • Medborgarnas Europa: kansalaisteneurooppa(at)oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin(at)oph.fi, kristiina.savikurki(at)oph.fi
 • EDUFI-praktik: kv-hakulomake(at)oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School och The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: paivi.jokinen(at)oph.fi, tarja.makela(at)oph.fi, marjaana.kopperi(at)oph.fi 
 • Tjänstemannautbyte: ritva.ukkonen(at)oph.fi
 • Finska språket och finsk kultur: skk(at)oph.fi
 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi

 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-inverkar-coronaviruset-pa-eras…

 

Hur påverkar coronaviruset studerandeutbyten?

Keywords Coronaviruset Internationalisering Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationell praktik Nordplus Högre utbildning Nordplus-program north2north

Uppdaterad 14.7.2021

Läroanstalter, högskolor och andra organisationer som genomför utbytesprogram och projekt beslutar om hur den internationella verksamheten ska genomföras och kommer tillsammans med sina samarbetsorganisationer överens om åtgärder som berör den internationella mobiliteten. I verksamheten ska man följa med och iaktta myndigheternas anvisningar som gäller coronaviruset. 

Mera information fås till exempel från undervisnings- och kulturministeriets vanliga frågor som berör högskoleutbildning och forskning:

 • Hur påverkar coronaviruset Erasmus-programmet för studerandeutbyten och internationella forskarstuderande i Finland?
 • Är det möjligt att ordna studerandeutbyten under coronaepidemin?

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-paverkar-coronaviruset-studera…

 

Hur ska man behandla coronavaccineringen i undervisningen och kan en ung person själv bestämma om att ta vaccinet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisning erbjuds coronavaccin i Finland i nuläget åt alla som har fyllt 16 år. Det är frivilligt och kostnadsfritt att ta vaccinet. Vaccinationerna för unga mellan 16 och 19 år inleds enligt de preliminära regionala tidtabellerna under sommaren eller i början av hösten. Beslut om huruvida 12–15-åringar eventuellt vaccineras i Finland fattas senare. Det vore bra att ännu under vårterminen 2021 tala om vaccinationerna med eleverna i årskurs 5 och äldre i den grundläggande utbildningen samt i undervisningen för de studerande på andra stadiet.

Hur ska man behandla coronavaccinationerna i undervisningen? 

Coronavaccinationerna ska behandlas i undervisningen på samma sätt som andra vaccineringar i enlighet med läroplans- och examensgrunderna. Det är viktigt att utbildningsanordnarna ser till att ämnet behandlas med alla elever och studerande och med hänsyn till deras ålder. Det är skäl för utbildningsanordnaren att se till att även elever och studerande som har ett annat språk som modersmål får tillräckligt med information om coronavaccinet som en del av undervisningen.  

I skolan och läroanstalterna bör man planera hur undervisningen som berör coronavaccineringen ska förverkligas i olika läroämnen eller i samarbete mellan olika läroämnen. Det är till exempel möjligt att läroämnet hälsokunskap inte undervisas under den pågående perioden, och då behöver ämnet behandlas i samband med undervisningen i andra läroämnen. Det är också bra att tala mer fritt om vaccinationerna, till exempel i samband med grupphandledarens eller klassföreståndarens lektioner. När man behandlar ämnet kan man samarbeta med elev- och studerandevårdens tjänster och använda av materialen som Institutet för hälsa och välfärd har publicerat om coronaviruset samt om coronavaccinationer och -vaccin på sin webbplats. Innehållet som undervisas ska basera sig på vetenskapliga fakta.

I den grundläggande utbildningen hör vaccinering som tema till exempel till läroämnet hälsokunskap. I omgivningslära i nybörjarundervisningen behandlar man frågor som berör hälsa och välbefinnande och man bekantar sig med vardagliga hälsovanor. I årskurserna 3–6 bekantar man sig bland annat med hur man förebygger sjukdomar. I undervisningen i hälsokunskap i årskurserna 7–6 behandlar man aktuella hälsorelaterade företeelser, granskar tillförlitligheten i information som berör hälsa samt lyfter fram centrala metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

I undervisningen i hälsokunskap i gymnasiet ska man behandla vaccinationer som en del av hälsa, trygghet och säkerhet samt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar (inkl. smittsamma sjukdomar och epidemiologisk transition). Ämnet ska behandlas såväl ur individens perspektiv som ur ett samhälleligt och globalt perspektiv. Läroämnets uppgift är att utveckla den studerandes färdigheter att göra val som berör hälsa och att analysera faktorer som inverkar på dem samt att utvärdera följerna av ens val. Undervisningen ska också utveckla den studerandes förmåga att mångsidigt granska etiska frågor som berör hälsa och sjukdomar.

En anordnare av yrkesutbildning bör informera om vaccinationerna på allmän nivå och vid behov reservera möjlighet för de studerande att diskutera frågor som berör ämnet. Inom yrkesutbildningen kan frågor som berör vaccinationer även behandlas i samband med gemensamma examensdelar och lämpliga branschspecifika examensdelar.

När kan en ung person själv bestämma om coronavaccineringen?

En minderårig kan själv besluta om sin vård, och även om att ta coronavaccin, om det är möjligt med beaktande av hens utveckling (patientlagen, 7 §). Om en minderårig patient inte kan fatta beslut om vården, ska hen vårdas i samråd med sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. En minderårigs förmåga att fatta beslut ska utredas av en yrkesverksam inom hälsovården. 

I patientlagen föreskrivs ingen egentlig åldersgräns för en minderårigs självbestämmanderätt. Det avgörande är om den unga själv förstår vilken betydelse och inverkan vården, eller att avstå från den, har gällande hälsan.  

För att en ung person ska kunna ge sitt välgrundade samtycke till att ta vaccin, behöver hen få tillräcklig och lättförståelig information om bland annat coronavirussmitta, coronavaccination och eventuella biverkningar av coronavaccinet. Den som ger vaccinet utvärderar behovet av information och diskussion kring vaccinet utifrån den ungas individuella behov. Den som ger vaccinet har i uppgift att bedöma om den unga kan fatta ett självständigt beslut i frågan. Det ska vara frivilligt för den unga att ge sitt samtycke och hen ska ha sådan förmåga att ge sitt samtycke som beskrivs ovan. 

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-behandla-coronavaccine…

Hur ska man tala om coronavaccinering med barn inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Även om yngre barn åtminstone tills vidare inte hör till dem som erbjuds coronavaccin, har nästan alla av dem ändå fått något vaccin och vaccinationer är något de känner till. Eftersom det är frågan om ett aktuellt tema som lyfts fram till exempel i medierna väcker det också intresse, och ibland till och med rädsla, hos barnen, och därför kan det komma på fråga att tala om vaccin och vaccinering i barngruppen. 

I grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan utgår man ifrån att i synnerhet sådana frågor som barnen är intresserade av och har frågor kring kan utgöra underlag för den gemensamma och undersökande verksamheten. Det är viktigt att barnen får svar på sina frågor och man kan till exempel tillsammans med barnen reflektera över varför man ger vacciner. Inom småbarnspedagogiken behandlas teman som coronaviruset, vaccinationer och läkarbesök ofta också genom lek, barnböcker och drama.  

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-tala-om-coronavacciner…

Kan man i läsårsbetyg och eventuella mellanbetyg som ges med verbala omdömen i årskurserna 1–3 använda två olika bedömningsskalor, till exempel så att man bedömer en del av läroämnena med en fyrgradig skala och en del med skalan godkänd/underkänd?

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

I läsårsbetygen och eventuella mellanbetyg i årskurserna 1–3 ska verbalt omdöme eller siffervitsord användas i enlighet med utbildningsanordnarens beslut.

I kapitel 6 i läroplansgrunderna ges utbildningsanordnaren möjlighet att överväga om man använder ett verbalt omdöme med skalan godkänd/underkänd eller till exempel en fyrgradig skala. I ett och samma betyg kan man använda olika skalor. Av betyget ska framgå vilken bedömningsskala bedömningen i respektive läroämne grundar sig på. I varje läroämne ska ges åtminstone omdömet godkänd/underkänd.

Alla läroämnen som ingår i elevens studieprogram ska bedömas även i årskurserna 1–3. I betyget ska man för varje läroämne ge ett omdöme, av vilket det framgår om elevens prestation är godkänd eller underkänd.

Elevens arbete ska inte bedömas separat, utan det ska vara en del av bedömningen av läroämnet. Det verbala omdömet kan kompletteras med ett beskrivande omdöme som ges som bilaga till betyget.

Lokalt är det även möjligt att besluta att till exempel lärokursen i svenska och litteratur bedöms enligt målområdena som fastställts i läroplansgrunderna, såsom att kommunicera, att tolka texter, att producera texter samt att förstå språk, litteratur och kultur. Även i en sådan här situation bör man se till att det ges ett sammanfattande omdöme av lärokursen i svenska och litteratur i betyget.

Om bedömning av lärandet och kunnandet hos elever med invandrarbakgrund:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/fran-och-med-vilken-arskurs-ska-kunnandet-hos-elever-med-invandrarbakgrund-bedomas

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

Körsång kan genomföras till exempel så att hela gruppen deltar på distans, så att man kombinerar både när- och distansundervisning eller som närundervisning i mindre grupper, med beaktande av utbildningsformens särdrag. Man kan också använda utrymmen utomhus på det sätt som är pedagogiskt fungerande.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen, även om man kanske inte till alla delar kan genomföra något innehåll eller arbetssätt i undervisningen i musik.

I gymnasieutbildningen bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Studierna och påvisandet av kunnandet inom yrkesutbildningen är till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska elever under 12 år placeras så att de har så stora avstånd till varandra som möjligt. I hobbyverksamhet för grupper inom den grundläggande konstundervisningen ska verksamhet för över 12-åringar ordnas så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Kan man ordna fester trots coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 3.5.2021

Evenemang kan ordnas om man i övningarna inför dem och vid själva tillställningarna med hjälp av specialarrangemang kan iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik (4.8.2020). Därtill ska man beakta de regionala rekommendationerna som gäller till exempel användningen av munskydd. Fester kan firas med den egna gruppen. Man ska lokalt besluta om hur fester och dylika tillställningar ska ordnas. I lösningarna ska man ta hänsyn till det lokala epidemiläget och de lokala omständigheterna. 

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man inte ordna stora gemensamma evenemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen om det inte är möjligt att följa rekommendationerna om hygien och trygga avstånd. Det är motiverat att olika grupper inte samlas samtidigt i ett och samma utrymme inomhus och att inga utomstående bjuds in till fester som ordnas inomhus inom småbarnspedagogiken eller skolan. Tillställningen kan också ordnas i flera omgångar så att man kan se till att inte för många vistas i samma utrymme samtidigt. 

I gymnasie- och yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren lokalt bedöma huruvida det är möjligt att ordna fester och andra evenemang på ett tryggt sätt. I läroanstalterna bör man undvika situationer där man är i direkt fysisk kontakt med andra personer. För att undvika närkontakt bör man med hjälp av lokalarrangemang se till att det är möjligt att hålla trygga avstånd: antalet personer som vistas i ett utrymme bör alltid då det är möjligt begränsas så att personerna kan hålla ett avstånd på över 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Det är också möjligt att ordna evenemangen i flera omgångar. 

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna. Enligt THL:s och UKM:s rekommendationer bör man undvika att andra än barnen samt personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen kan läroanstalten genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Tillställningar för egna gruppen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala rekommendationerna (till exempel gällande trygga avstånd och munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.
När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Uppdaterad 3.5.2021.

Uppdaterad 9.2.2021 att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…

 

Visar 1-10/209