Vanliga frågor

Hur ska undervisningen i simning och livräddningsfärdigheter ordnas under coronaepidemin?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnastik

Läroplansgrunderna förutsätter att den unga under sin tid i grundskolan lär sig sim- och livräddningsfärdigheter och skolan har som utbildningsanordnare ansvar för att detta mål uppnås. I simundervisningen enligt skolans läroplan ska man under coronaepidemin iaktta myndigheternas och den egna kommunens anvisningar som gäller säkerhet, hygien och undervisningsarrangemang.

Simundervisning och undervisning i livräddningsfärdigheter kan ordnas om det är möjligt att följa de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett och om inte annat anges i lokala restriktioner och rekommendationer. Under coronaepidemin är det viktigt att undvika närkontakt. Vattenmotion förutsätter att undervisningens arrangemang och innehåll planeras så att det är möjligt att sörja för elevernas trygghet och säkerhet. Hur trygg vattengymnastiken är beror bland annat på antalet deltagare, storleken på omklädningsrummen och undervisningsutrymmena samt på luftkonditioneringen och på aktivitetens natur.

I de lägre årskurserna bör undervisningsgrupperna hållas isär under hela skoldagen. Om det till exempel i de högre årskurserna är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna, ska man satsa på att det finns gott om utrymme för de som vistas i lokalerna och på hygienen samt sträva efter att undervisningen i mån av möjlighet ordnas i skift. Utrymmet som reserverats för undervisning i simning och livräddningsfärdigheter bör vara tillräckligt stort i förhållande till antalet elever.

Om man använder lokaler utanför skolan (t.ex. simhall) ska man tillämpa motsvarande rutiner gällande avstånd och hygien som man gör i skolans egna utrymmen. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och med utomstående. Eventuell transport ska ordnas i enlighet med THL:s instruktioner som gäller skoltransport. Vid transport och förflyttning samt i omklädningsutrymmena är det viktigt att följa de nationella och lokala rekommendationerna samt anvisningarna som berör skyddsutrustning, såsom munskydd. 

När undervisningen ordnas ska man ta hänsyn till eventuella beslut som smittskyddsmyndigheterna utfärdat. Den lokala smittskyddsmyndigheten och utbildningsanordnaren ger vid behov närmare instruktioner om de praktiska arrangemangen.

Målet för simundervisningen i årskurserna 1–2 i den grundläggande utbildningen är att vänja eleven vid att röra sig i vatten och träna grundläggande simkunnighet. I årskurserna 3–6 är målet att lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet. Målet för årskurserna 7–9 är att stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna så att eleven kan simma och både rädda sig själv och andra ur vattnet.

Om det under coronaepidemin inte har varit eller inte kommer att vara möjligt att lokalt ordna simundervisning för eleverna och undervisning i hur man räddar sig själv och andra ur vattnet, ska utbildningsanordnaren se till att de nationella mål som fastställts för undervisningen kan uppnås under den grundläggande utbildningen. 

Om utbildningsanordnaren på grund av coronaviruset inte har haft möjlighet eller inte har möjlighet att ordna undervisning i simning och livsräddningsfärdigheter, ska de exceptionella förhållandena inte ha en negativ inverkan för eleven, till exempel vad gäller bedömningen av elevens lärande och kunnande i gymnastik. Bedömningen i den grundläggande utbildningen ska grunda sig på en jämlik behandling av eleverna och endast basera sig på det som fastställts som mål i den lokala läroplanen och som har undervisats. Bildandet av slutvitsord i den grundläggande utbildningen ska grunda sig på det kunnande som eleven visat i årskurserna 7–9 och ställas i relation till målen för lärokursen i läroämnet. Den del av lärokursen i läroämnet som inte har varit möjlig att undervisa, ska ändå inte beaktas i bedömningen.  

Även under coronaepidemin är det viktigt att upprätthålla ett fungerande och gott samarbete mellan hemmet och skolan och det är viktigt att också informera vårdnadshavarna om arrangemangen som gäller simundervisningen. Utbildningsanordnarna ska i praktiken planera sina egna anvisningar och verksamhetssätt, eftersom de har befogenheten och det bästa kunnandet för att besluta om lokala lösningar.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-undervisningen-i-simning-o…