Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

29 relaterade frågor

Ska man använda ansiktsmasker inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

THL on antanut kasvomaskisuosituksen, joka on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin. Suositukset THL har gett en rekommendation om användningen av ansiktsmasker som är indelad i olika epidemilägen. I rekommendationen ingår även skolorna och läroanstalterna. Rekommendationerna beror på coronasituationen i området: i en upptrappningsfas rekommenderar THL att ansiktsmask används i läroanstalterna på andra stadiet och i högskolorna. I ett skede då epidemin sprids rekommenderar THL att ansiktsmasker förutom i läroanstalter och högskolor även används av eleverna i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen.

Beslut om rekommendationer fattas på lokal eller regional nivå utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att ansiktsmask används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken. Rekommendationerna som gäller för olika skeden av epidemin kan tas i bruk lokalt eller regionalt oberoende av vilken epidemisituationen är på området. 

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda ansiktsmasker. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda ansiktsmask och instruera hur masken används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

THL:s rekommendationer om användning av ansiktsmasker berör inte arbetsgemenskaper. Som sakkunniginstans i frågor som gäller arbetsgemenskaper verkar Arbetshälsoinstitutet. Det är alltså på arbetsgivarens ansvar att ge eventuella rekommendationer om användning av ansiktsmasker bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av ansiktsmaskerna.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Vem betalar för ansiktsmaskerna inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Eftersom det är frågan om en rekommendation ansvarar de studerande på andra stadiet i första hand själva för att skaffa ansiktsmaskerna och för deras kostnader. Kommunerna ska ändå se till att det finns ansiktsmasker tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, ifall kommunen finns på ett område som omfattas av rekommendationen. Utbildningsanordnarna kan erbjuda ansiktsmasker avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

I den grundläggande utbildningen är utgångspunkten att kommunen erbjuder och bekostar ansiktsmasker för alla elever i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen och för eleverna i påbyggnadsundervisning, eftersom det är frågan om utbildning som omfattas av läroplikt. Även inom den grundläggande utbildningen kan eleven använda en egen ansiktsmask om hen så vill.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda ansiktsmasker. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda ansiktsmask och instruera hur masken används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

THL:s rekommendationer om användning av ansiktsmasker berör inte arbetsgemenskaper. Som sakkunniginstans i frågor som gäller arbetsgemenskaper verkar Arbetshälsoinstitutet. Det är alltså på arbetsgivarens ansvar att ge eventuella rekommendationer om användning av ansiktsmasker bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av ansiktsmaskerna.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Kan en lärare i karantän beordras att utföra sitt arbete?

Keywords Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Texten har uppdaterats 23.9.2020.

En lärare som är i karantän har inte skyldighet att arbeta under den tid karantänen pågår. Om läraren själv ger sitt samtycke och om hen är frisk kan läraren fortsätta arbeta även under karantänstiden, förutsatt att de begränsningar som karantänen innebär följs. Då smittskyddsmyndigheten beslutar om att en person försätts i karantän hålls personen i fråga i karantän i sin bostad eller på någon annan plats som den som meddelat beslutet har godkänt eller anvisat. Arbetsgivaren kan inte förplikta arbetstagaren att arbeta hemifrån utan arbetstagarens samtycke. Omständigheterna hemma är nödvändigtvis inte sådana att det är möjligt att arbeta hemma och därför ska man komma överens om detta med arbetsgivaren. 

Myndigheterna kan rekommendera frivillig karantän i särskilda situationer för att förhindra smittspridningen. Arbetsgivaren överväger om lön ska utbetalas åt en anställd under den tid som arbetstagaren är i frivillig karantän. En person i frivillig karantän har inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att arbetstagaren arbetar hemma under den tid hen är i frivillig karantän.

Hur genomför man experimentellt arbete i biologi, geografi, fysik och kemi under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren beslutar om undervisningsarrangemangen och de förfaringssätt som tillämpas lokalt. I planeringen och genomförandet av undervisningen ska man ta hänsyn till de möjligheter som undervisningslokalerna erbjuder, möjligheten att hålla trygga avstånd, differentiering av undervisningen, effektivare städrutiner samt eventuell skyddsutrustning. Enligt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har publicerat 4.8.2020 bör man undvika att använda gemensamma arbetsredskap, såsom tangentbord, pekplattor eller pysselmaterial (saxar osv.), eller så dessa rengöras regelbundet, helst alltid efter att de använts. 

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) beskrivs målen för lärmiljöerna och arbetssätten. Ett mål för undervisningen i flera läroämnen är att eleverna ska ha möjlighet att arbeta i varierande lärmiljöer som stödjer undersökande lärande, både i och utanför skolan. Ett undersökande förhållningssätt stödjer utvecklingen av det naturvetenskapliga tänkandet och utvecklingen av problemlösningsförmågan och undersökningsfärdigheterna. 

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen beskrivs i olika läroämnen flera mål som berör experimentellt arbete och undersökande arbetssätt. Sådana är till exempel målen 8, 9 och 10 i biologi och mål 8 i geografi. Motsvarande mål i fysik och kemi är målen 6 och 8. 

Genomförandet av undervisningen i enlighet med målen och valet av innehåll förutsätter detaljerad planering och noggrant övervägande vad gäller till exempel hur man iakttar kraven som berör avstånd och hygien då man utför experimentella arbeten och laboratoriearbeten tillsammans. Viktiga metoder för att förhindra spridningen av smitta i klassrummet är att eleverna får tillräckliga och tydliga instruktioner i undervisningssituationen, att man håller tillräckliga avstånd till varandra och ser till handhygienen samt att man noggrant rengör och desinficerar alla redskap efter varje undervisningsgrupp. Alternativt kan till exempel läraren förevisa ett experiment, eller så kan man se på videor på experiment eller genomföra virtuella laboratorationer. 

I fältarbeten kan man i stället för en handbok för artbestämning använda digitala verktyg (eventuella elevernas egna eller skolans datorer eller pekplattor).

En del studerande kunde ha möjlighet att förvärva kunnande till exempel vid en släktings lant- eller skogsbruk eller renoveringsprojekt? Kan man ingå ett utbildningsavtal om arbetsplatsen erbjuds av en vårdnadshavare, släkting eller en annan privatperson?

Keywords Bedömning och betyg Coronaviruset Undervisning och handledning Lärmiljö Yrkesutbildning

Anordnaren av yrkesutbildning kan ordna utbildning på en arbetsplats som grundar sig antingen på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Det är på utbildningsanordnarens ansvar att se till att förutsättningarna för att ordna utbildning uppfylls samt att göra upp de avtal som avses i lagstiftningen. Läroavtalsutbildning grundar sig på ett arbetsavtal för viss tid och en studerande som studerar med läroavtal får lön. I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal är den studerande inte i ett anställningsförhållande och får inte heller lön.

Utbildningsanordnaren bedömer hur väl arbetsplatsen lämpar sig för utbildning med beaktande av examensgrunderna eller den studerandes individuella mål som fastställts i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. För att den studerande ska kunna studera i enlighet med målen ska utbildningsanordnaren försäkra sig om att arbetsplatsen har tillgång till

  • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
  • behövliga arbetsredskap
  • personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Bland arbetsplatsens personal ska man kunna utse en arbetsplatshandledare som har den yrkesskicklighet, utbildning eller arbetserfarenhet som krävs. Utbildningsanordnaren ska också säkerställa att studiemiljön är trygg för den studerande. Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren i fråga om arbete som gäller utbildningen tillsammans med arbetsgivaren göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns en modell för utbildningsavtal. I avtalet ska man kunna ange FO-numret för den arbetsplats där utbildningen ordnas.

Om det inte är möjligt att ingå läro- eller utbildningsavtal kan man i samband med den personliga tillämpningen komma överens om andra sätt att förvärva kunnande på arbetsplatsen. I sådana fall har utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren inga särskilda handledningsansvar eller andra skyldigheter, dvs. man behöver inte göra upp ett separat avtal om lärandet som sker på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren ansvarar i det här fallet inte för handledningen av lärandet på arbetsplatsen, innehållet, ledningen eller tillsynen. Men om den studerande inte lyckas förvärva allt kunnande på arbetsplatsen enligt de fastställda målen, ska den studerande ges möjlighet att förvärva det kunnande som hen saknar i utbildningsanordnarens lärmiljöer. För den här tiden får utbildningsanordnaren inte uppge studerandeår som kan användas som grund för basfinansieringen.  

Två bedömare som utbildningsanordnaren utser ska tillsammans utföra bedömningen av kunnandet i fråga om yrkesinriktade examensdelar och separat för varje examensdel besluta om bedömningen. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande i anknytning till den examen som ska avläggas samt tillräcklig förtrogenhet med bedömning och grunderna för den examen som avläggs eller för den handledande utbildning som genomförs. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i 27–29 § i förvaltningslagen. Till exempel kan en förälder eller en annan närstående till den studerande inte vara bedömare.

Är det möjligt att ordna till exempel rehabilitering i småbarnspedagogikens lokaler?

Keywords Coronaviruset Elev- och studerandevård Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 7.8.2020)

Undervisnings- och kulturministeriet ger på sin webbplats anvisningar om att terapi, rehabilitering eller motsvarande stöd som barnet behöver kan ordnas i småbarnspedagogikens lokaler med beaktande av rekommendationerna som berör hygien.

Kan man ordna fotografering inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett den 4 augusti 2020 bör inga stora gemensamma tillställningar ordnas och andra personer än barn och skolans och småbarnspedagogikens personal rekommenderas undvika att vistas på skolans eller den småbarnspedagogiska verksamhetens område.

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik överväger med hänsyn till den lokala epidemisituationen om det är möjligt att ordna fotografering. Beroende på den lokala epidemisituationen kan fotograferingen också flyttas till våren. När det gäller gruppbilder kan man höra sig för om nya lösningar av den som ordnar fotograferingen, till exempel att bilder på flera enskilda personer digitalt sammanställs till ett bildkollage. Varje utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik bestämmer om lämpliga förfaringssätt och instruerar familjerna att agera i enlighet med dem.

Med tanke på rekommendationerna som gäller hygien och avstånd är det enklast att ordna fotograferingen utomhus. Även utomhus är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att hålla rekommenderade avstånd till de andra som blir fotograferade. Om det inte är möjligt att ordna fotograferingen utomhus, är det i samband med fotografering som ordnas inomhus viktigt att ta i beaktande att utrymmet ska vara tillräckligt rymligt och att det ska vara möjligt för dem som blir fotograferade att hålla avstånd. När det gäller småbarnspedagogiken är det skäl att ta hänsyn till barnens ålder och utvecklingsnivå, om barnet till exempel behöver ha en vuxen nära sig för att kunna delta i fotograferingen. I sådana situationer kan man inte hålla avstånd. Det är skäl att överväga om det är ändamålsenligt att de som deltar i småbarnspedagogiken och utbildningen använder samma utrymme inomhus då de deltar i fotograferingen. Om man ändå behöver använda samma utrymme, rekommenderas att man vädrar rummet och följer rekommendationerna som gäller städning och hygien. Det rekommenderas också att endast en grupp befinner sig i rummet samtidigt och att det har reserverats tillräckligt med tid mellan fotograferingarna. Om fotograferingen ordnas inomhus ska fotografen ha ändamålsenlig skyddsutrustning enligt de gällande rekommendationerna som gäller användningen av skyddsutrustning, såsom ansiktsmasker. Enligt THL:s och UKM:s rekommendationer rekommenderas att inga stora gemensamma tillställningar ordnas och lärarna bör undvika att samlas tillsammans. Därför bör man enligt Utbildningsstyrelsens uppfattning inte ta gruppbilder på hela skolan eller personalen.

Kan man ordna utflykter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Anordnaren av småbarnspedagogik ansvarar för att lärmiljön är trygg. Det här gäller också utflykter som ordnas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnarna av småbarnspedagogik överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida det är möjligt att ordna utflykter.  Anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020 ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Småbarnspedagogiken ordnas i mån av möjlighet så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Personalen inom småbarnspedagogiken borde i sitt arbete hålla sig till en och samma barngrupp. 

Det är möjligt att ordna utflykter om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Att göra utflykter i naturen och den byggda miljön samt undersöka omgivningen är en viktig del av småbarnspedagogiken. Utflykter som ordnas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen berikar den pedagogiska planeringen och verksamheten. Utflykter ger barnen upplevelser av delaktighet och inspierar dem att röra på sig. Under utflykterna får barnen också öva på att röra sig på ett tryggt sätt och agera i grupp.

Om det behövs transport för att ordna en utflykt är det motiverat att till tillämpliga delar ordna transporterna enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd. När man planerar programmet för en utflykt är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer.

Till det mångprofessionella samarbetet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hör även samarbete med kommunens olika tjänster. I många kommuner ordnar man tillsammans med biblioteks-, kultur- och motionstjänsterna olika besöks- eller aktivitetstider för barnen eller verksamhet som ordnas utomhus eller till exempel virtuella sagostunder.

Kan en elev på basis av ett läkarutlåtande få befrielse till exempel från en del av undervisningen i gymnastik eller musik?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020 ska undervisningen ordnas med beaktande av rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Man bör undvika onödig närkontakt. I de lägre årskurserna bör också undervisningsgrupperna hållas isär under hela skoldagen. I de högre årskurserna och de valfria ämnena kan undervisningsgrupperna variera om det är nödvändigt för att ordna undervisningen. Det är skäl för utbildningsanordnaren att följa med den lokala epidemisituationen och man ska följa de bestämmelser som smittskyddsmyndigheterna utfärdar.

Istället för att bevilja befrielse från undervisningen borde undervisningen ordnas så att smittorisken är så låg som möjligt och att alla, även de som hör till riskgruppen, kan delta i undervisningen. Man kan till exempel ordna undervisning utomhus, se till att eleverna håller avstånd till varandra och undvika sådana motionsformer under gymnastiklektionerna som förutsätter närkontakt. Sådan undervisning som inbegriper närkontakt kan också skjutas upp och ordnas vid ett senare tillfälle. I gymnastik och musik bör man undvika att flera elever använder samma redskap eller så rengörs redskapen regelbundet, gärna efter varje gång en elev använt dem. Eleverna kan också ha personliga redskap så att de använder samma redskap hela tiden. 

I situationer där en elev som hör till riskgruppen av hälsoskäl inte kan delta i undervisningen som ordnas för de övriga eleverna, kan undervisningen för denna elev ordnas på alternativa sätt. Hen kan till exempel röra på sig utomhus istället för att delta i gymnastiken inomhus. Sådana här mindre avvikelser i undervisningsarrangemangen förutsätter inte ett beslut i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

En elev inom den grundläggande utbildningen ska delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl har fått befrielse (frånvaro). Om det inte är möjligt att ordna undervisningen tryggt på något annat sätt, kan eleven i sista hand i enlighet med 35 § i lagen om grundläggande utbildningen och med utbildningsanordnarens beslut tillfälligt få befrielse från de mest nödvändiga delområdena, till exempel i undervisning i gymnastik eller musik. I övervägandet kan man grunda sig på ett läkarutlårande om elevens hälsotillstånd.

Mera information om frånvaro och särskilda undervisningssarrangemang finns i Utbildningsstyrelsens anvisningar om Deltagande och frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2020.

I vilka situationer kan man ordna besök i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här berör också sådana besök som man i enlighet med läsårsplanen planerar ordna i skolan eller läroanstalten samt besök som görs utanför skolan eller läroanstalten. Det är skäl för utbildningsanordnaren att följa med den lokala epidemisituationen och smittskyddsmyndigheternas bestämmelser. Utbildningsanordnaren överväger om det är möjligt att ordna besök utanför skolan/läroanstalten eller om man kan bjuda in gäster. Utbildningsanordnarna beslutar om lämpliga verksamhetssätt och ger instruktioner i enlighet med dem.

När man ordnar besök ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020. Enligt rekommendationen för den grundläggande utbildningen bör andra än barnen och skolans personal undvika att vistas på skolans område. Läroanstalter på andra stadiet kan med sitt eget beslut begränsa att andra än de studerande och personalen vistas på läroanstaltens område.

Om man överväger att det med tanke på undervisningen är nödvändigt att göra besök utanför skolan och läroanstalten eller bjuda in en besökare kan man på bästa sätt iaktta rekommendationerna om trygga avstånd och hygien genom att ordna tillfället med digitala förbindelser eller utomhus så att man ser till att man kan hålla tillräckliga avstånd.

Då man planerar programmet för ett besök är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i kontakt med andra grupper och utomstående. Om det behövs transport för att ordna ett besök rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för över 15-åriga studerande på andra stadiet.

Visar 1-10/29