Vanliga frågor

Kan man ordna fester trots coronaepidemin?

Keywords: Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 3.5.2021

Evenemang kan ordnas om man i övningarna inför dem och vid själva tillställningarna med hjälp av specialarrangemang kan iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik (4.8.2020). Därtill ska man beakta de regionala rekommendationerna som gäller till exempel användningen av munskydd. Fester kan firas med den egna gruppen. Man ska lokalt besluta om hur fester och dylika tillställningar ska ordnas. I lösningarna ska man ta hänsyn till det lokala epidemiläget och de lokala omständigheterna. 

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man inte ordna stora gemensamma evenemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen om det inte är möjligt att följa rekommendationerna om hygien och trygga avstånd. Det är motiverat att olika grupper inte samlas samtidigt i ett och samma utrymme inomhus och att inga utomstående bjuds in till fester som ordnas inomhus inom småbarnspedagogiken eller skolan. Tillställningen kan också ordnas i flera omgångar så att man kan se till att inte för många vistas i samma utrymme samtidigt. 

I gymnasie- och yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren lokalt bedöma huruvida det är möjligt att ordna fester och andra evenemang på ett tryggt sätt. I läroanstalterna bör man undvika situationer där man är i direkt fysisk kontakt med andra personer. För att undvika närkontakt bör man med hjälp av lokalarrangemang se till att det är möjligt att hålla trygga avstånd: antalet personer som vistas i ett utrymme bör alltid då det är möjligt begränsas så att personerna kan hålla ett avstånd på över 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Det är också möjligt att ordna evenemangen i flera omgångar. 

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna. Enligt THL:s och UKM:s rekommendationer bör man undvika att andra än barnen samt personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen kan läroanstalten genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Tillställningar för egna gruppen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala rekommendationerna (till exempel gällande trygga avstånd och munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.
När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Uppdaterad 3.5.2021.

Uppdaterad 9.2.2021 att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…