Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

25 relaterade frågor

Kan barnet ha med sig en sömnleksak eller andra personliga saker till småbarnspedagogiken?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

Enligt de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett ska man tills vidare inte ha med sig egna leksaker till småbarnspedagogiken.

För barnet kan det ändå vara viktigt att ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagssömnen. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm och solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man trots anvisningarna ta med sig till småbarnspedagogiken, så länge man tar hänsyn till kraven på hygien. Dessa ska ändå inte transporteras mellan hemmet och enheten varje gång barnet förs till och hämtas från småbarnspedagogiken.

Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena. I förvaringen av barnets saker ska man ta i beaktande bestämmelserna om hygien, till exempel så att sömnleksakerna förvaras i vilorummet och de övriga sakerna i barnens egna fack. Det är också bra att prata om de här förfaringssätten med barnen så att de förstår varför man inte får ta med sig hem de sömnleksaker man har på daghemmet.

En del studerande kunde ha möjlighet att förvärva kunnande till exempel vid en släktings lant- eller skogsbruk eller renoveringsprojekt? Kan man ingå ett utbildningsavtal om arbetsplatsen erbjuds av en vårdnadshavare, släkting eller en annan privatperson?

Nyckelord Coronaviruset Yrkesutbildning

Anordnaren av yrkesutbildning kan ordna utbildning på en arbetsplats som grundar sig antingen på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Det är på utbildningsanordnarens ansvar att se till att förutsättningarna för att ordna utbildning uppfylls samt att göra upp de avtal som avses i lagstiftningen. Läroavtalsutbildning grundar sig på ett arbetsavtal för viss tid och en studerande som studerar med läroavtal får lön. I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal är den studerande inte i ett anställningsförhållande och får inte heller lön.

Utbildningsanordnaren bedömer hur väl arbetsplatsen lämpar sig för utbildning med beaktande av examensgrunderna eller den studerandes individuella mål som fastställts i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. För att den studerande ska kunna studera i enlighet med målen ska utbildningsanordnaren försäkra sig om att arbetsplatsen har tillgång till

  • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
  • behövliga arbetsredskap
  • personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Bland arbetsplatsens personal ska man kunna utse en arbetsplatshandledare som har den yrkesskicklighet, utbildning eller arbetserfarenhet som krävs. Utbildningsanordnaren ska också säkerställa att studiemiljön är trygg för den studerande. Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren i fråga om arbete som gäller utbildningen tillsammans med arbetsgivaren göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns en modell för utbildningsavtal. I avtalet ska man kunna ange FO-numret för den arbetsplats där utbildningen ordnas.

Om det inte är möjligt att ingå läro- eller utbildningsavtal kan man i samband med den personliga tillämpningen komma överens om andra sätt att förvärva kunnande på arbetsplatsen. I sådana fall har utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren inga särskilda handledningsansvar eller andra skyldigheter, dvs. man behöver inte göra upp ett separat avtal om lärandet som sker på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren ansvarar i det här fallet inte för handledningen av lärandet på arbetsplatsen, innehållet, ledningen eller tillsynen. Men om den studerande inte lyckas förvärva allt kunnande på arbetsplatsen enligt de fastställda målen, ska den studerande ges möjlighet att förvärva det kunnande som hen saknar i utbildningsanordnarens lärmiljöer. För den här tiden får utbildningsanordnaren inte uppge studerandeår som kan användas som grund för basfinansieringen.  

Två bedömare som utbildningsanordnaren utser ska tillsammans utföra bedömningen av kunnandet i fråga om yrkesinriktade examensdelar och separat för varje examensdel besluta om bedömningen. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande i anknytning till den examen som ska avläggas samt tillräcklig förtrogenhet med bedömning och grunderna för den examen som avläggs eller för den handledande utbildning som genomförs. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i 27–29 § i förvaltningslagen. Till exempel kan en förälder eller en annan närstående till den studerande inte vara bedömare.

Hur ordnas den avgiftsfria måltiden i utbildning på andra stadiet?

Nyckelord Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

(Texten uppdaterad 15.5.2020)

Studerande som deltar i gymnasieutbildning eller i yrkesutbildning som leder till en grundexamen har rätt till en avgiftsfri måltid under de dagar då läroplanen eller den studerandes personliga utvecklingsplan förutsätter att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Då studierna ordnas i form av distansundervisning eller som självständiga studier har de studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid och utbildningsanordnaren har ingen skyldighet att erbjuda en avgiftsfri måltid.

Under utbildningsavtal ersätter utbildningsanordnaren den dagliga måltiden för den studerande om måltiden inte kan ordnas på något annat sätt.

Studerandematsalar och andra bespisningsutrymmen kan användas gradvis. Under måltiden ska det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter till andra människor. God hygien ska uppmärksammas både före och efter matlagningen samt under själva måltiden.

Bör beslut eller avtal om ordnande av småbarnspedagogik ändras på grund av barnets frånvaro?

Nyckelord Coronaviruset Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 15.5.2020)

Deltagande i daghemsverksamhet eller familjedagvård baserar sig på ett beslut som kommunen har fattat eller på ett avtal mellan den privata tjänsteleverantören och klienten. Att barnet tillfälligt är frånvarande från småbarnspedagogiken förutsätter inte ändringar i beslutet eller avtalet om ordnande av småbarnspedagogik som har gjorts i enlighet med 18 § i lagen om småbarnspedagogik.

Hur inverkar coronaviruset på studerandeantagningen i vårens gemensamma ansökan?

Nyckelord Coronaviruset Antagning av studerande Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning

I Studieinfo följer man upp och informerar om coronavirusets invekan på studerandeantagningen i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.

Man kan förmoda att det förekommer exceptionellt mycket frånvaro bland eleverna denna vår. Ska man i bedömningen förhålla sig till frånvaron på något annat sätt än normalt?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

I den här frågan förekommer inga avvikelser i förhållande till normala omständigheter. En elev kan inte bestraffas i bedömningen om hen är frånvarande på grund av sjukdom, utan även i detta avseende ska man agera som i normala förhållanden. Om det gäller olovlig frånvaro ska man ingripa i enlighet med skolans vanliga praxis. I situationer där eleven av en eller annan orsak har rikligt med frånvaro ska man alltid inkludera de stödåtgärder som behövs och elevvårdens tjänster.

Returneras redan betalda läsårsavgifter inom grundläggande konstundervisning om en elev inte deltar i distansundervisning eller om undervisningen har avbrutits?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

I lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) föreskrivs om avgifter som tas ut av eleverna. I enlighet med 12 § i lagen kan skäliga avgifter för undervisningen tas ut av eleverna.

I fråga om konstundervisning som ordnas av en kommun är det kommunen som beslutar om eventuella lättnader och återbetalningar som gäller avgifter som tas ut för den grundläggande konstundervisningen eller om att låta bli att ta ut dylika avgifter. I fråga om grundläggande konstundervisning som ordnas av andra utbildningsanordnare är det på motsvarande sätt utbildningsanordnaren som beslutar om avgifterna som tas ut av eleverna.

Anordnaren av grundläggande konstundervisning kan i enlighet med lagstiftningen som gäller de rådande undantagsförhållandena ordna undervisning i någon annan form än som närundervisning – till exempel som distansundervisning eller med hjälp av digitala lärmiljöer och lösningar samt självständiga studier. I sådana fall har undervisningen inte avbrutits.

Om en elev inte deltar i undervisningen som ersätter närundervisningen kan anordnaren av grundläggande konstundervisning efter eget omdöme returnera de betalda avgifterna till den del som återstår av läsåret, om utbildningsanordnaren bedömer att det är oskäligt att ta ut avgifterna.

En utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning behöver inte ordna utbildning om det inte är möjligt att ordna undervisningen på något annat sätt än i form av närundervisning.

Om en anordnare av grundläggande konstundervisning har beslutat att avbryta undervisningen under den tid undantagsförhållanden råder kan utbildningsanordnaren efter eget gottfinnande returnera läsårsavgiften som eleven eller vårdnadshavaren betalat till del som gäller undervisningen som inte ordnats, om utbildningsanordnaren bedömer att det är oskäligt att ta ut avgiften.

Vilka verktyg för kommunikation kan anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning använda i kommunikationen till vårdnadshavarna?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 7.5.2020)

Utvecklingen av barnens digitala färdigheter är en del av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, kommunikationsmedel, sociala medier och digitala spel som används inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisningen ansvarar för att man följer dataskyddsförordningen och -lagen i fråga om de digitala apparater som man använder inom småbarnspedagogiken. I valet av applikationer och program ska man ta i beaktande barnens ålder och utvecklingsnivå. Man utgår från de digitala apparater som anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning har tillgängliga. Vårdnadshavaren bestämmer om barnet i när- eller distansundervisningen kan använda en egen eller vårdnadshavarens mobila enhet eller andra digitala apparater som finns hemma.

Målet för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är att tillsammans med barnet och vårdnadshavarna agera på ett sätt som gynnar en harmonisk utveckling hos barnet och hens helhetsmässiga välbefinnande samt att man stödjer barnets vårdnadshavare i deras fostrande arbete. Anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska vara i kontakt med vårdnadshavarna med sådana medel som är ändamålsenliga för kommunikationen. Då undantagsförhållanden råder på grund av coronaviruset kan utbildningsanordnaren i mån av möjlighet fortsätta hålla kontakt med barnen och vårdnadshavarna även om barnen inte skulle delta i småbarnspedagogiken under den tid undantagsförhållanden råder. 

Då man planerar kommunikationen ska utgångspunkten vara att man ska nå alla vårdnadshavare. I kommunikationen kan man använda till exempel e-post och sms. Om man använder tjänster som tillhandahålls i sociala medier, såsom snabbmeddelandetjänster, ska kommunikationen grunda sig på vårdnadshavarens samtycke. Om vårdnadshavaren inte har tillgång till eller inte använder tjänster som tillhandahålls i sociala medier, ska man vara i kontakt med hen på något annat sätt. Om man i kommunikationen använder sådana sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter inom särskilda kategorier av personuppgifter som avses i dataskyddsförordningen ska man välja ett sådant verktyg som har en tillräcklig nivå på dataskyddet och -säkerheten. Sekretessbelagda uppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter är till exempel uppgifter om elevens hälsa.

Kan skolan eller kommunen själv fatta beslut om att fortsätta distansundervisningen?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

När tillämpningsförordningen som utfärdades med stöd av beredskapslagen upphör att vara i kraft upphör också distansundervisningen som förordningen gjorde möjlig. Kommunen kan inte fortsätta distansundervisningen utan undervisningen ska ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning. Kommunen är enligt lagen om grundläggande utbildning skyldig att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Grundläggande utbildning och förskoleundervisning ordnas som närundervisning under normala förhållanden enligt lagen. 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan det ansvariga organet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fatta beslut om att stänga läroanstalter och daghem i sitt område om stängningen är nödvändig för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket inom sitt område fatta motsvarande beslut i sådana fall då de krävs i flera kommuners område. 
 

Hur bedöms elevens lärande och kunnande under rådande undantagsförhållanden?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Utgångspunkten är att bedömningen under rådande undantagsförhållanden genomförs i enlighet med bestämmelserna och de övriga riktlinjerna som berör bedömningen av lärandet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Bedömningen ska även under undantagsförhållanden grunda sig på de mål som ställts upp för varje årskurs i den lokala läroplanen.

Grunderna för läroplanen utgör en gemensam ram för bedömningen och med den kan man säkerställa en tillräcklig likvärdighet för bedömningens del. Grunderna ger ändå på många olika sätt möjlighet till flexibilitet både lokalt och i fråga om enskilda elever, vilket särskilt behövs under vårens undantagsförhållanden.

Visar 1-10/25