Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

6 relaterade frågor

Hur gå till väga om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 18.10.2021

Vid daghem, skolor och läroanstalter ska man följa bestämmelserna om att upprätthålla avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Sammankomster för personalen kan ordnas med beaktande av epidemiläget och hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Det är särskilt viktigt att de som hör till en riskgrupp tar hand om sitt vaccinationsskydd. Två vaccindoser ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig form av sjukdomen. De åtgärder som gäller personer som arbetar vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna baserar sig på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren vid riskbedömningen.

Nya länkar har lagts till 17.12.2020.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara de gällande rekommendationerna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ga-till-vaga-om-skolan-eller-d…

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 15.10.2021

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med tillräckliga avstånd till varandra i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen.

I gymnasieutbildningen är det utbildningsanordnaren som beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning är studierna och påvisandet av kunnandet till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten se till att man kan hålla tillräckliga avstånd. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska eleverna placeras så att de har tillräckliga avstånd till varandra.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

 

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 14.10.2021

Institutet för hälsa och välfärd har inte utfärdat något nationell rekommendation om användning av munskydd för tiden efter 12.10.2021. De regionala och lokala myndigheterna som har befogenheter att fatta beslut i frågan kan inom sin region eller på lokal nivå med beaktande av den lokala och regionala epidemisituationen ge kompletterande eller mer begränsade rekommendationer, som grundar sig på deras riskanalys och befogenheter. Närmare anvisningar om användningen av munskydd kan därför variera för regionerna och läroanstalterna. Beslut om att rekommendera munskydd fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen.

Inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning är det i första hand de studerande själva som ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för munskydd. Kommunerna ser till att studerande i mest sårbar ställning får munskydd avgiftsfritt, om kommunen hör till ett område där en rekommendation om att använda munskydd gäller. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

10.9 2021 Ny länk till UKM:s och THL:s rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.

14.10.2021 Texten har uppdaterats för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-det-…

 

Ska man i den grundläggande konstundervisningen tillämpa bestämmelser och anvisningar som gäller undervisningsväsendet eller hobbyverksamhet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 8.9.2021

Grundläggande konstundervisning hör till undervisningsväsendet och berörs även av de nationella anvisningarna som gäller hobbyverksamhet. Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. I samband med grundläggande konstundervisning kan också ordnas annan verksamhet som främjar konsten. (Lagen om grundläggande konstundervisning, 1 §)

Grundläggande konstundervisning kan ordnas i musikläroanstalter, andra läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning eller på annat sätt (lagen om grundläggande konstundervisning, 2 § 3 mom.). I den grundläggande konstundervisningen ska man iaktta de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utfärdar.

Enligt den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnaren av grundläggande konstundervisning som disponerar över läroanstaltens lokaler se till att de som rör sig i läroanstalten har möjlighet att rengöra händerna och att de ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta. Anordnaren av grundläggande konstundervisning har också ansvar för att rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad föreskrivs som någon annanstans om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. Vistelse i läroanstaltens lokaler ska därtill ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Eftersom den grundläggande konstundervisningen på grund av verksamhetens natur har en stark koppling även till hobbyverksamhet, ska man i ordnandet av verksamheten även beakta myndigheternas anvisningar som gäller ordnandet av hobbyverksamhet. Anvisningarna är rekommendationer till sin natur. I sista hand är det på anordnarens ansvar att ordna verksamheten inom den grundläggande konstundervisningen på ett hälsosäkert sätt. 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet 31.8.2021 gett rekommendationer om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga. Det rekommenderas att de följs när man ordnar undervisning i grupp inom den grundläggande konstundervisningen. De nya rekommendationerna ersätter anvisningen för barns och ungas hobbyverksamhet som gavs ut 2.2.2021.

En kommun, eller regionförvaltningsverket om området omfattar flera kommuner, kan med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska ordnas så att kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. Sådana beslut ska ändå inte tillämpas på läroanstalternas verksamhet. Anordnarna av grundläggande konstundervisning är nästan utan undantag alltid läroanstalter, och ovan nämnda beslut som ska tas av kommunen eller regionförvaltningsverket berör inte den grundläggande konstundervisningen. Det här påverkas inte av huruvida läroanstalten ordnar grundläggande konstundervisning i sina egna lokaler eller till exempel i ett daghem, en skola, ett seniorhus, ett inlärningscenter eller ett medborgarinstitut.
 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-i-den-grundlaggande-konstu…

Texten har uppdaterats 8.9.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.

 

Hur inverkar coronaviruset på statsunderstödsverksamheten?

Keywords Coronaviruset Finansiering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

Granskad 17.12.2020

Coronavirusepidemin inverkar på flera sätt på Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet. Av den här orsaken har vi försökt öka flexibiliteten bland annat genom att förlänga ansökningstiderna för statsunderstöden, förlänga användningstiden för statsunderstöden samt ge gemensamma anvisningar som berör statsunderstödsverksamheten.

Bakom länken nedan hittar du de senaste anvisningarna som berör statsunderstödsverksamheten.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-inverkar-coronaviruset-pa-stat…

Att undervisa sitt eget barn när man arbetar som lärare

Keywords Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

I skolsystemet i Finland kan det förekomma situationer då en förälder eller vårdnadshavare som arbetar som lärare undervisar sitt eget barn. Särskilt på små orter kan en vårdnadshavare vara den enda läraren i ett visst läroämne i skolan eller på hela orten.

Det finns inga juridiska hinder för att undervisa sitt eget barn, men en vårdnadshavare är jävig att bedöma barnet. Man borde försöka undvika jävsituationer, men detta är inte alltid möjligt. Då ska en annan lärare utses att bedöma barnet. Om detta trots allt inte är möjligt har man också godkänt att en förälder eller vårdnadshavare trots jäv i egenskap av lärare bedömer sitt eget barn. Som kontrollmetod i sådana fall fungerar möjligheten att lämna in klagomål över vårdnadshavaren-läraren till laglighetsövervakaren. Laglighetsövervakaren, riksdagens justitieombudsman eller statsrådets justitiekansler, kan utreda saken och ingripa i situationen.

Biträdande justitieombudsmannen har i sitt avgörande (Dnr 2730/4/07) konstaterat att en lärare vid en yrkeshögskola varit jävig då han bedömt sitt eget barns tentamen. Enligt biträdande justitieombudsmannen får en jävig tjänsteman endast avgöra sådana frågor som är brådskande och där jävigheten inte påverkar avgörandet. I ovannämnda fall borde en annan lärare ha bedömt den tentamen som lärarens barn deltagit i.

Lagstiftning som tillämpas

Förvaltningslagen 28 §

Ämnesord

jäv, bedömning, lärare, undervisande av eget barn

Visar 1-6/6