Vanliga frågor

Nyckelord: Coronaviruset Förskoleundervisning Småbarnspedagogik

Texten har setts över 28.3.2022

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets meddelande från 22.12.2021 erbjuds coronavaccin åt alla 5 år fyllda och äldre i enlighet med de regionala tidtabellerna. Det är frivilligt och kostnadsfritt att ta vaccinet. De kommunala hälsomyndigheterna ansvarar för att planera och genomföra vaccineringen. Man avgör på kommunnivå hur vaccineringen för barn ska arrangeras. Vaccineringen kan utifrån regionalt övervägande genomföras till exempel i skolor och rådgivningar eller som massvaccineringar samtidigt med vaccineringarna för vuxna.

Nästan alla små barn har fått något vaccin och vaccinationer är något de känner till. Eftersom det är frågan om ett aktuellt tema som lyfts fram till exempel i medierna väcker det också intresse, och ibland till och med rädsla, hos barnen, och därför kan det komma på fråga att tala om vaccin och vaccinering i barngruppen. Vaccineringen kan var en stor sak för ett litet barn, och många kan vara nervösa inför att få vaccin. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kan man behandla temat till exempel i samarbete med rådgivningstjänsterna. Det lönar sig att öppet berätta för barnet vad man gör i vaccineringssituationen och varför.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan utgår man ifrån att i synnerhet sådana frågor som barnen är intresserade av och har frågor kring kan utgöra underlag för den gemensamma och undersökande verksamheten. Det är viktigt att barnen får svar på sina frågor och man kan till exempel tillsammans med barnen reflektera över varför man ger vacciner. Inom småbarnspedagogiken behandlas teman som coronaviruset, vaccinationer och läkarbesök ofta också genom lek, barnböcker och drama.  

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information som inte får berättas till utomstående. Även om ett barn kan berätta om vaccinationen till exempel för personalen inom småbarnspedagogiken, får informationen inte berättas vidare. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-tala-om-coronavacciner…