Vanliga frågor

Nyckelord: Lagstiftning Grundläggande utbildning

Diskussion på skol- eller utbildningsanordnarnivå

Om en elev eller e elevs vårdnadshavare är missnöjd med skolans eller lärarens verksamhet kan eleven eller vårdnadshavaren i första hand försöka påverka saken genom att tala med läraren. Vid behov kan eleven eller vårdnadshavaren också ta kontakt med skolans rektor eller utbildningsanordnaren, t.ex. kommunens skol- eller bildningsväsende. I många frågor kan man påverka genom öppen dialog mellan skolan och hemmet

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket

Enligt lagstiftningen kan man begära omprövning av de flesta beslut som gäller eleverna. Vid begäran om omprövning iakttas de tidsfrister och bestämmelser om förfarandet som ingår i lagen. Det finns mera detaljerade anvisningar i de besvärsanvisningar som bifogas besluten.

Gällande följande beslut kan omprövning begäras hos regionförvaltningsverket:
1.Antagning av elev
2.Rätten till undervisning i religion och livsåskådningskunskap
3.Ordnande av särskilt stöd
4.Särskilda undervisningsarrangemang
5.Förlängd läroplikt
6.Inledande av grundläggande utbildning vid en annan tidpunkt

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Följande beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen:

  1. Skriftlig varning till en elev
  2. Avstängning av en elev för viss tid
  3. Avgiftsfri undervisning
  4. Skolresor
  5. Inkvartering
  6. Vård vid olycksfall som inträffat i skolan, på skolvägen eller på inkvarteringsställe
  7. Avbrytande av fullgörandet av läroplikten
  8. Beslut om studerande som anses ha avgått i den grundläggande utbildningen för vuxna

Ett beslut av regionförvaltningsverket kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Det finns mera detaljerade anvisningar i de besvärsanvisningar som bifogas till besluten.

Sökande av ändring i ett beslut som gäller bedömningen av en elev

Elevens vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare, eller eleven själv om han eller hon fyllt 15 år, kan hos rektor begära ny bedömning av studieframstegen eller kvarstannande i årskurs eller ny slutbedömning.
Elevens vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare, eller eleven själv om han eller hon fyllt 15 år, får hos regionförvaltningsverket begära omprövning av den nya bedömning som gjorts på begäran eller av avgörandet, om begäran har avslagits.

Övriga rättsmedel

Var och en har rätt att hos regionförvaltningsverket eller de högsta laglighetsövervakarna, riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern vid statsrådet klaga på skolornas eller skoltjänstemännens verksamhet eller andra som utövar offentlig makt och deras verksamhet. Klagomålet kan gälla också sådan verksamhet, över vilken inte fattas förvaltningsbeslut som omfattas av ändringssökande, såsom en lärares undervisningsarbete eller indelningen av eleverna i undervisningsgrupper.

Utbildningsstyrelsens befogenheter att påverka ordnandet av undervisningen

Utbildningsstyrelsen övervakar inte undervisningsanordnarnas verksamhet och har inte befogenheter att behandla och ingripa i enskilda skolors eller lärares verksamhet. Utbildningsstyrelsen svarar för utarbetandet av grunderna för de riksomfattande läroplanerna, som utgör grunden för de lokala läroplanerna, och för allmän uppföljning och utveckling av utbildningen. Utbildningsstyrelsen sprider allmänt information om utbildningen och om undervisningen med hjälp av olika anvisningar och annat material, samt ger på annat sätt råd och handledning om frågor som hör till dess verksamhetsområde.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/andringssokande-och-andra-rattsmedel-nar-det-galler-skolans-verksamhet-och-beslut​​​​​​​


Se också
Också barn och unga kan lämna in klagomål till justitieombudsmannen (Oikeusasiamies.fi)

Ämnesord

begäran om omprövning, besvär, ändringssökande