Vanliga frågor

Kan man använda sig av årskursintegrerade arrangemang i samband med exceptionella undervisningsarrangemang?

Keywords: Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Grundläggande utbildning

Granskad 17.12.2020

Årskursintegrerade studier är ett flexibelt arrangemang som gör det möjligt för den studerande att framskrida i studierna enligt ett eget studieprogram. Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas i ordnandet av studierna för en hel skola, endast vissa årskurser eller för enskilda elever. De kan också tillämpas för att till exempel stödja elever med särskild begåvning eller som ett sätt att förebygga studieavbrott.

Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas om det finns en föreskrift om det i den lokala läroplanen. Ifall en föreskrift inte finns så kan man vid behov fatta ett beslut om studier enligt ett eget studieprogram för en enskild elev genom ett förvaltningsbeslut med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Man ska göra upp en plan för elevens lärande. I planen ska anges vilka studiehelheter som ingår i elevens studieprogram, i vilken ordning och enligt vilken tidtabell studierna ska genomföras och om det finns eventuella särskilda mål för studierna. Elevens framsteg i studierna ska följas upp regelbundet.

En elev som studerar enligt ett eget studieprogram får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg över de studier som genomförts med godkänt resultat under läsåret och uppflyttas efter läsåret till följande årskurs. Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man vid behov undvika att eleven stannar kvar på klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer upphör att gälla. En elev som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på klassen endast i det fall att den allmänna skolframgången är svag. En elev i årskurs nio räknas som elev i ifrågavarande årskurs, ända tills eleven slutfört hela den grundläggande utbildningens lärokurs och får ett avgångsbetyg eller avgår från skolan.

Om en elev inte lyckats slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs på våren i årskurs 9, och hen fortsätter den grundläggande utbildningens lärokurs under följande läsår, får eleven ett läsårsbetyg i slutet av årskurs 9 (eftersom det inte är möjligt att ge ett avgångsbetyg). Samma förfarande gäller om en elev stannar kvar på årskurs 9.

Ett beslut om årskursintegrerade studier kan fattas för eleven oberoende av vilket stöd hen får: en elev som studerar över årskursgränserna är på samma sätt som de övriga eleverna berättigad till allt stöd för lärandet och skolgången. Beslut om årskursintegrerade studier fattas inte för elever vars studier har ordnats enligt verksamhetsområde.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-anvanda-sig-av-arskursinte…