Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

62 relaterade frågor

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 10.8 2021

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

Körsång kan genomföras till exempel så att hela gruppen deltar på distans, så att man kombinerar både när- och distansundervisning eller som närundervisning i mindre grupper, med beaktande av utbildningsformens särdrag. Man kan också använda utrymmen utomhus på det sätt som är pedagogiskt fungerande.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen, även om man kanske inte till alla delar kan genomföra något innehåll eller arbetssätt i undervisningen i musik.

I gymnasieutbildningen bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Studierna och påvisandet av kunnandet inom yrkesutbildningen är till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska elever under 12 år placeras så att de har så stora avstånd till varandra som möjligt. I hobbyverksamhet för grupper inom den grundläggande konstundervisningen ska verksamhet för över 12-åringar ordnas så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Ska man i den grundläggande konstundervisningen tillämpa bestämmelser och anvisningar som gäller undervisningsväsendet eller hobbyverksamhet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 8.9.2021

Grundläggande konstundervisning hör till undervisningsväsendet och berörs även av de nationella anvisningarna som gäller hobbyverksamhet. Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. I samband med grundläggande konstundervisning kan också ordnas annan verksamhet som främjar konsten. (Lagen om grundläggande konstundervisning, 1 §)

Grundläggande konstundervisning kan ordnas i musikläroanstalter, andra läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning eller på annat sätt (lagen om grundläggande konstundervisning, 2 § 3 mom.). I den grundläggande konstundervisningen ska man iaktta de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utfärdar.

Enligt den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnaren av grundläggande konstundervisning som disponerar över läroanstaltens lokaler se till att de som rör sig i läroanstalten har möjlighet att rengöra händerna och att de ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta. Anordnaren av grundläggande konstundervisning har också ansvar för att rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad föreskrivs som någon annanstans om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. Vistelse i läroanstaltens lokaler ska därtill ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Eftersom den grundläggande konstundervisningen på grund av verksamhetens natur har en stark koppling även till hobbyverksamhet, ska man i ordnandet av verksamheten även beakta myndigheternas anvisningar som gäller ordnandet av hobbyverksamhet. Anvisningarna är rekommendationer till sin natur. I sista hand är det på anordnarens ansvar att ordna verksamheten inom den grundläggande konstundervisningen på ett hälsosäkert sätt. 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet 31.8.2021 gett rekommendationer om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga. Det rekommenderas att de följs när man ordnar undervisning i grupp inom den grundläggande konstundervisningen. De nya rekommendationerna ersätter anvisningen för barns och ungas hobbyverksamhet som gavs ut 2.2.2021.

En kommun, eller regionförvaltningsverket om området omfattar flera kommuner, kan med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska ordnas så att kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. Sådana beslut ska ändå inte tillämpas på läroanstalternas verksamhet. Anordnarna av grundläggande konstundervisning är nästan utan undantag alltid läroanstalter, och ovan nämnda beslut som ska tas av kommunen eller regionförvaltningsverket berör inte den grundläggande konstundervisningen. Det här påverkas inte av huruvida läroanstalten ordnar grundläggande konstundervisning i sina egna lokaler eller till exempel i ett daghem, en skola, ett seniorhus, ett inlärningscenter eller ett medborgarinstitut.
 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-i-den-grundlaggande-konstu…

Texten har uppdaterats 8.9.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.

 

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 10.9 2021

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. Rekommendationerna beror på coronasituationen i området. THL har inte gett separata rekommendationer om användningen av munskydd inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus i offentliga lokaler och vid publikevenemang där det inte alltid går att undvika närkontakt med andra. Av denna orsak är det också motiverat att använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisning på motsvarande sätt som inom övriga utbildningsformer.

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderar THL användning av munskydd för alla 12 år fyllda alltid då man vistas inomhus i offentliga lokaler och vid evenemang för allmänheten. Rekommendationen gäller också elever i den grundläggande utbildningen från och med årskurs 6 samt läroanstalterna. Det här innebär att 12 år fyllda elever och studerande inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning rekommenderas använda munskydd. Beslut om att rekommenda munskydd fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen.

Inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning är det i första hand de studerande själva som ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för munskydd. Kommunerna ser till att studerande i mest sårbar ställning får munskydd avgiftsfritt, om kommunen hör till ett område där rekommendationen gäller. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

10.8 2021 Ny länk till UKM:s och THL:s rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Texten har redigerats 11.1.2020 så att den motsvarar THL:s rekommendationer om användning av munskydd (rekommenderas från och med 12 år fyllda).

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-det-…

 

Hur ska möjligheterna att bekanta sig med den grundläggande utbildningen ordnas för dem som börjar i skolan?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Uppdaterad 9.9 2021

Coronavirusepidemin ska på olika sätt tas i beaktande när man planerar hur eleverna som ska börja i den grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare ska bekanta sig med den grundläggande utbildningen och den nya skolan. En del av barnen har kanske haft uppehåll i förskoleundervisningen och då kan de behöva mer stöd än vanligt då de ska börja skolan. I arrangemangen ska man beakta hur man bekantar sig med skolan samt skolstarten till exempel vad gäller gruppbildning och hur man bekantar sig med lokalerna.  

Även under coronaepidemin är det viktigt att bygga upp ett fungerande och bra samarbete mellan hemmet och skolan. Det är viktigt att också informera vårdnadshavarna om hur man kan bekanta sig med skolan och hur skolstarten ordnas. När man informerar vårdnadshavarna kan man använda elektroniska meddelanden eller meddelanden i pappersform eller till exempel videor. Man ska separat säkerställa att flerspråkiga elever och vårdnadshavare får informationen.

Det är viktigt att utbildningsanordnaren följer med de aktuella nationella och lokala bestämmelserna och rekommendationerna, som kan ändra under vårens gång.

Man kan bekanta sig med skolan till exempel utomhus, med hjälp av digitala förbindelser, eller inomhus om det är möjligt att iaktta rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett samt eventuella lokala bestämmelser och rekommendationer.

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man undvika att andra än eleverna och skolans personal vistas på skolans område. Elevens och familjens möjligheter att bekanta sig med skolans verksamhet ska ordnas med beaktande av THL:s och UKM:s rekommendation som gäller hygien och trygga avstånd. Det viktiga är att det finns utrymme att röra sig i lokalen och att det inte finns för många personer i samma utrymme. Man kan till exempel ordna möjligheterna att bekanta sig med skolan vid en sådan tid då det inte ordnas undervisning i skolan. Det lönar sig att ordna tillfällena i omgångar så att endast ett litet antal personer bekantar med skolan per gång. Man ska iaktta de allmänna rekommendationerna som gäller hygien, såsom trygga avstånd och munskydd. Det lönar sig att i informationen särskilt understryka att det endast är möjligt att bekanta sig med skolan om man är symtomfri. Utbildningsanordnarna bestämmer om eventuella praktiska arrangemang som gäller att bekanta sig med skolan. Utbildningsanordnaren ska också bekanta sig med eventuella lokala restriktioner och rekommendationer, till exempel vad gäller användningen av lokalerna och sammankomster. 

När skolan börjar ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygienrekommendationerna och vid att eleverna lär sig att fungera på ett tryggt sätt i den nya skolan och i gruppen. När skolan börjar ska man även fästa särskild uppmärksamhet vid känslan av samhörighet och omsorg samt vid en god gruppanda och vid att eleven får stöd. Möjligheten för eleverna, de vuxna i skolan och vårdnadshavarna att bekanta sig med varandra stöder skolstarten. Den nya eleven ska stödjas så att hen känner sig som en medlem i gruppen och lär sig nya arbetssätt. Vid behov ska man fortsätta elevens stöd för uppväxten och lärandet samt elevvårdens stöd.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

9.9 2021 Från texten togs bort hänvisningen till våren 2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-mojligheterna-att-bekanta-…

 

Har en studerande inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning rätt till avgiftsfria måltider under distansundervisning?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

I gymnasieutbildning avsedd för unga har den studerande rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. En läropliktig studerande har rätt till en avgiftsfri måltid också inom gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. En studerande inom utbildning för en yrkesinriktad grundexamen eller inom handledande utbildning har rätt till avgiftsfria måltider de dagar då den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande på utbildningsplatsen. 

Då undervisningen inom gymnasiet och yrkesutbildningen ordnas som distansundervisning har den studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid. Utbildningsanordnaren kan välja att erbjuda lunchförmån till exempel i form av matpaket.

Utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda måltider omfattar inte heller en studerande som är i karantän eller isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 68 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen vid behov ordna en lämplig karantänsplats för den som ska hållas i karantän och även svara för hans eller hennes mathållning. En studerande kan därmed hänvisas till den egna kommunen i frågor som berör mathållning. Reformen med den utvidgade läroplikten medförde inga ändringar gällande detta.

I och med reformen med den utvidgade läroplikten utvidgades rätten till en avgiftsfri måltid från och med 1.8.2021 så att den också omfattar studerande inom heltidsutbildning för yrkesexamen som fullgör läroplikten. Den handledande utbildningen utgörs från och med 1.8.2022 av utbildning som handleder för examensutbildning, och som föreskrivs i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), samt av utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.  

Enligt anvisningarna som berör läroanstalterna kan studeranderestaurangen eller andra matsalsutrymmen användas i skift. Under måltiden bör det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra. Man ska värna om hygienen i tillredningen och utdelningen av maten samt under måltiden på det sätt som förutsätts enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och andra bestämmelser, anvisningar och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-studerande-inom-gymnasieutb…

Är uppgifter som berör vaccination sekretessbelagd information?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

13.8.2021

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Bestämmelserna om sekretess ska beaktas också i planeringen och genomförandet av vaccinationerna, så att ingen annan får information att en person har tagit eller låter bli att ta vaccinet, om inte barnet eller den unga själv berättar detta. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

En elev och studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens averksamhet.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ar-uppgifter-som-beror-vaccination…

Har en utomstående fritt tillträde till skolan eller läroanstalten?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

19.8.2021

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Under coronaepidemin medför aspekter som berör hälsosäkerheten sina egna begränsningar, eftersom man bör undvika att andra än barnen samt skolans och småbarnspedagogikens personal vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid.

Direkt länk till det här svaret:https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-utomstaende-fritt-tilltrade…

Hur ska man behandla coronavaccineringen i undervisningen och kan en ung person själv bestämma om att ta vaccinet?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Texten har uppdaterats 13.8.2021.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisning erbjuds coronavaccin i Finland i nuläget åt alla som har fyllt 12 år, utgående från de regionala tidtabellerna. Det är frivilligt och kostnadsfritt att ta vaccinet. De kommunala hälsomyndigheterna ansvarar för att arrangera och informera om vaccineringen. Det är också kommunen som bestämmer om skolhälsovårdens deltagande i vaccineringen. Det är bra att på en allmän nivå tala om vaccinationerna även i undervisningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet bland dem som hör till målgruppen för vaccinet. Målet är att eleverna och de studerande ska få information om vacciner och deras betydelse för människans hälsa.   

Hur ska man behandla coronavaccinationerna i undervisningen? 

Coronavaccinationerna ska behandlas i undervisningen på samma sätt som andra vaccineringar i enlighet med läroplans- och examensgrunderna. Det är viktigt att utbildningsanordnarna ser till att ämnet behandlas med alla elever och studerande och med hänsyn till deras ålder. Det är skäl för utbildningsanordnaren att se till att även elever och studerande som har ett annat språk som modersmål får tillräckligt med information om coronavaccinet som en del av undervisningen.  

I skolan och läroanstalterna bör man planera hur undervisningen som berör coronavaccineringen ska förverkligas i olika läroämnen eller i samarbete mellan olika läroämnen. Det är till exempel möjligt att läroämnet hälsokunskap inte undervisas under den pågående perioden, och då behöver ämnet behandlas i samband med undervisningen i andra läroämnen. Det är också bra att tala mer fritt om vaccinationerna, till exempel i samband med grupphandledarens eller klassföreståndarens lektioner. När man behandlar ämnet kan man samarbeta med elev- och studerandevårdens tjänster och använda av materialen som Institutet för hälsa och välfärd har publicerat om coronaviruset samt om coronavaccinationer och -vaccin på sin webbplats. Innehållet som undervisas ska basera sig på vetenskapliga fakta.

Information om en enskild individs vaccination är sekretessbelagd information. Bestämmelserna om sekretess ska beaktas också i planeringen och genomförandet av vaccinationerna, så att ingen annan får information att en person har tagit eller låter bli att ta vaccinet, om inte barnet eller den unga själv berättar detta. Hälsovården ansvarar för att hantera hälsorelaterad information. Enskilda individers vaccinationer behandlas inte undervisningen och undervisningsväsendet för inga register över vaccinerade.

En elev och studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Huruvida en elev eller studerande tar eller låter bli att ta vaccin får inte sätta eleverna och de studerande i en ojämlik ställning. Att ta vaccinet får inte vara en förutsättning för att delta i skolans eller läroanstaltens averksamhet.

I den grundläggande utbildningen hör vaccinering som tema till exempel till läroämnet hälsokunskap. I omgivningslära i nybörjarundervisningen behandlar man frågor som berör hälsa och välbefinnande och man bekantar sig med vardagliga hälsovanor. I omgivningsläran i årskurserna 3–6 bekantar man sig bland annat med hur man förebygger sjukdomar. I undervisningen i hälsokunskap i årskurserna 7–6 behandlar man aktuella hälsorelaterade företeelser, granskar tillförlitligheten i information som berör hälsa samt lyfter fram centrala metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

I undervisningen i hälsokunskap i gymnasiet ska man behandla vaccinationer som en del av hälsa, trygghet och säkerhet samt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar (inkl. smittsamma sjukdomar och epidemiologisk transition). Ämnet ska behandlas såväl ur individens perspektiv som ur ett samhälleligt och globalt perspektiv. Läroämnets uppgift är att utveckla den studerandes färdigheter att göra val som berör hälsa och att analysera faktorer som inverkar på dem samt att utvärdera följerna av ens val. Undervisningen ska också utveckla den studerandes förmåga att mångsidigt granska etiska frågor som berör hälsa och sjukdomar.

En anordnare av yrkesutbildning bör informera om vaccinationerna på allmän nivå och vid behov reservera möjlighet för de studerande att diskutera frågor som berör ämnet. Inom yrkesutbildningen kan frågor som berör vaccinationer även behandlas i samband med gemensamma examensdelar och lämpliga branschspecifika examensdelar.

När kan en ung person själv bestämma om coronavaccineringen?

En minderårig kan själv besluta om sin vård, och även om att ta coronavaccin, om det är möjligt med beaktande av hens utveckling (patientlagen, 7 §). Om en ung person inte själv kan eller vill besluta om vaccinationen, ska man fråga om vårdnadshavarens samtycke för att ta vaccinet. Om den unga har flera vårdnadshavare, behövs samtycket av alla vårdnadshavare. En minderårigs förmåga att fatta beslut ska utredas av en yrkesverksam inom hälsovården.

I patientlagen föreskrivs ingen egentlig åldersgräns för en minderårigs självbestämmanderätt. Det avgörande är om den unga själv förstår vilken betydelse och inverkan vården, eller att avstå från den, har gällande hälsan.  

För att ett barn eller en ung person ska kunna ge sitt välgrundade samtycke till att ta vaccin, behöver hen få tillräcklig och lättförståelig information om bland annat coronavirussmitta, coronavaccination och eventuella biverkningar av coronavaccinet. Den som ger vaccinet utvärderar behovet av information och diskussion kring vaccinet utifrån barnets eller den ungas individuella behov. Den som ger vaccinet har i uppgift att bedöma om barnet eller den unga kan fatta ett självständigt beslut i frågan. Det ska vara frivilligt för barnet eller den unga att ge sitt samtycke och hen ska ha sådan förmåga att ge sitt samtycke som beskrivs ovan. 

10.8.2021 Texten har uppdaterats med den nya åldersgränsen 12 år samt därtill hörande preciseringar. Därtill finns ny information om sekretessbelagd hälsorelaterad information.

13.8.2021 Texten har uppdaterats med preciseringar som gäller att vaccineringen är sekretessbelagd information samt vårdnadshavarnas samtycke.

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-behandla-coronavaccine…

Kan man öva och ordna de gamlas dans i gymnasiet under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning

Uppdaterad 28.1.2021

Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet har 28.1.2021 gett en rekommendation om att gymnasiernas traditionella bänkskuddardag (penkis) inte ska ordnas under rådande coronavirusepidemi. De gamlas dans och andra festligheter bör skjutas upp till en senare tidpunkt med beaktande av epidemiläget.

Enligt rekommendationen är det bra att eftersträva att hitta sådana sätt att genomföra bänkskuddardagen och de gamlas dans på som är trygga med tanke på hälsan.  

28.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ova-och-ordna-de-gamlas-da…

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 10.8 2021.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida utflykter och lägerskolor kan ordnas. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Undervisningsgrupperna bör också hållas isär under hela skoldagen. Om det inte är möjligt att hålla undervisningsgrupperna skilt för sig ska man se till att det går att hålla avstånd och upprätthålla en god hygien samt sträva efter att i mån av möjlighet ordna undervisningen i skift. Om man använder utrymmen utanför skolan ska man följa motsvarande rutiner för avstånd och hygien som i skolans egna lokaler. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående.

Utflykter och lägerskolor kan ordnas om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och avstånd. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för personer över 15 år. När man planerar programmet för en utflykt eller lägerskola är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer. Även då man ordnar eventuell inkvartering är det skäl att se till att undvika närkontakt. En lägerskola kan till exempel ordnas så att eleverna sover hemma.

När man överväger resor utomlands bör man beakta myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt riskerna i anslutning till resan. Mer information finns på utrikesministeriets och Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

12.7.2021 uppdaterad punkt om myndigheternas reseanvisningar

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

Uppdtatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

 

 

 

Visar 1-10/62