Vanliga frågor

Utgångspunkten är att den grundläggande utbildningen ordnas i enlighet med lagstiftningen. Det är viktigt att utveckla lösningar för att se till att undervisningen fortsätter och trygga elevernas välbefinnande samt personalens ork vid olika störningssituationer. För att det ska vara möjligt att fortsätta verksamheten även vid störningar är det viktigt att utbildningsanordnaren på förhand har planerat till exempel samarbetet mellan skolor och vid behov kommit överens om samarbete med andra anordnare av utbildning.

Att avbryta skolarbetet är den allra sista utvägen inom den grundläggande utbildningen i en situation där det av tvingande skäl inte är möjligt att fortsätta skolarbetet och det inte är möjligt att ordna undervisningen genom att placera undervisningstimmarna på ett avvikande sätt eller ordna undervisningen på ett annat ställe, i samarbete med en annan skola eller tillsammans med andra utbildningsanordnare. Om det inte är möjligt att ordna undervisningen, kan utbildningen tillfälligt avbrytas. Man ska återgå till normalt skolarbete så fort det är möjligt.

Enligt förordningen om grundläggande utbildning avslutas läsårets skolarbete den sista vardagen vecka 22. Om det förekommer avbrott i anordnandet av den grundläggande utbildningen kan arbetstiden förlängas med högst sex arbetsdagar efter vecka 22, om det inte annars är möjligt att uppnå målen som fastställts i läroplanen. Beslut om att avbryta undervisningen samt beslut om att ersätta förlorade arbetsdagar fattas av utbildningsanordnaren. (lagen om grundläggande utbildning 23 § 3 mom.)