Vanliga frågor

Nyckelord: Lagstiftning Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Allmänbildande utbildning

En skolelev kan bli tvungen att ersätta skolan för skador som han eller hon åsamkat skolan, någon som hör till personalen eller en annan elev. På ersättande av skador tillämpas skadeståndslagen. Skadeståndsskyldigheten förutsätter att eleven förorsakat skadan med uppsåt eller genom oaktsamhet.

Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsansvar. Om skadan orsakats av en person under aderton år är han eller hon skyldig att ersätta skadan i den mån det prövas skäligt med hänsyn till hans eller hennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

Om en elev har vållat någon annan elev skada, kan vårdnadshavarna sinsemellan komma överens om skadestånd. Skolan kan inte besluta om skadestånd. Vid behov kan skadestånd sökas i rätten.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare för eleven meddelas om skada som eleven orsakat. Vårdnadshavaren till en minderårig elev kan bli ansvarig för skador som barnet vållat, om det anses att vårdnadshavaren försummat sitt tillsyns- eller fostringsansvar. När det gäller skador som eleverna förorsakat i skolan är det mycket sällsynt att vårdnadshavaren anses ha skadeståndsansvar när barnet har övervakats av skolans personal.