Vanliga frågor

Nyckelord: Lagstiftning Grundläggande utbildning Allmänbildande utbildning

Undervisning som inte är bunden till årskurser förutsätter att det finns ett omnämnande om det i kommunens/skolans läroplan. För elever som deltar i sådan undervisning ska uppgöras ett eget studieprogram enligt vilken undervisningen ordnas.

Undervisningen kan i olika läroämnen delas eller koncentreras till vissa årskurser, förutsatt att minimiantalet timmar enligt timfördelningen uppfylls vid de etappmål som märkts ut med lodräta linjer i timfördelningsförordningen, såsom vid utgången av årskurs 9. Också det genomsnittliga minimiantalet timmar per år enligt förordningen om grundläggande utbildning ska uppfyllas på varje årskurs (till exempel i genomsnitt minst 29 timmar per arbetsvecka i årskurserna 7 och 8 och minst 30 timmar per arbetsvecka i årskurs 9).

I läsårsbetyget antecknas prestationerna för ifrågavarande läsår och att eleven studerar enligt ett för eleven uppgjort studieprogram i enlighet med förordningen om grundläggande utbildning. Studieprogrammet kan bifogas till betyget.