3 relaterade frågor

Nyckelord Coronaviruset Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik

Uppdaterad 6.4.2022

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar som gäller ventilationen. Anvisningen riktar sig till den tekniska personalen som ansvarar för underhållet av lokalerna. Frågor som berör ventilation ska tas i beaktande i lokalerna som används inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning samt övrig utbildning.

I småbarnspedagogikens och läroanstalternas lokaler bör ventilationssystemet vara påkopplat två timmar före och efter att lokalerna har använts. Man bör även ta hänsyn till städningen och om lokalerna eventuellt används kvällstid.

Om ventilationssystemet inte går att reglera så att det är tillräckligt effektivt, kan det komma på fråga att vädra genom att öppna fönstren (gärna korsdrag), till exempel efter varje lektion (minst 15 minuter) och så ofta som möjligt under lektionerna om vädret tillåter.

Justitiekanslern har 3.2.2022 i sitt avgörande om iakttagandet och uppföljningen av anvisningarna om hälsosäkerhet med tanke på barnets rättigheter (OKV 2733/70/2021) ansett att utbildningsanordnarna för att undvika smittrisken bör samarbeta brett med experter inom olika områden i synnerhet när det gäller ventilation och inomhusluftens kvalitet, men också när det gäller arrangemang som hänför sig till lokalernas rymlighet och transporter. I arrangemang som gäller ventilation och inomhusluftens kvalitet bör man i praktiken samarbeta med tekniska experter och i fråga om skoltransporter bör man samarbeta med transportanordnarna. I fråga om arrangemang som gäller rymlighet ska man därtill samarbeta med alla aktörer som använder lokalerna.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-sorja-ventilationen-i-…

Texten har uppdaterats 6.4.2022 med ett nytt stycke i slutet om Justitiekanslerns avgörande.

Nyckelord Coronaviruset Förskoleundervisning Småbarnspedagogik

Texten har setts över 28.3.2022

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets meddelande från 22.12.2021 erbjuds coronavaccin åt alla 5 år fyllda och äldre i enlighet med de regionala tidtabellerna. Det är frivilligt och kostnadsfritt att ta vaccinet. De kommunala hälsomyndigheterna ansvarar för att planera och genomföra vaccineringen. Man avgör på kommunnivå hur vaccineringen för barn ska arrangeras. Vaccineringen kan utifrån regionalt övervägande genomföras till exempel i skolor och rådgivningar eller som massvaccineringar samtidigt med vaccineringarna för vuxna.

Nästan alla små barn har fått något vaccin och vaccinationer är något de känner till. Eftersom det är frågan om ett aktuellt tema som lyfts fram till exempel i medierna väcker det också intresse, och ibland till och med rädsla, hos barnen, och därför kan det komma på fråga att tala om vaccin och vaccinering i barngruppen. Vaccineringen kan var en stor sak för ett litet barn, och många kan vara nervösa inför att få vaccin. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kan man behandla temat till exempel i samarbete med rådgivningstjänsterna. Det lönar sig att öppet berätta för barnet vad man gör i vaccineringssituationen och varför.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan utgår man ifrån att i synnerhet sådana frågor som barnen är intresserade av och har frågor kring kan utgöra underlag för den gemensamma och undersökande verksamheten. Det är viktigt att barnen får svar på sina frågor och man kan till exempel tillsammans med barnen reflektera över varför man ger vacciner. Inom småbarnspedagogiken behandlas teman som coronaviruset, vaccinationer och läkarbesök ofta också genom lek, barnböcker och drama.  

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information som inte får berättas till utomstående. Även om ett barn kan berätta om vaccinationen till exempel för personalen inom småbarnspedagogiken, får informationen inte berättas vidare. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-tala-om-coronavacciner…

Nyckelord Undervisning och handledning Jämlikhet och delaktighet Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Om skolans elever deltar i en religiös tillställning och en lärare förordnas att övervaka eleverna kan det uppstå en konflikt mellan lärarens övertygelse och arbets- eller tjänsteplikterna. En lärare som inte bekänner sig till någon religion har religions- och samvetsfrihet. Å andra sidan är det lärarens tjänsteplikt att övervaka eleverna under skolans tillställningar.


Om rektorn så förordnar är en lärare skyldig att övervaka eleverna under religiösa tillställningar, men det kan inte förutsättas att läraren deltar i religionsutövningen (se t.ex. högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD:1981-T-2227). Det rekommenderas att rektorerna tillämpar lagen på ett grundrättighetsbejakande sätt och om möjligt försöker fördela lärarnas uppgifter så att en lärare som inte bekänner sig till den religion som utövas inte förordnas för sådan övervakning.


Bestämmelser om skyldigheter som hör till ett tjänsteförhållande ingår i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och i statstjänstemannalagen. Om arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens arbetsledningsbefogenheter föreskrivs i arbetsavtalslagen.

Visar 1-3/3