Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

5 relaterade frågor

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. Rekommendationerna beror på coronasituationen i området. THL har inte gett separata rekommendationer om användningen av munskydd inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus i offentliga lokaler och vid publikevenemang där det inte alltid går att undvika närkontakt med andra. Av denna orsak är det också motiverat att använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisning på motsvarande sätt som inom övriga utbildningsformer.

I en upptrappningsfas är det motiverat att personer som fyllt 15 år använder munskydd. I epidemins spridningsskede rekommenderar THL att man alltid använder munskydd i offentliga lokaler inomhus och vid offentliga evenemang samt i läroanstalterna och i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen.

Inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning är det i första hand de studerande själva som ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för munskydd. Kommunerna ser till att studerande i mest sårbar ställning får munskydd avgiftsfritt, om kommunen hör till ett område där rekommendationen gäller. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

Vad göra om skolan eller daghemmet inte följer de givna rekommendationerna?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Det är skäl för aktörerna att i sin verksamhet tillämpa de nationella anvisningarna och rekommendationerna, oberoende av att de inte är juridiskt förpliktande. Anvisningarna och rekommendationerna uppdateras enligt epidemiläget och för att minska smittspridningen är det motiverat och rekommendabelt att iaktta dem.

Det lönar sig alltid att diskutera direkt med det egna barnets skola eller daghem och sträva efter att finna en lösning som passar bäst för just den stituation som saker gäller.

Vid behov kan man vara i kontakt med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, såsom kommunens undervisnings- och bildningsväsende.

Vad göra om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Man bör fortfarande undvika att personalen samlas tillsammans och i första hand utnyttja digitala förbindelser. För att förhindra smittspridningen rekommenderas det också att personalen i regel inte flyttar sig från en enhet till en annan.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Hur inverkar coronaviruset på statsunderstödsverksamheten?

Keywords Coronaviruset Finansiering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Coronavirusepidemin inverkar på flera sätt på Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet. Av den här orsaken har vi försökt öka flexibiliteten bland annat genom att förlänga ansökningstiderna för statsunderstöden, förlänga användningstiden för statsunderstöden samt ge gemensamma anvisningar som berör statsunderstödsverksamheten.

Bakom länken nedan hittar du de senaste anvisningarna som berör statsunderstödsverksamheten.

Att undervisa sitt eget barn när man arbetar som lärare

Keywords Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

I skolsystemet i Finland kan det förekomma situationer då en förälder eller vårdnadshavare som arbetar som lärare undervisar sitt eget barn. Särskilt på små orter kan en vårdnadshavare vara den enda läraren i ett visst läroämne i skolan eller på hela orten.

Det finns inga juridiska hinder för att undervisa sitt eget barn, men en vårdnadshavare är jävig att bedöma barnet. Man borde försöka undvika jävsituationer, men detta är inte alltid möjligt. Då ska en annan lärare utses att bedöma barnet. Om detta trots allt inte är möjligt har man också godkänt att en förälder eller vårdnadshavare trots jäv i egenskap av lärare bedömer sitt eget barn. Som kontrollmetod i sådana fall fungerar möjligheten att lämna in klagomål över vårdnadshavaren-läraren till laglighetsövervakaren. Laglighetsövervakaren, riksdagens justitieombudsman eller statsrådets justitiekansler, kan utreda saken och ingripa i situationen.

Biträdande justitieombudsmannen har i sitt avgörande (Dnr 2730/4/07) konstaterat att en lärare vid en yrkeshögskola varit jävig då han bedömt sitt eget barns tentamen. Enligt biträdande justitieombudsmannen får en jävig tjänsteman endast avgöra sådana frågor som är brådskande och där jävigheten inte påverkar avgörandet. I ovannämnda fall borde en annan lärare ha bedömt den tentamen som lärarens barn deltagit i.

Lagstiftning som tillämpas

Förvaltningslagen 28 §

Ämnesord

jäv, bedömning, lärare, undervisande av eget barn

Visar 1-5/5