Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

56 relaterade frågor

Har en elev rätt till grundläggande utbildning under den tid hen är försatt i karantän eller isolering?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Ja. Beslut om karantän och isolering är myndighetsbeslut som fattas av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. En person kan vara isolerad hemma eller på sjukhus. Karantän och isolering ska i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar genomföras så att personens rättigheter inte inskränks i onödan. Elevernas lika rätt till undervisning ska därmed tryggas så långt det är möjligt. 

En elev som är försatt i karantän eller isolering har rätt till 

  • undervisning
  • avgiftsfria digitala verktyg, material och förbindelser
  • stöd för lärandet
  • elevvårdstjänster
  • måltider eller kassar med matprodukter som utbildningsanordnaren erbjuder. 

En elev som är i karantän eller isolering kan beroende på sin hälsa delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser samtidigt som den övriga undervisningsgruppen studerar på distans.

Under den tid en elev är i karantän eller isolering kan undervisningen ordnas som distansundervisning med särskilda undervisningsarrangemang som föreskrivs i 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Beslutet kan fattas för högst den tid som elevens beslut som grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar gäller. Det är möjligt att hos regionförvaltningsverket söka ändring i ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang. 

Utgångspunkten för frivillig karantän är att en person självmant är i karantän. En elev kan till exempel vara hemma från skolan för att hen väntar på resultatet av ett coronatest eller för att hälsomyndigheterna ska ta kontakt kring smittspårningen i samband med exponering som skett i skolan. Skolan beslutar på vilka sätt elevernas arbete hemma handleds och stöds under frånvaro som eleven har lov till. Lärarna kan vidta olika pedagogiskt ändamålsenliga lösningar inom ramen för sina befogenheter, till exempel att de ger eleverna uppgifter som de kan göra hemma. Någon annan elev kan också ge de överenskomna uppgifterna åt eleven som är hemma, men skolan ansvarar för att alla elever får uppgifterna och därtill hörande handledning. 

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar frivillig karantän för elever inom den grundläggande utbildningen som återvänder hem från ett annat land, ifall rekommendationer om karantän gäller för landet i fråga. Det är också möjligt att för en elev som är i frivillig karantän fatta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Direkt länk till svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-elev-ratt-till-grundlaggand…

Kan barnet ha med sig en sömnleksak eller andra personliga saker till småbarnspedagogiken?

Keywords Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 7.8.2020)

Enligt de instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har får barnet ta med sig en för hen viktig leksak till småbarnspedagogiken och ta med den hem efter dagens slut.

För barnet kan det vara viktigt att till exempel ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagssömnen. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm eller solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man ta med sig till småbarnspedagogiken med hänsyn till rekommendationerna som gäller hygien.

Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena. I förvaringen av barnets saker ska man ta i beaktande rekommendationerna om hygien, till exempel så att sömnleksakerna förvaras i vilorummet och de övriga sakerna i barnens egna fack. Det är också bra att prata om de här förfaringssätten med barnen så att de förstår varför man inte får ta med sig hem de sömnleksaker man har på daghemmet.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-barnet-ha-med-sig-en-somnleksa…

Hur inverkar coronaviruset på studerandeantagningen i gemensamma ansökan?

Keywords Coronaviruset Antagning av studerande Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning

I Studieinfo följer man upp och informerar om coronavirusets invekan på studerandeantagningen i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-inverkar-coronaviruset-pa-stud…

Kan man filma barn och unga i undervisningen eller i samband med fester inom småbarnspedagogiken och utbildningen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

I distansundervisningen kan man sända bilder och videor med olika digitala verktyg. Det här är då en del av undervisningen som barnen och de studerande följer med hemma. Om det endast är den egna undervisningsgruppen som följer med undervisningen behövs inte vårdnadshavarnas samtycke till att eleverna eller de studerande syns i streamingen eller videoupptagningen. Utbildningsanordnaren ska se till att videoupptagningen bara kan ses av undervisningsgruppen, och att nivån på informationssäkerheten och integritetsskyddet är tillräckligt på den plattform som används. Om streamingen skulle finnas tillgänglig för alla på nätet, skulle man behöva ha ett skriftligt samtycke till att eleverna eller de studerande förekommer på videon. Samtycket ges av vårdnadshavaren om eleven är under 15 år. En elev eller studerande som fyllt 15 kan själv ge sitt samtycke.

Det är möjligt att bjuda in utomstående, såsom vårdnadshavare, familjemedlemmar eller andra närstående, till fester och evenemang som ordnas på distans inom småbarnspedagogiken, i skolan eller läroanstalten. I sådana situationer rekommenderar Utbildningsstyrelsen att man ber om att få ett skriftligt samtycke till att barnen inom småbarnspedagogiken samt eleverna och de studerande inom utbildningen får synas i streamingen.

Av tillståndet att filma eleverna ska framgå för vilken publik streamingen eller videoupptagningen får visas. Samtidigt lönar det sig att påminna om att det hör till god sed att fråga dem som berörs om lov för att publicera videoupptagningen på till exempel sociala medier, ifall andra barn, elever eller studerande som kan indentifieras syns på bilderna eller videorna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-filma-barn-och-unga-i-unde…

Kan man ordna utflykter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Granskad 17.12.2020

Anordnaren av småbarnspedagogik ansvarar för att lärmiljön är trygg. Det här gäller också utflykter som ordnas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnarna av småbarnspedagogik överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida det är möjligt att ordna utflykter.  Anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020 ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Småbarnspedagogiken ordnas i mån av möjlighet så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Personalen inom småbarnspedagogiken borde i sitt arbete hålla sig till en och samma barngrupp. 

Det är möjligt att ordna utflykter om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Att göra utflykter i naturen och den byggda miljön samt undersöka omgivningen är en viktig del av småbarnspedagogiken. Utflykter som ordnas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen berikar den pedagogiska planeringen och verksamheten. Utflykter ger barnen upplevelser av delaktighet och inspierar dem att röra på sig. Under utflykterna får barnen också öva på att röra sig på ett tryggt sätt och agera i grupp.

Om det behövs transport för att ordna en utflykt är det motiverat att till tillämpliga delar ordna transporterna enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd. När man planerar programmet för en utflykt är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer.

Till det mångprofessionella samarbetet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hör även samarbete med kommunens olika tjänster. I många kommuner ordnar man tillsammans med biblioteks-, kultur- och motionstjänsterna olika besöks- eller aktivitetstider för barnen eller verksamhet som ordnas utomhus eller till exempel virtuella sagostunder.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-inom-smaba…

Är det möjligt att ordna till exempel rehabilitering i småbarnspedagogikens lokaler?

Keywords Coronaviruset Elev- och studerandevård Småbarnspedagogik

Granskad 17.12.2020

Undervisnings- och kulturministeriet ger på sin webbplats anvisningar om att terapi, rehabilitering eller motsvarande stöd som barnet behöver kan ordnas i småbarnspedagogikens lokaler med beaktande av rekommendationerna som berör hygien.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ar-det-mojligt-att-ordna-till-exem…

Varför ger Utbildningsstyrelsen inte några föreskrifter och bestämmelser åt skolorna för hur man ska agera under coronaepidemin? Varför endast rekommendationer?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Granskad 17.12.2020

Utbildningsstyrelsen agerar enligt de befogenheter som ämbetsverket i enlighet med lagstiftningen har. I Finland grundar sig ordnandet av småbarnspedagogiken och utbildningen kraftigt på den självständiga bestämmanderätt som anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik har samt på de lösningar som man beslutar om lokalt. Utbildningsstyrelsen har inte befogenheter att befatta sig i de lokala lösningarna, och kan därmed endast ge rekommendationer under coronaepidemin.

Å andra sidan behöver man också ta i beaktande att ordnandet av utbildning ser olika ut i till exempel en lite byskola och i en stor skola med flera hundra elever eller en enhetsskola. Därför kan och behöver lösningarna tas utgående från de lokala förhållandena och den lokala coronasituationen.

Om det finns frågor som berör de nationella rekommendationerna kan vårdnadshavarna, eleverna och de studerande i första hand vara i kontakt med det egna daghemmet, skolan eller läroanstalten. Vid behov kan man kontakta kommunens bildningsväsende.

Smittskyddsmyndigheterna, det vill säga kommunerna och regionförvaltningsverken, kan utfärda förpliktande bestämmelser som gäller till exempel att begränsa användningen av daghemmens, skolornas och läroanstalternas lokaler för att förhindra smittspridningen. 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/varfor-ger-utbildningsstyrelsen-in…

Vad göra om skolan eller daghemmet inte följer de givna rekommendationerna?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Granskad 17.12.2020

Det är skäl för aktörerna att i sin verksamhet tillämpa de nationella anvisningarna och rekommendationerna, oberoende av att de inte är juridiskt förpliktande. Anvisningarna och rekommendationerna uppdateras enligt epidemiläget och för att minska smittspridningen är det motiverat och rekommendabelt att iaktta dem.

Det lönar sig alltid att diskutera direkt med det egna barnets skola eller daghem och sträva efter att finna en lösning som passar bäst för just den stituation som saker gäller.

Vid behov kan man vara i kontakt med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, såsom kommunens undervisnings- och bildningsväsende.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vad-gora-om-skolan-eller-daghemmet…

Hur bedöms elevens lärande och kunnande under rådande undantagsförhållanden?

Keywords Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Granskad 17.12.2020

Utgångspunkten är att bedömningen under rådande undantagsförhållanden genomförs i enlighet med bestämmelserna och de övriga riktlinjerna som berör bedömningen av lärandet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Bedömningen ska även under undantagsförhållanden grunda sig på de mål som ställts upp för varje årskurs i den lokala läroplanen.

Grunderna för läroplanen utgör en gemensam ram för bedömningen och med den kan man säkerställa en tillräcklig likvärdighet för bedömningens del. Grunderna ger ändå på många olika sätt möjlighet till flexibilitet både lokalt och i fråga om enskilda elever, vilket särskilt behövs under vårens undantagsförhållanden.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-bedoms-elevens-larande-och-kun…

I vilka situationer kan man ordna besök i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Granskad 17.12.2020

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här berör också sådana besök som man i enlighet med läsårsplanen planerar ordna i skolan eller läroanstalten samt besök som görs utanför skolan eller läroanstalten. Det är skäl för utbildningsanordnaren att följa med den lokala epidemisituationen och smittskyddsmyndigheternas bestämmelser. Utbildningsanordnaren överväger om det är möjligt att ordna besök utanför skolan/läroanstalten eller om man kan bjuda in gäster. Utbildningsanordnarna beslutar om lämpliga verksamhetssätt och ger instruktioner i enlighet med dem.

När man ordnar besök ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020. Enligt rekommendationen för den grundläggande utbildningen bör andra än barnen och skolans personal undvika att vistas på skolans område. Läroanstalter på andra stadiet kan med sitt eget beslut begränsa att andra än de studerande och personalen vistas på läroanstaltens område.

Om man överväger att det med tanke på undervisningen är nödvändigt att göra besök utanför skolan och läroanstalten eller bjuda in en besökare kan man på bästa sätt iaktta rekommendationerna om trygga avstånd och hygien genom att ordna tillfället med digitala förbindelser eller utomhus så att man ser till att man kan hålla tillräckliga avstånd.

Då man planerar programmet för ett besök är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i kontakt med andra grupper och utomstående. Om det behövs transport för att ordna ett besök rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för över 15-åriga studerande på andra stadiet.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/i-vilka-situationer-kan-man-ordna-…

Visar 1-10/56