Vanliga frågor

Nyckelord: Bedömning och betyg Undervisning och handledning Gymnasieutbildning Slöjd Huslig ekonomi Bildkonst Gymnastik Musik Dans Teaterkonst

Studieavsnitten som byggs upp i gymnasiets läroplan kan omfatta gymnasiediplom som avläggs inom olika läroämnesgrupper eller läroämnen. Syftet med gymnasiediplomen är att ge den studerande möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse genom ett arbete som den studerande utför under en längre period. Gymnasiediplomen kompletterar de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och av studentexamensbetyget.

Utbildningsstyrelsen har i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 fastställt mål och centrala innehåll för gymnasiediplomen. I den lokala läroplanen ska man, i fråga om de gymnasiediplom som utbildningsanordnaren erbjuder, beskriva gymnasiediplomens uppdrag och allmänna mål samt redogöra för bedömningen och för målen och de centrala innehållen för respektive gymnasiediplom. Ett studieavsnitt i ett gymnasiediplom i ett visst läroämne kan ingå i de valfria studierna i lärokursen i läroämnet på det som man beslutar i den lokala läroplanen.

Gymnasiediplomen är inte sådana obligatoriska eller nationella valfria studier som avses i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). Lärokurserna som ingår i gymnasieutbildningen kan i enlighet med 12 § i statsrådets förordning inbegripa gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. I 12 § i förordningen föreskrivs att gymnasiediplomen ska omfatta två studiepoäng.

Utbildningsstyrelsen ger för respektive gymnasiediplom anvisningar för hur gymnasiediplomen ska ordnas och avläggas. Anvisningarna gäller till exempel gymnasiediplomets struktur och studier som behöver vara avlagda för att studerande ska kunna avlägga gymnasiediplomet. Anvisningarna för respektive gymnasiediplom har gjorts upp så att utgångspunkterna och förutsättningarna för att visa prov på kunnande uppfylls enligt de mål och centrala innehåll som fastställts för gymnasiediplomen i grunderna för gymnasiets läroplan.

Anvisningarna för gymnasiediplom som Utbildningsstyrelsen har gjort upp 2017 gäller för studerande som har inlett sina gymnasiestudier före 1.8.2021. Utbildningsstyrelsen publicerar under våren 2022 uppdaterade anvisningar för gymnasiediplom som gäller för studerande som har påbörjat sina gymnasiestudier från och med 1.8.2021. I samband med uppdateringen görs inga ändringar vad gäller ordnandet och avläggandet av gymnasiediplomen i förhållande till anvisningarna från 2017. Omfattningen av gymnasiekurserna som krävs för att avlägga respektive gymnasiediplom omvandlas till studiepoäng. Gymnasierna ombeds att i den lokala läroplanen definiera vilka studieavsnitt som kan vara studieavsnitt som avläggs före gymnasiediplomet.

Målen och de centrala innehållen som i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 har fastställts för gymnasiediplomen i bildkonst, gymnastik, musik och mediekunskap är avsedda att motsvara en nivå som förutsätter att den studerande som avlägger gymnasiediplomet har fullgjort gymnasiestudier i läroämnet som gymnasiediplomet berör till en omfattning av minst 8 studiepoäng.

Målen och de centrala innehållen som i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 har fastställts för gymnasiediplomen i teater och dans är avsedda att motsvara en nivå som förutsätter att den studerande som avlägger gymnasiediplomet har fullgjort gymnasiestudier i läroämnet som gymnasiediplomet berör till en omfattning av minst 6 studiepoäng.

Målen och de centrala innehållen som i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 har fastställts för gymnasiediplomen i huslig ekonomi och slöjd är avsedda att motsvara en nivå som förutsätter att den studerande som avlägger gymnasiediplomet har fullgjort gymnasiestudier i läroämnet som gymnasiediplomet berör till en omfattning av minst 4 studiepoäng.

Gymnasieutbildningens lärokurser kan i enlighet med 12 § i statsrådets förordning inbegripa gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. Dessa lokala valfria studier, till exempel ett studieavsnitt som en studerande avlägger inom ett gymnasiediplom, kan bedömas med ett siffervitsord eller med en prestationsanteckning på det sätt som bestäms i den lokala läroplanen.

Gymnasiediplomet ska i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan och Utbildningsstyrelsens anvisningar för avläggande av gymnasiediplom bedömas med ett siffervitsord på skalan 4–10. En studerande som har avlagt ett gymnasiediplom ska som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg få ett separat intyg över det avlagda gymnasiediplomet. Intyget ska innehålla siffervitsordet som getts för gymnasiediplomet i fråga.