Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

121 relaterade frågor

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 10.8 2021

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

Körsång kan genomföras till exempel så att hela gruppen deltar på distans, så att man kombinerar både när- och distansundervisning eller som närundervisning i mindre grupper, med beaktande av utbildningsformens särdrag. Man kan också använda utrymmen utomhus på det sätt som är pedagogiskt fungerande.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen, även om man kanske inte till alla delar kan genomföra något innehåll eller arbetssätt i undervisningen i musik.

I gymnasieutbildningen bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Studierna och påvisandet av kunnandet inom yrkesutbildningen är till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska elever under 12 år placeras så att de har så stora avstånd till varandra som möjligt. I hobbyverksamhet för grupper inom den grundläggande konstundervisningen ska verksamhet för över 12-åringar ordnas så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Hur ska möjligheterna att bekanta sig med den grundläggande utbildningen ordnas för dem som börjar i skolan?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Uppdaterad 9.9 2021

Coronavirusepidemin ska på olika sätt tas i beaktande när man planerar hur eleverna som ska börja i den grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare ska bekanta sig med den grundläggande utbildningen och den nya skolan. En del av barnen har kanske haft uppehåll i förskoleundervisningen och då kan de behöva mer stöd än vanligt då de ska börja skolan. I arrangemangen ska man beakta hur man bekantar sig med skolan samt skolstarten till exempel vad gäller gruppbildning och hur man bekantar sig med lokalerna.  

Även under coronaepidemin är det viktigt att bygga upp ett fungerande och bra samarbete mellan hemmet och skolan. Det är viktigt att också informera vårdnadshavarna om hur man kan bekanta sig med skolan och hur skolstarten ordnas. När man informerar vårdnadshavarna kan man använda elektroniska meddelanden eller meddelanden i pappersform eller till exempel videor. Man ska separat säkerställa att flerspråkiga elever och vårdnadshavare får informationen.

Det är viktigt att utbildningsanordnaren följer med de aktuella nationella och lokala bestämmelserna och rekommendationerna, som kan ändra under vårens gång.

Man kan bekanta sig med skolan till exempel utomhus, med hjälp av digitala förbindelser, eller inomhus om det är möjligt att iaktta rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett samt eventuella lokala bestämmelser och rekommendationer.

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man undvika att andra än eleverna och skolans personal vistas på skolans område. Elevens och familjens möjligheter att bekanta sig med skolans verksamhet ska ordnas med beaktande av THL:s och UKM:s rekommendation som gäller hygien och trygga avstånd. Det viktiga är att det finns utrymme att röra sig i lokalen och att det inte finns för många personer i samma utrymme. Man kan till exempel ordna möjligheterna att bekanta sig med skolan vid en sådan tid då det inte ordnas undervisning i skolan. Det lönar sig att ordna tillfällena i omgångar så att endast ett litet antal personer bekantar med skolan per gång. Man ska iaktta de allmänna rekommendationerna som gäller hygien, såsom trygga avstånd och munskydd. Det lönar sig att i informationen särskilt understryka att det endast är möjligt att bekanta sig med skolan om man är symtomfri. Utbildningsanordnarna bestämmer om eventuella praktiska arrangemang som gäller att bekanta sig med skolan. Utbildningsanordnaren ska också bekanta sig med eventuella lokala restriktioner och rekommendationer, till exempel vad gäller användningen av lokalerna och sammankomster. 

När skolan börjar ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygienrekommendationerna och vid att eleverna lär sig att fungera på ett tryggt sätt i den nya skolan och i gruppen. När skolan börjar ska man även fästa särskild uppmärksamhet vid känslan av samhörighet och omsorg samt vid en god gruppanda och vid att eleven får stöd. Möjligheten för eleverna, de vuxna i skolan och vårdnadshavarna att bekanta sig med varandra stöder skolstarten. Den nya eleven ska stödjas så att hen känner sig som en medlem i gruppen och lär sig nya arbetssätt. Vid behov ska man fortsätta elevens stöd för uppväxten och lärandet samt elevvårdens stöd.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

9.9 2021 Från texten togs bort hänvisningen till våren 2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-mojligheterna-att-bekanta-…

 

Vem för in uppgifterna i den nationella databasen?

Keywords Move! Grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren utser den person som för in skolans Move!-resultat i elektroniska systemet. Personen kan vara exempelvis en (eller flera) lärare, skolsekreteraren, ett skolgångsbiträde eller någon annan på skolan.

I augusti kommer vi att skicka en separat länk till varje skola för detta syfte till skolans allmänna e-postadress via tjänsten Studieinfo. Därefter går det bra att förmedla länken vidare till dem som ansvarar för införandet av resultaten i systemet.

Vi har begrundat tidpunkten som angetts för att föra in Move!-uppgifterna (före slutet av september). Augusti–september är den bästa tiden för motion utomhus och åtminstone en del av mätningarna ska genomföras inomhus. Är det möjligt att i framtiden...

Keywords Move! Grundläggande utbildning

...flytta fram tidpunkten för mätningarna något?

 Orsaken till den något strama tidtabellen i början av hösten är de omfattande hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 samt när de infaller under skolåret. Move! gör skolgymnastiken till en stödåtgärd för den förebyggande hälsovården i de finländska grundskolorna.

För att mätresultaten för den fysiska funktionsförmågan ska vara tillgängliga inför de omfattande hälsoundersökningarna på olika håll i Finland, kom Move!-styrgruppen fram till den här kompromissen, det vill säga att mätningarna ordnas under gymnastiklektionerna redan i augusti–september.

När skolorna väl har fört in mätresultaten i elektroniska systemet under september månad, svarar statens idrottsråd för att de avgiftsfria Move!-responsrapporterna skickas ut till skolorna i oktober-november. Rapporterna kan användas bland annat under föräldrakvällar och i den allmänna elevvårdsgruppens arbete.

Hur anpassas mätningarna och hur förs de anpassade resultaten in i den nationella databasen?

Keywords Move! Grundläggande utbildning

Move!-mätningarna kan utföras på ett anpassat sätt för elever med långvariga eller bestående funktionsnedsättningar eller skador (t.ex. svårigheter att se, höra, röra sig, koncentrera sig eller förstå). Om det för elevens del är motiverat att anpassa ett eller flera mätavsnitt antecknas förutom resultatet även anpassningsmetoden på elevens resultatblankett.

En anpassning av mätningarna är inte avsedd för elever med tillfälliga hinder eller skador som försvårar utförandet, till exempel en stukning av vristen. I sådana fall ska mätningarna utföras och resultaten registreras till de delar det är möjligt. Om eleven inte utför ett eller flera mätavsnitt till exempel på grund av en stukad vrist antecknas avsnittet i fråga som inte utfört.

Om det är motiverat att eleven utför ett eller flera delmoment av mätningarna anpassat är förfarandet följande: 

Elevens resultat antecknas på en allmän eller separat, anpassad resultatblankett. På blanketten anges också på vilket sätt mätningen har anpassats. Om eleven inte alls kan genomföra ett eller flera av delmomenten antecknar man på blanketten ”kunde inte genomföra”. Det relevanta är att eleven och hens familj med hjälp av mätningarna får information om elevens fysiska funktionsförmåga. Elevens fysiska funktionsförmåga kan även behandlas tillsammans med eleven och familjen i samband med den omfattande hälsoundersökningen (om vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till att mätningsresultatet får användas i den omfattande hälsoundersökningen).  

Anteckning av resultat i det nationella datasystemet: 

Om eleven har genomfört ett eller flera delmoment av mätningarna enligt den anpassade versionen av Move! antecknas inga numeriska resultat i systemet. På det här sättet tryggas elevens anonymitet. I resultatblanketten finns frågan ”Har eleven utfört någon uppgift i anpassad form?”. Om man svarar ”Ja” blir rutorna för de numeriska resultaten gråa och kan inte fyllas i. 

De nya anvisningarna för anpassade mätningar har uppdaterats i Lärarhandledning. 

Är uppgifter som berör vaccination sekretessbelagd information?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

13.8.2021

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Bestämmelserna om sekretess ska beaktas också i planeringen och genomförandet av vaccinationerna, så att ingen annan får information att en person har tagit eller låter bli att ta vaccinet, om inte barnet eller den unga själv berättar detta. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

En elev och studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens averksamhet.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ar-uppgifter-som-beror-vaccination…

Har en utomstående fritt tillträde till skolan eller läroanstalten?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

19.8.2021

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Under coronaepidemin medför aspekter som berör hälsosäkerheten sina egna begränsningar, eftersom man bör undvika att andra än barnen samt skolans och småbarnspedagogikens personal vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid.

Direkt länk till det här svaret:https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-utomstaende-fritt-tilltrade…

Hur ska man behandla coronavaccineringen i undervisningen och kan en ung person själv bestämma om att ta vaccinet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Texten har uppdaterats 13.8.2021.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisning erbjuds coronavaccin i Finland i nuläget åt alla som har fyllt 12 år, utgående från de regionala tidtabellerna. Det är frivilligt och kostnadsfritt att ta vaccinet. De kommunala hälsomyndigheterna ansvarar för att arrangera och informera om vaccineringen. Det är också kommunen som bestämmer om skolhälsovårdens deltagande i vaccineringen. Det är bra att på en allmän nivå tala om vaccinationerna även i undervisningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet bland dem som hör till målgruppen för vaccinet. Målet är att eleverna och de studerande ska få information om vacciner och deras betydelse för människans hälsa.   

Hur ska man behandla coronavaccinationerna i undervisningen? 

Coronavaccinationerna ska behandlas i undervisningen på samma sätt som andra vaccineringar i enlighet med läroplans- och examensgrunderna. Det är viktigt att utbildningsanordnarna ser till att ämnet behandlas med alla elever och studerande och med hänsyn till deras ålder. Det är skäl för utbildningsanordnaren att se till att även elever och studerande som har ett annat språk som modersmål får tillräckligt med information om coronavaccinet som en del av undervisningen.  

I skolan och läroanstalterna bör man planera hur undervisningen som berör coronavaccineringen ska förverkligas i olika läroämnen eller i samarbete mellan olika läroämnen. Det är till exempel möjligt att läroämnet hälsokunskap inte undervisas under den pågående perioden, och då behöver ämnet behandlas i samband med undervisningen i andra läroämnen. Det är också bra att tala mer fritt om vaccinationerna, till exempel i samband med grupphandledarens eller klassföreståndarens lektioner. När man behandlar ämnet kan man samarbeta med elev- och studerandevårdens tjänster och använda av materialen som Institutet för hälsa och välfärd har publicerat om coronaviruset samt om coronavaccinationer och -vaccin på sin webbplats. Innehållet som undervisas ska basera sig på vetenskapliga fakta.

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Bestämmelserna om sekretess ska beaktas också i planeringen och genomförandet av vaccinationerna, så att ingen annan får information att en person har tagit eller låter bli att ta vaccinet, om inte barnet eller den unga själv berättar detta. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

En elev och studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens averksamhet.

I den grundläggande utbildningen hör vaccinering som tema till exempel till läroämnet hälsokunskap. I omgivningslära i nybörjarundervisningen behandlar man frågor som berör hälsa och välbefinnande och man bekantar sig med vardagliga hälsovanor. I omgivningsläran i årskurserna 3–6 bekantar man sig bland annat med hur man förebygger sjukdomar. I undervisningen i hälsokunskap i årskurserna 7–6 behandlar man aktuella hälsorelaterade företeelser, granskar tillförlitligheten i information som berör hälsa samt lyfter fram centrala metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

I undervisningen i hälsokunskap i gymnasiet ska man behandla vaccinationer som en del av hälsa, trygghet och säkerhet samt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar (inkl. smittsamma sjukdomar och epidemiologisk transition). Ämnet ska behandlas såväl ur individens perspektiv som ur ett samhälleligt och globalt perspektiv. Läroämnets uppgift är att utveckla den studerandes färdigheter att göra val som berör hälsa och att analysera faktorer som inverkar på dem samt att utvärdera följerna av ens val. Undervisningen ska också utveckla den studerandes förmåga att mångsidigt granska etiska frågor som berör hälsa och sjukdomar.

En anordnare av yrkesutbildning bör informera om vaccinationerna på allmän nivå och vid behov reservera möjlighet för de studerande att diskutera frågor som berör ämnet. Inom yrkesutbildningen kan frågor som berör vaccinationer även behandlas i samband med gemensamma examensdelar och lämpliga branschspecifika examensdelar.

När kan en ung person själv bestämma om coronavaccineringen?

En minderårig kan själv besluta om sin vård, och även om att ta coronavaccin, om det är möjligt med beaktande av hens utveckling (patientlagen, 7 §). Om en ung person inte själv kan eller vill besluta om vaccinationen, ska man fråga om vårdnadshavarens samtycke för att ta vaccinet. Om den unga har flera vårdnadshavare, behövs samtycket av alla vårdnadshavare. En minderårigs förmåga att fatta beslut ska utredas av en yrkesverksam inom hälsovården.

I patientlagen föreskrivs ingen egentlig åldersgräns för en minderårigs självbestämmanderätt. Det avgörande är om den unga själv förstår vilken betydelse och inverkan vården, eller att avstå från den, har gällande hälsan.  

För att ett barn eller en ung person ska kunna ge sitt välgrundade samtycke till att ta vaccin, behöver hen få tillräcklig och lättförståelig information om bland annat coronavirussmitta, coronavaccination och eventuella biverkningar av coronavaccinet. Den som ger vaccinet utvärderar behovet av information och diskussion kring vaccinet utifrån barnets eller den ungas individuella behov. Den som ger vaccinet har i uppgift att bedöma om barnet eller den unga kan fatta ett självständigt beslut i frågan. Det ska vara frivilligt för barnet eller den unga att ge sitt samtycke och hen ska ha sådan förmåga att ge sitt samtycke som beskrivs ovan. 

10.8.2021 Texten har uppdaterats med den nya åldersgränsen 12 år samt därtill hörande preciseringar. Därtill finns ny information om sekretessbelagd hälsorelaterad information.

13.8.2021 Texten har uppdaterats med preciseringar som gäller att vaccineringen är sekretessbelagd information samt vårdnadshavarnas samtycke.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-behandla-coronavaccine…

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 10.8 2021.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida utflykter och lägerskolor kan ordnas. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Undervisningsgrupperna bör också hållas isär under hela skoldagen. Om det inte är möjligt att hålla undervisningsgrupperna skilt för sig ska man se till att det går att hålla avstånd och upprätthålla en god hygien samt sträva efter att i mån av möjlighet ordna undervisningen i skift. Om man använder utrymmen utanför skolan ska man följa motsvarande rutiner för avstånd och hygien som i skolans egna lokaler. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående.

Utflykter och lägerskolor kan ordnas om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och avstånd. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för personer över 15 år. När man planerar programmet för en utflykt eller lägerskola är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer. Även då man ordnar eventuell inkvartering är det skäl att se till att undvika närkontakt. En lägerskola kan till exempel ordnas så att eleverna sover hemma.

När man överväger resor utomlands bör man beakta myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt riskerna i anslutning till resan. Mer information finns på utrikesministeriets och Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

12.7.2021 uppdaterad punkt om myndigheternas reseanvisningar

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

Uppdtatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

 

 

 

Kan man ordna fester trots coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 10.8 2021

Evenemang kan ordnas om man i övningarna inför dem och vid själva tillställningarna med hjälp av specialarrangemang kan iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik. Därtill ska man beakta de regionala rekommendationerna som gäller till exempel användningen av munskydd. Fester kan firas med den egna gruppen. Man ska lokalt besluta om hur fester och dylika tillställningar ska ordnas. I lösningarna ska man ta hänsyn till det lokala epidemiläget och de lokala omständigheterna. 

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man inte ordna stora gemensamma evenemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen om det inte är möjligt att följa rekommendationerna om hygien och trygga avstånd. Det är motiverat att olika grupper inte samlas samtidigt i ett och samma utrymme inomhus och att inga utomstående bjuds in till fester som ordnas inomhus inom småbarnspedagogiken eller skolan. Tillställningen kan också ordnas i flera omgångar så att man kan se till att inte för många vistas i samma utrymme samtidigt. 

I gymnasie- och yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren lokalt bedöma huruvida det är möjligt att ordna fester och andra evenemang på ett tryggt sätt. I läroanstalterna bör man undvika situationer där man är i direkt fysisk kontakt med andra personer. För att undvika närkontakt bör man med hjälp av lokalarrangemang se till att det är möjligt att hålla trygga avstånd: antalet personer som vistas i ett utrymme bör alltid då det är möjligt begränsas så att personerna kan hålla ett avstånd på över 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Det är också möjligt att ordna evenemangen i flera omgångar. 

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna. Enligt THL:s och UKM:s rekommendationer bör man undvika att andra än barnen samt personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen kan läroanstalten genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Tillställningar för egna gruppen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala rekommendationerna (till exempel gällande trygga avstånd och munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.
När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Uppdaterad 9.2.2021 att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…

 

Visar 1-10/121