1 relaterade frågor

Nyckelord Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

I skolsystemet i Finland kan det förekomma situationer då en förälder eller vårdnadshavare som arbetar som lärare undervisar sitt eget barn. Särskilt på små orter kan en vårdnadshavare vara den enda läraren i ett visst läroämne i skolan eller på hela orten.

Det finns inga juridiska hinder för att undervisa sitt eget barn, men en vårdnadshavare är jävig att bedöma barnet. Man borde försöka undvika jävsituationer, men detta är inte alltid möjligt. Då ska en annan lärare utses att bedöma barnet. Om detta trots allt inte är möjligt har man också godkänt att en förälder eller vårdnadshavare trots jäv i egenskap av lärare bedömer sitt eget barn. Som kontrollmetod i sådana fall fungerar möjligheten att lämna in klagomål över vårdnadshavaren-läraren till laglighetsövervakaren. Laglighetsövervakaren, riksdagens justitieombudsman eller statsrådets justitiekansler, kan utreda saken och ingripa i situationen.

Biträdande justitieombudsmannen har i sitt avgörande (Dnr 2730/4/07) konstaterat att en lärare vid en yrkeshögskola varit jävig då han bedömt sitt eget barns tentamen. Enligt biträdande justitieombudsmannen får en jävig tjänsteman endast avgöra sådana frågor som är brådskande och där jävigheten inte påverkar avgörandet. I ovannämnda fall borde en annan lärare ha bedömt den tentamen som lärarens barn deltagit i.

Lagstiftning som tillämpas

Förvaltningslagen 28 §

Ämnesord

jäv, bedömning, lärare, undervisande av eget barn

Visar 1-1/1