Vanliga frågor

Hur ska möjligheterna att bekanta sig med den grundläggande utbildningen ordnas våren 2021 för dem som börjar i skolan på hösten?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande utbildning

Coronavirusepidemin ska på olika sätt tas i beaktande när man planerar hur eleverna som ska börja i den grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare ska bekanta sig med den grundläggande utbildningen och den nya skolan. En del av barnen har kanske haft uppehåll i förskoleundervisningen och då kan de behöva mer stöd än vanligt då de ska börja skolan. I arrangemangen ska man beakta hur man bekantar sig med skolan på våren samt skolstarten på hösten till exempel vad gäller gruppbildning och hur man bekantar sig med lokalerna.  

Även under coronaepidemin är det viktigt att bygga upp ett fungerande och bra samarbete mellan hemmet och skolan. Det är viktigt att också informera vårdnadshavarna om hur man kan bekanta sig med skolan och hur skolstarten ordnas. När man informerar vårdnadshavarna kan man använda elektroniska meddelanden eller meddelanden i pappersform eller till exempel videor. Man ska separat säkerställa att flerspråkiga elever och vårdnadshavare får informationen.

Det är viktigt att utbildningsanordnaren följer med de aktuella nationella och lokala bestämmelserna och rekommendationerna, som kan ändra under vårens gång.

Man kan bekanta sig med skolan till exempel utomhus, med hjälp av digitala förbindelser, eller inomhus om det är möjligt att iaktta rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett samt eventuella lokala bestämmelser och rekommendationer.

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man undvika att andra än eleverna och skolans personal vistas på skolans område. Elevens och familjens möjligheter att bekanta sig med skolans verksamhet ska ordnas med beaktande av THL:s och UKM:s rekommendation som gäller hygien och trygga avstånd. Det viktiga är att det finns utrymme att röra sig i lokalen och att det inte finns för många personer i samma utrymme. Man kan till exempel ordna möjligheterna att bekanta sig med skolan vid en sådan tid då det inte ordnas undervisning i skolan. Det lönar sig att ordna tillfällena i omgångar så att endast ett litet antal personer bekantar med skolan per gång. Man ska iaktta de allmänna rekommendationerna som gäller hygien, såsom trygga avstånd och munskydd. Det lönar sig att i informationen särskilt understryka att det endast är möjligt att bekanta sig med skolan om man är symtomfri. Utbildningsanordnarna bestämmer om eventuella praktiska arrangemang som gäller att bekanta sig med skolan. Utbildningsanordnaren ska också bekanta sig med eventuella lokala restriktioner och rekommendationer, till exempel vad gäller användningen av lokalerna och sammankomster. 

När skolan börjar på hösten ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygienrekommendationerna och vid att eleverna lär sig att fungera på ett tryggt sätt i den nya skolan och i gruppen. När skolan börjar ska man även fästa särskild uppmärksamhet vid känslan av samhörighet och omsorg samt vid en god gruppanda och vid att eleven får stöd. Möjligheten för eleverna, de vuxna i skolan och vårdnadshavarna att bekanta sig med varandra stöder skolstarten. Den nya eleven ska stödjas så att hen känner sig som en medlem i gruppen och lär sig nya arbetssätt. Vid behov ska man fortsätta elevens stöd för uppväxten och lärandet samt elevvårdens stöd.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-mojligheterna-att-bekanta-…