Vanliga frågor

Kan en elev som får särskilt stöd beviljas frånvaro från närundervisningen om den övriga gruppen övergår till distansundervisning?

Keywords: Coronaviruset Särskilt stöd Grundläggande utbildning

Om det enligt ett beslut som fattats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte är möjligt att ordna undervisningen på ett tryggt sätt som närundervisning i skolan, kan man med utbildningsanordnarens beslut övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt för att kunna ordna undervisningen. 

Övergången till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, gäller inte elever som har beslut om särskilt stöd. Undervisningen ska för dessa elever ordnas som närundervisning så att deras rätt till stöd för lärandet och skolgången i verkligheten uppfylls även under de exceptionella undervisningsarrangemangen. Då stödtjänsterna ordnas genom närundervisning tryggas elevens rätt till grundläggande utbildning. Undervisningen för elever i närundervisning ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt och så att eleverna är motiverade vad gäller deras skolgång. För ordnandet av närundervisning finns rekommendationer som gäller hygien och säkerhetsavstånd och genom att följa dem strävar man efter att säkerställa att undervisningen kan ordnas på ett tryggt sätt.

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i övrig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska eleven delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Frånvaro beviljas individuellt utifrån en anhållan om frånvaro. Att en elev inte omfattas av de exceptionella undervisningsarrangemangen är inte i sig en tillräcklig orsak till frånvaro. Utbildningsanordnaren överväger hur vägande de övriga skälen som vårdnadshavaren framför är, till exempel om det med tanke på elevens bästa är en motiverad lösning att bevilja frånvaro från skolan i den exceptionella situationen. Beslutet ska fattas med beaktande av elevens situation som helhet. Det är elevens vårdnadshavare som i sista hand har ansvar för att övervaka att läroplikten fullgörs.

Skolan beslutar på vilka sätt elevernas arbete hemma handleds under frånvaron. Man kan till exempel ge eleven uppgifter som hen kan göra hemma. Någon annan elev kan också ge de överenskomna uppgifterna åt en elev som är hemma, men skolan ansvarar för att alla elever får uppgifterna och handledning som berör dem.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-en-elev-som-far-sarskilt-stod-…