21 relaterade frågor

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Utgångspunkten för fastställandet av mobilitet är läroanstaltens/konsortiets verksamhet under normala omständigheter utan inverkan av coronaviruset. Ur den långsiktiga planeringens perspektiv är det viktigt att fundera och i ansökan motivera om man tänker hålla mobilitetsmängderna på samma nivå eller öka dem under årens lopp. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej. En ändring av en enskild ackreditering till ett konsortium eller tvärtom anses vara en betydande ändring av internationaliseringsstrategin, så sökanden måste lämna in en fullständig ansökan enligt standardförfarandet. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej, under ansökningsomgången för ackreditering 2021 kommer man inte längre att ordna ett lätt förfarande för innehavarna av Erasmusstadgan. Det lönar sig alltså för innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning att ansöka om ackreditering för den nya programperioden nu.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökans centrala informationsinnehåll ska anges på ansökningsblanketten. Utrymmet på ansökningsblanketten är begränsat, så de sökande måste välja de allra viktigaste uppgifterna och presentera dem effektivt. De sökande kan bifoga bilagor till sin ansökan; dessa bilagor ska dock följa anvisningarna på ansökningsblanketten. I synnerhet för att behandla alla sökande lika kan bilagorna inte användas för längre svar på samma frågor som på ansökningsblanketten. Om bedömarna drar slutsatsen att detta är huvudsyftet med bilagan kommer bilagan i fråga inte att beaktas. 

Om organisationen/konsortiet har en internationaliseringsstrategi lönar det sig att bifoga den till ansökan men sammanfatta de viktigaste delarna av dess innehåll på själva ansökningsblanketten. I allmänhet är syftet med de strategiska dokumenten att ge mer bakgrundsinformation om organisationens Erasmus-plan eller att berätta om organisationens initiativ utanför programmet. 

 En internationaliseringsstrategi för yrkesutbildning (särskilt Guide to internationalisation) är ett exempel på ett strategiskt dokument. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

I ansökningskungörelsen nämns kravet på att de sökande ska ha stabila och tillräckliga finansiella resurser för att kunna bedriva sin regelbundna verksamhet under genomförandet av den föreslagna Erasmusplanen. Detta är ett standardkrav i EU:s budgetförordning. De ekonomiska förutsättningarna granskas inte i ackrediteringsskedet, utan först när understödsansökningarna granskas och godkänns, på samma sätt som man gjort hittills i Erasmus+-programmet. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Den funktionella beredskapen verifieras på basis av ansökan och de handlingar som organisationen lämnat in till registreringssystemet. Uppgifterna om den sökandes tidigare deltagande i Erasmus+-programmet för 2014–2020 beaktas också. Sökande som inte uppfyller de krav som ställs på ansökningsblanketten kan avslås på denna grund.

Granskningen grundar sig på ansökningsblanketten och i synnerhet på avsnitten "Bakgrund" och "Erasmusplan: Förvaltning" samt på organisationernas registreringssystem (till exempel för att verifiera tidpunkten då organisationen grundades). Den nationella byrån kan begära ytterligare information för att kontrollera att de anmälda uppgifterna är korrekta.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ja, ansökan kan lämnas in inom båda sektorerna om organisationen uppfyller behörighetsvillkoren för utbildningarna i fråga som anges i ansökningskungörelsen, och om det är fråga om en organisation som är behörig att söka enligt den nationella byråns webbplats.  https://www.oph.fi/sv/program/mot-en-ny-programperiod-erasmus-2021-2027 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ja, yrkesinriktad påbyggnadsutbildning uppfyller behörighetsvillkoren för ansökan inom yrkesutbildningssektorn.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

För varje sektor beskrivs de behöriga organisationerna på den nationella byråns webbplats https://www.oph.fi/sv/program/mot-en-ny-programperiod-erasmus-2021-2027 Om du behöver mer information kan du kontakta den nationella byrån.  

Visar 1-10/21