Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

71 relaterade frågor

Hur anpassas mätningarna och hur förs de anpassade resultaten in i den nationella databasen?

Nyckelord Move! Grundläggande utbildning

Den anpassade versionen av Move! är avsedd för elever som på grund av funktionsnedsättning eller långtidssjukdom har kroniska eller bestående svårigheter att se, höra, röra sig, koncentrera sig, ta hand om sig själva eller kommunicera. Därmed är det fråga om en långvarig eller bestående skada eller omständighet som leder till funktionsnedsättning.

Den anpassade versionen är INTE avsedd för elever som har en tillfällig funktionsnedsättning som försämrar funktionsförmågan, såsom en stukad/bruten fotled, förkylning eller feber. I dessa fall genomförs och registreras mätningarna i den utsträckning det är möjligt och den normala resultatblanketten används. Om en elev till exempel på grund av förkylning inte genomför ett eller flera delmoment av mätningarna är det möjligt att i det nationella datasystemet för varje delmoment kryssa för ”har inte genomfört”.

Om det är motiverat att eleven utför ett eller flera delmoment av mätningarna anpassat är förfarandet följande: 

Elevens resultat antecknas på en separat, anpassad resultatblankett. På blanketten anges också på vilket sätt mätningen har anpassats. Om eleven inte alls kan genomföra ett eller flera av delmomenten antecknar man på blanketten ”kunde inte genomföra”. Det relevanta är att eleven och hens familj med hjälp av mätningarna får information om elevens fysiska funktionsförmåga. Elevens fysiska funktionsförmåga kan även behandlas tillsammans med eleven och familjen i samband med den omfattande hälsoundersökningen (om vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till att mätningsresultatet får användas i den omfattande hälsoundersökningen).  

Anteckning av resultat i det nationella datasystemet: 

Om eleven har genomfört ett eller flera delmoment av mätningarna enligt den anpassade versionen av Move! antecknas inga numeriska resultat i systemet. På det här sättet tryggas elevens anonymitet. I resultatblanketten finns frågan ”Har eleven utfört någon uppgift i anpassad form?”. Om man svarar ”Ja” blir rutorna för de numeriska resultaten gråa och kan inte fyllas i. 

De nya anvisningarna för anpassade mätningar har uppdaterats i Lärarhandledning. 

Skolbetygets språk och översättning av betyget

Nyckelord Lagstiftning Grundläggande utbildning

Det betyg som ges till en elev inom den grundläggande utbildningen ska alltid vara på skolans undervisningsspråk, dvs. finska eller svenska. Skolan kan dock om man så önskar ge eleven en översättning av betyget. Det är skäl att låta en auktoriserad translator översätta betyget, eftersom uppgifterna i kopian ska vara korrekta och översättningen således ska motsvara den ursprungliga texten. Skolan kan också be att eleven skaffar en översättning av en translator, som skolan sedan bestyrker.

En elev som vill ha ett översatt betyg svarar för kostnaderna för översättningen av betyget. Skolan är enligt lagen inte skyldig att ge ett betyg på något annat språk än skolans undervisningsspråk. Trots att grundlagen garanterar alla rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning uppfyller skolan sin skyldighet genom att ge eleven ett avgiftsfritt betyg på skolans undervisningsspråk. Skolan kan om den önskar ersätta kostnaderna för översättningen men är inte skyldig att göra det.


Ovannämnda gäller också gymnasieutbildning och yrkesutbildning. I lagstiftningen om högskolor finns bestämmelser om bilagor till betyg, som är avsedda för internationellt bruk.

Begäran av läkarintyg pga frånvaro i den grundläggande utbildningen

Nyckelord Lagstiftning Grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren ska kontrollera frånvaro när det gäller elever i grundläggande utbildning och underrätta vårdnadshavaren om olovlig frånvaro. Utbildningsanordnaren ska vid behov utreda orsakerna till frånvaron.

Om det i någon situation finns grundad anledning att misstänka att den frånvaroanmälan som vårdnadshavarna gjort inte är sanningsenlig, har skolan rätt att kräva att eleven eller vårdnadshavaren uppvisar ett läkarintyg. Detta förutsätter prövning från fall till fall. Ett förfaringssätt som innebär att skolan alltid kräver in läkarintyg av vårdnadshavaren till en viss elev efter elevens frånvaro kränker likabehandling av eleverna.

Avgiftsfri vård vid olycksfall

Nyckelord Välbefinnande Lagstiftning Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning

Enligt lagen om grundläggande utbildning är ”vården vid olycksfall som drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, under skolresan eller på inkvarteringsstället avgiftsfri för eleven”. Bestämmelsen gäller all undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning, inte morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Rätten till avgiftsfri vård vid olycksfall beror inte på orsaken till olycksfallet och undervisningsanordnarens ersättningsskyldighet förutsätter inte uppsåt, utan skyldigheten gäller alla olycksfall enligt nämnda bestämmelse. Rätten till ersättning kan fortsätta t.o.m. under personens hela liv.

När det gäller olycksfall som inträffar under skolresan måste man beakta att den skolresa som avses i lagen betyder endast den direkta skolresan från skolan till hemmet och tvärtom. Om en elev exempelvis avviker från skolvägen för att leka någonstans eller går hem till en vän och sedan fortsätter sin skolväg är utbildningsanordnarens ersättningsskyldighet inte längre i kraft.

Utbildningsanordnarens ansvar för kostnaderna för vården av ett olycksfall begränsar sig endast till den direkta vården. Utbildningsanordnaren bedömer vad som ska anses vara nödvändig vård. Annan ekonomisk skada eller andra förluster som åsamkats eleven behöver utbildningsanordnaren inte ersätta med stöd av bestämmelsen om avgiftsfri vård vid olycksfall inom den grundläggande utbildningen. En annan sak är om anordnaren är ersättningsskyldig för dessa skador med stöd av skadeståndslagen för uppsåtligen eller av vållande förorsakad skada eller enligt det principiella ansvar som gäller för följderna av sina tjänstemäns eller arbetstagares verksamhet.

Utbildningsanordnaren kan ha tecknat en försäkring för ersättningsskyldigheten Att en försäkring saknas ger inte utbildningsanordnaren rätt att vägra betala ersättning. Hur täckande försäkringsersättningen är bestäms enligt försäkringsavtalet.


Ett beslut som gäller avgiftsfri vård får överklagas genom besvär hos den behöriga förvaltningsdomstol på det sätt som stadgas i förvaltningsprocesslagen.

Rektors behörighet

Nyckelord Personalutbildning Ledning och förvaltning Lagstiftning Undervisning och handledning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Ovillkorliga behörighetsvillkor för rektor är

  • högre högskoleexamen
  • behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga
  • tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter
  • utmärkt förmåga att använda läroanstaltens undervisningsspråk i tal och skrift
  • Examen i undervisningsförvaltning enligt av Utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutförda studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller på annat sätt inhämtad kännedom om undervisningsförvaltning.
  • Dessutom iakttas vid jämförelsen av formellt behöriga sökande innehållet i 125 § i grundlagen, dvs. vid jämförelsen beaktas skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Med utbildningsformer avses förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. En ämneslärare kan i fråga om behörighetsvillkoren utnämnas till rektor för årskurs 1–6 eller en klasslärare till rektor för årskurs 7–9, eftersom den grundläggande utbildningen behandlas som en helhet. I skolor med flera utbildningsformer räcker det med att rektorn är behörig i en av dessa utbildningsformer. En klasslärare kan t.ex. utnämnas också till rektor för en skola som omfattar årskurs 7 - 9 och gymnasium.

Varje administrativ skola behöver inte ha en egen rektor, utan en person kan vara rektor för flera skolor, om han eller hon har behörighet för samtliga skolor. Att en person utnämns till rektor för flera skolor förutsätter att rektorn faktiskt kan svara för ledningen av samtliga skolor. Rektorn ska ha en utsedd ersättare, men det behöver inte finnas en ersättare som är närvarande i alla de skolor som rektorn leder. En ersättare för en rektor är en möjlig lösning. Om flera skolor har en gemensam rektor kan det vara ändamålsenligt att utbildningsanordnaren utser en egen biträdande rektor för varje skola.

Övergång till förlängd läroplikt under den grundläggande undervisningen

Nyckelord Personlig tillämpning Samarbete mellan hem och skola Undervisning och handledning Antagning av studerande Elev- och studerandevård Grundläggande utbildning

Beslut om förlängd läroplikt kan fattas också senare än i 6-års ålder om det är fråga om en situation där barnet i ett senare skede har fått en sådan sjukdom eller sådant handikapp att han eller hon inte kan uppnå de mål som ställts för den grundläggande utbildningen under nio år.

Utbildsningsanordnaren är berättigad till förhöjd statsandel för elever som omfattas av förlängd läroplikt.
 

Elevhälsoregister

Enligt lagen om elev- och studerandevård ska utbildningsanordnaren föra ett elevhälsoregister, i vilket man registrerar elevhälsoberättelserna och andra dokument som fåtts i samband med arbetsuppgifter i anslutning till dessa och som gäller enskilda elever eller studerande. Ur elevhälsoregistren kan uppgifter överlåtas till dem som har rätt till uppgifterna med tekniskt skyddade förbindelser. Enligt lagen ingår inte hälso- och sjukvårdens patientjournaler eller kuratorns klientberättelser i elevhälsoregistret. De hör till ett separat register.


Förutom lagen om elev- och studerandevården ska också dataskyddslagstiftningen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) tillämpas på elevvårdens personregister. Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter lagras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas. Särskilt behandlingen av känsliga personuppgifter, som elevvårdsregister nästan alltid innehåller, är mycket begränsad. Sekretessbelagda uppgifter som är i myndigheternas besittning får inte lämnas ut till utomstående, ifall det inte finns en lagstadgad grund för detta eller om den, för skydd av vars intresse tystnadsplikten stadgas, ger sitt tillstånd. Elevvårdsregister innehåller sekretessbelagda uppgifter.


Det är viktigt att se till att tredje parter inte har tillgång till texten i filen när de lagrar Word-dokument som gjorts av den enskilda studentvården. Det är dock viktigt att se till att utomstående inte kommer åt att se de texter som ingår i filen. Om personens arbetsuppgifter ändras och han eller hon inte längre har rätt till uppgifterna ska texterna raderas ur filerna. I allmänhet är det bäst att förhålla sig med försiktighet till lagrande av texter som innehåller sekretessbelagda uppgifter ens i filerna i ett textbehandlingsprogram.

Skyldigheten att ordna elevvårdstjänster

Nyckelord Lagstiftning Elev- och studerandevård Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Kommunen ansvarar som utbildningsanordnare för anordnandet av elevvårdstjänster för eleverna i sina skolor. Med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är kommunen skyldig att ordna skolhälsovårdstjänster för elever och studerande i alla skolor inom kommunens område oberoende av vem som anordnar undervisningen eller utbildningen. För ordnandet av psykolog- och kuratorstjänster svarar kommunen, ifall inte en privat instans eller staten som undervisnings- eller utbildningsanordnare beslutar ordna dessa tjänster delvis eller helt som sin egen verksamhet och på egen bekostnad.

Undervisnings- eller utbildningsanordnaren svarar enligt lagen om elev- och studerandevård för att eleverna, de studerande och deras eventuella vårdnadshavare får information om sådan elevhälsa som eleverna och de studerande har tillgång till. Läroanstaltens personal och personalen inom elevhälsan ska handleda eleverna och de studerande att söka de förmåner och tjänster inom elevhälsan som de behöver.

Höjning av vitsord inom den grundläggande utbildningen

Nyckelord Lagstiftning Grundläggande utbildning

En elev inom den grundläggande utbildningen ska beredas möjlighet att utan att delta i undervisning höja ett underkänt vitsord som han eller hon fått i läsårsbetyget. Denna möjlighet kan ges också efter att läsårets skolarbete har avslutats. Det finns inga särskilda bestämmelser om att möjlighet ska ges att höja ett godkänt vitsord, men utbildningsanordnaren kan ge en elev en sådan möjlighet. I den lokala läroplanen kan förfaringssätt vid höjning av vitsord definieras.

Andra än elever i den grundläggande utbildningen kan höja sina vitsord genom påbyggnadsundervisning eller i en särskild examen. Också en elev i den grundläggande utbildningen kan genom en särskild examen avlägga lärokursen i ett eller flera sådana läroämnen som inte undervisas i elevens egen skola eller i läroämnen i vars undervisning eleven inte deltar. Den som deltar i en särskild examen ska visa att hans eller hennes kunskaper och färdigheter motsvarar de kunskaper och färdigheter som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs.

Beslut om bedömning av en elev får inte överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. En elevs vårdnadshavare eller eleven själv, om han eller hon fyllt 15 år, kan av rektor begära omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen, kvarstannande i årskurs eller slutbedömningen. Om elevens vårdnadshavare eller en elev som fyllt 15 år är missnöjd med den nya bedömningen eller det nya avgörandet som gjorts på begäran kan han eller hon ansöka om rättelse av bedömningen hos regionförvaltningsverket. Ändring kan sökas på motsvarande sätt också om beslut gällandbedömning av en särskild examen.

Intagning till morgon- och eftermiddagsverksamhet

Nyckelord Lagstiftning Grundläggande utbildning

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska lika intagningsgrunder tillämpas på barnen vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Om det finns fler sökande än antal platser beslutar kommunen på vilka grunder valet görs. Intagningsgrunderna får inte vara diskriminerande. Enligt grundlagen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Vårdnadshavarnas arbete eller studier kan tillsammans med övriga orsaker skapa ett behov för deltagande i verksamheten. Dessa orsaker kan användas som intagningsgrunder vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Visar 1-10/71