Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

144 relaterade frågor

Returneras redan betalda läsårsavgifter inom grundläggande konstundervisning om en elev inte deltar i distansundervisning eller om undervisningen har avbrutits?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

I lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) föreskrivs om avgifter som tas ut av eleverna. I enlighet med 12 § i lagen kan skäliga avgifter för undervisningen tas ut av eleverna.

I fråga om konstundervisning som ordnas av en kommun är det kommunen som beslutar om eventuella lättnader och återbetalningar som gäller avgifter som tas ut för den grundläggande konstundervisningen eller om att låta bli att ta ut dylika avgifter. I fråga om grundläggande konstundervisning som ordnas av andra utbildningsanordnare är det på motsvarande sätt utbildningsanordnaren som beslutar om avgifterna som tas ut av eleverna.

Anordnaren av grundläggande konstundervisning kan i enlighet med lagstiftningen som gäller de rådande undantagsförhållandena ordna undervisning i någon annan form än som närundervisning – till exempel som distansundervisning eller med hjälp av digitala lärmiljöer och lösningar samt självständiga studier. I sådana fall har undervisningen inte avbrutits.

Om en elev inte deltar i undervisningen som ersätter närundervisningen kan anordnaren av grundläggande konstundervisning efter eget omdöme returnera de betalda avgifterna till den del som återstår av läsåret, om utbildningsanordnaren bedömer att det är oskäligt att ta ut avgifterna.

En utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning behöver inte ordna utbildning om det inte är möjligt att ordna undervisningen på något annat sätt än i form av närundervisning.

Om en anordnare av grundläggande konstundervisning har beslutat att avbryta undervisningen under den tid undantagsförhållanden råder kan utbildningsanordnaren efter eget gottfinnande returnera läsårsavgiften som eleven eller vårdnadshavaren betalat till del som gäller undervisningen som inte ordnats, om utbildningsanordnaren bedömer att det är oskäligt att ta ut avgiften.

Kan en läroanstalt inom grundläggande konstundervisning erbjuda en elev möjlighet att studera ensam och självständigt i läroanstaltens lokaler?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

För att trygga målinriktade och långsiktiga studier i olika konstarter för barnen och de unga samt för att garantera barnens och de ungas välbefinnande rekommenderas att den grundläggande konstundervisningen i så stor utsträckning som möjligt ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisningen. Sådana kan vara till exempel distansstudier, olika digitala lärmiljöer och lösningar samt vid behov självständiga studier. Det kan förekomma variation i de avvikande undervisningsarrangemangen beroende på konstarten och vilka redskap läroanstalten har att tillgå. Det är anordnaren av grundläggande konstundervisning som beslutar om eventuella lösningar som gäller distansundervisning, beroende på situationen och omständigheterna.

Om självständiga studier som är nödvändiga med tanke på elevens framsteg i studierna (till exempel ansökan till fortsatta studier inom musikbranschen) inte kan ordnas på något annat sätt än med läroanstaltens redskap och i läroanstaltens lokaler, ska man i arrangemangen se till de studerandes och undervisningspersonalens trygghet och säkerhet i enlighet med regionförvaltningsverkets ansivningar samt följa hälsomyndigheternas anvisningar om att förhindra spridningen av coronaviruset. Det innebär att man särskilt ska ta i beaktande att eventuella redskap och material som används av flera personer har rengjorts och desinficerats omsorgsfullt före varje elev använder dem för självständiga studier.

En utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning behöver inte ordna utbildning om det inte är möjligt att ordna utbildningen på något annat sätt än i form av närundervisning.
 

Vad innebär regionförvaltningsverkens beslut om att stänga skolor?

Nyckelord Coronaviruset Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) beslutat att stänga skolor och läroanstalter i det egna verksamhetsområdet. Utrymmen kan ändå i undantagsfall användas för närundervisning för de elever som i enlighet med anpassningsförordningen (126/2020, ändr. 131/2020) har rätt till närundervisning. Närundervisning kan ordnas för elever inom förskoleundervisningen, elever i årskurserna 1-3 inom den grundläggande utbildningen, elever med beslut om särskilt stöd och elever som omfattas av förlängd läroplikt.

Det är inte tillåtet att i skolans utrymmen ordna verksamhet för elever som inte har rätt till närundervisning. Under de avvikande undervisningsarrangemangen går det inte att ordna t.ex. stödundervisning och deltidsspecialundervisning i skolans utrymmen för elever som får distansundervisning.

Statsrådet rekommenderar distansundervisning för alla barn i mån av möjlighet, för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Kommer det ändringar i de anvisningar som nu publicerats om bedömningen ifall man inte återgår till närundervisning mera denna vår?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Om undantagsförhållandena fortsätter kommer Utbildningsstyrelsen till exempel att göra preciseringar som gäller betyg. Närmare anvisningar behövs sannolikt också i frågor som gäller läroämnenas innehåll.

Ger Utbildningsstyrelsen noggrannare anvisningar om hur prov eller prov på kunnande borde ordnas då undervisningen ordnas med avvikande arrangemang?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Nej, eftersom Utbildningsstyrelsen inte har befogenheter att bestämma att enskilda undervisnings- eller bedömningsmetoder ska användas. Hur eleven ska visa prov på sitt kunnande och lärande beslutas lokalt i skolorna och lärarna har frihet att välja vilka arbetssätt och bedömningsmetoder som används.

Man kan förmoda att det förekommer exceptionellt mycket frånvaro bland eleverna denna vår. Ska man förhålla sig till frånvaron på något annat sätt än normalt?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

I den här frågan förekommer inga avvikelser i förhållande till normala omständigheter. En elev kan inte bestraffas i bedömningen om hen är frånvarande på grund av sjukdom, utan även i detta avseende ska man agera som i normala förhållanden. Om det gäller olovlig frånvaro ska man ingripa i enlighet med skolans vanliga praxis. I situationer där eleven av en eller annan orsak har rikligt med frånvaro ska man alltid inkludera de stödåtgärder som behövs och elevvårdens tjänster.

Införs lättnader i bedömningen för elever som får särskilt och intensifierat stöd?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Då undervisningen ordnas under undantagsförhållanden ska man i bedömningsförfarandena och sätten att visa prov på kunnande ta i beaktande elevens hälsotillstånd, omständigheterna och framför allt eventuella orsaker som kan göra det svårt för eleven att visa prov på sitt kunnande. Eleven ska i sådana fall ges möjlighet att visa sitt kunnande på andra, alternativa sätt. I situationer då eleven har blivit efter i studierna eller riskerar att bli det ska eleven erbjudas stödundervisning, specialundervisning på deltid, handledning och annat stöd hen behöver i den omfattning det är möjligt att under undantagsförhållandena genomföra stödet.

Om eleven blir överbelastad under de avvikande omständigheterna kan man ta i bruk prioriterade områden i ett eller flera läroämnen. Om eleven riskerar att få ett underkänt vitsord i läsårsbetyget kan hen övergå till att studera över årskursgränserna enligt ett eget studieprogram.

Om en elev studerar ett läroämne enligt en individualiserad lärokurs ska elevens prestation bedömas i relation till de individuella mål som ställts upp i elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP).

 

Hur genomförs bedömningen i fråga om elever som går ut den grundläggande utbildningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Slutbedömningen ska även under undantagsförhållanden genomföras i relation till målen som fastställts för undervisningen i lärokurserna i de olika läroämnena samt i relation till kunskapskraven för slutbedömningen. Då halva vårterminen har gått har redan flera av målen undervisats och studerats och prov på kunnande har påvisats till dessa delar.  

Eleverna har på basis av eventuella mellanbetyg och den formativa bedömningen under läsårets gång redan en uppfattning om vad slutbedömningen grundar sig på och vilka vitsord som är att vänta. Det finns inte orsak att nu göra ändringar i dessa principer och i bedömningen som genomförs under våren så att de det skulle medför en orimlig eller ohållbar situation för lärarna. Vid bildandet av slutvitsord ska lärarna också använda sig av den information hen har om elevens kunnande innan närundervisningen avbröts.

Kunskapskraven för slutbedömningen definierar vilken kunskaps- och färdighetsnivå som krävs i respektive läroämne för att få vitsordet åtta (8).

Om man förutser att en elev i årskurs nio trots det givna stödet inte klarar av sina studier och riskerar att stanna kvar i årskursen, kan eleven övergå till att studera enligt ett eget studieprogram och på det sättet kan man förhindra att elevens alla prestationer förfaller.

Om skolorna lokalt behöver avvika från undervisningens omfattning eller innehåll, hur säkerställer man att eleverna har de kunskaper och färdigheter som förutsätts då man avlägger den grundläggande utbildningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Det är skäl för utbildningsanordnarna att redan på förhand reflektera över hurdant stöd eleverna i framtiden kommer att behöva då de återgår till närundervisningen samt hur man kan erbjuda detta stöd.

När eleverna återgår till närundervisning efter att undantagstillståndet är över, är det viktigt att försäkra sig om att eleverna uppnått de mål för undervisningen som studerats. Vid behov ska man repetera de innehåll som hänför sig till målen för årskursen. Det lönar sig att ha beredskap för eventuella stödåtgärder som behövs. Det är också möjligt i fråga om vissa innehåll att man inte denna vår haft möjlighet att studera dem tillräckligt ingående, och då är det nödvändigt att ta upp dem på nytt i nästa årskurs. Den lokala läroplanen ger också möjlighet till flexibilitet vad gäller på vilket djup innehållen ska behandlas.

Kommer man att införa lättnader i bildandet av vitsord?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Utgångspunkten är att inga lättnader införs eftersom riktlinjerna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen redan nu på många sätt ger möjlighet till flexibilitet. I det här skedet av läsåret har eleverna redan hunnit studera och visa prov på kunnande i målen för undervisningen i flera läroämnen. Att i det här skedet göra ändringar i målen och principerna för bedömningen skulle medföra en orimlig situation för eleverna och lärarna.

Precis som i normala förhållanden ska bedömningen av elevens lärande, kunnande och arbete grunda sig på de mål och innehåll som fastställts för varje läroämne i de olika årskurserna, samt på de prov på kunnande som eleven visat i dessa. Man kan inte kräva att eleven har kunnande eller visar prov på kunnande i fråga om sådana innehåll som hen inte har fått undervisning och handledning i under undantagsförhållandena.

I bedömningen ska man beakta elevens situation ur ett helhetsperspektiv samt ta hänsyn till elevens tidigare prestationer och det kunnande hen visat under det pågående läsåret.

Då undervisningen ordnas under undantagsförhållanden ska man i bedömningsförfarandena och sätten att visa prov på kunnande ta i beaktande elevens hälsotillstånd, omständigheterna och framför allt eventuella orsaker som kan göra det svårt för eleven att visa prov på sitt kunnande. Man ska också ta i beaktande hur undervisningen för elever med invandrarbakgrund ordnas under undantagsförhållanden.

Eleverna kan ges alternativa sätt att visa sitt kunnande. I situationer då eleven har blivit efter i studierna eller riskerar att bli det ska eleven erbjudas stödundervisning, specialundervisning på deltid, handledning och annat stöd hen behöver i den omfattning det är möjligt att under undantagsförhållanden genomföra stödet.

 

Visar 1-10/144