22 relaterade frågor

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Inom samma sektor: Nej, men enligt preliminära uppgifter kan en organisation koordinera ett konsortium och vara medlem i högst ett konsortium inom samma sektor. Denna regel kommer att fastställas i den årliga programguiden.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Minimiantalet fastställs i den årliga programguiden (Programme Guide), som publiceras senare under hösten 2020 för ansökningsomgången 2021.  

Enligt preliminära uppgifter utgör koordinatororganisationen + en medlemsorganisation minimiantalet konsortiemedlemmar för att ansökan ska vara behörig. Ur nationellt perspektiv är det dock önskvärt att konsortiets ansökan om ackreditering innehåller en heltäckande och långvarig beskrivning av konsortiets karaktär och medlemmar samt verksamhetens omfattning, eftersom ackrediteringsansökan redan ska innehålla planer för mobilitetsverksamhetens omfattning under hela programperioden. Detta har beaktats i ansökningsblanketten och särskilt i dess avsnitt "Bakgrund" och "Administration".  I ansökan om ackreditering av ett konsortium ska man också inkludera en lista över konsortiets medlemmar.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ja, yrkesinriktad påbyggnadsutbildning uppfyller behörighetsvillkoren för ansökan inom yrkesutbildningssektorn.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökans centrala informationsinnehåll ska anges på ansökningsblanketten. Utrymmet på ansökningsblanketten är begränsat, så de sökande måste välja de allra viktigaste uppgifterna och presentera dem effektivt. De sökande kan bifoga bilagor till sin ansökan; dessa bilagor ska dock följa anvisningarna på ansökningsblanketten. I synnerhet för att behandla alla sökande lika kan bilagorna inte användas för längre svar på samma frågor som på ansökningsblanketten. Om bedömarna drar slutsatsen att detta är huvudsyftet med bilagan kommer bilagan i fråga inte att beaktas. 

Om organisationen/konsortiet har en internationaliseringsstrategi lönar det sig att bifoga den till ansökan men sammanfatta de viktigaste delarna av dess innehåll på själva ansökningsblanketten. I allmänhet är syftet med de strategiska dokumenten att ge mer bakgrundsinformation om organisationens Erasmus-plan eller att berätta om organisationens initiativ utanför programmet. 

 En internationaliseringsstrategi för yrkesutbildning (särskilt Guide to internationalisation) är ett exempel på ett strategiskt dokument. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Kraven på detta presenteras i den årliga programguiden som publiceras senare under hösten 2020 för ansökningsomgången 2021. Man kan dock förvänta sig att kraven kommer att vara desamma som för dem som ansöker om ackreditering och som nämns på den nationella byråns webbplats för ackrediteringsansökan https://www.oph.fi/sv/program/mot-en-ny-programperiod-erasmus-2021-2027  

Ja, om organisationen ordnar utbildning inom dessa sektorer och uppfyller villkoren för behörighet, men separata ansökningar ska lämnas in för varje sektor. Sektorerna är allmänbildande utbildning, yrkesutbildning eller vuxenutbildning.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Den funktionella beredskapen verifieras på basis av ansökan och de handlingar som organisationen lämnat in till registreringssystemet. Uppgifterna om den sökandes tidigare deltagande i Erasmus+-programmet för 2014–2020 beaktas också. Sökande som inte uppfyller de krav som ställs på ansökningsblanketten kan avslås på denna grund.

Granskningen grundar sig på ansökningsblanketten och i synnerhet på avsnitten "Bakgrund" och "Erasmusplan: Förvaltning" samt på organisationernas registreringssystem (till exempel för att verifiera tidpunkten då organisationen grundades). Den nationella byrån kan begära ytterligare information för att kontrollera att de anmälda uppgifterna är korrekta.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

I ansökningskungörelsen nämns kravet på att de sökande ska ha stabila och tillräckliga finansiella resurser för att kunna bedriva sin regelbundna verksamhet under genomförandet av den föreslagna Erasmusplanen. Detta är ett standardkrav i EU:s budgetförordning. De ekonomiska förutsättningarna granskas inte i ackrediteringsskedet, utan först när understödsansökningarna granskas och godkänns, på samma sätt som man gjort hittills i Erasmus+-programmet. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Inom samma sektor: Nej, ackrediterade organisationer kan inte lämna in en ansökan om ett kortvarigt projekt.  

Inom andra sektorer: Ja, organisationen kan vara ackrediterad inom en sektor och samtidigt lämna in en ansökan om ett kortvarigt (icke-ackrediterat) projekt inom en annan sektor. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Det är inte möjligt, eftersom ackrediteringsansvaret tilldelas en viss organisation och det kan inte överföras. Konsortier kan dock organisera sitt interna arbete mycket flexibelt, så för stabila konsortier är det i praktiken möjligt att rotera enskilda koordineringsuppgifter. Konsortiet måste vara fullständigt öppet om ett sådant arrangemang och vid behov diskutera det med den nationella byrån. 

Visar 1-10/22