Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

39 relaterade frågor

Kan man använda sig av årskursintegrerade arrangemang under rådande undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande utbildning

Årskursintegrerade studier är ett flexibelt arrangemang som gör det möjligt för den studerande att framskrida i studierna enligt ett eget studieprogram. Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas i studier för en hel skola, endast vissa årskurser eller för enskilda elever. De kan också tillämpas för att till exempel stödja elever med särskild begåvning eller som ett sätt att förebygga studieavbrott.

Årskursintegrerade arrangemang kan också tillämpas då undervisningen ordnas under undantagsförhållanden. I sådana fall kan man vid behov fatta ett beslut om studier enligt ett eget studieprogram för en enskild elev genom ett förvaltningsbeslut med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Man ska göra upp en plan för elevens lärande. I planen ska anges vilka studiehelheter som ingår i elevens studieprogram, i vilken ordning och enligt vilken tidtabell studierna ska genomföras och om det finns eventuella särskilda mål för studierna.

En elev som studerar enligt ett eget studieprogram får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg över de studier som genomförts med godkänt resultat under läsåret och uppflyttas efter läsåret till följande årskurs. Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man vid behov undvika att eleven stannar kvar på klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer upphör att gälla. En elev som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på klassen endast i det fall att den allmänna skolframgången är svag.En elev i årskurs nio räknas som elev i ifrågavarande årskurs, ända tills eleven slutfört hela den grundläggande utbildningens lärokurs och får ett avgångsbetyg eller avgår från skolan.

Ett beslut om årskursintegrerade studier kan fattas för eleven oberoende av vilket stöd hen får: en elev som studerar över årskursgränserna är på samma sätt som de övriga eleverna berättigad till allt stöd för lärandet och skolgången. Beslut om årskursintegrerade studier fattas inte för elever vars studier har ordnats enligt verksamhetsområde.

Vad ska man göra med pengar som samlats in för lägerskolor och vårutflykter?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande utbildning

Lägerskolor och klassresor kan inte ordnas under våren på grund av den rådande undantagssituationen. I skolorna kan man ändå fundera om det är möjligt att använda de insamlade medlen för något trevligt evenemang som man kan ordna på distans redan under vårterminen. Hela klassen eller gruppen kan tillsammans planera någon gemensam aktivitet istället för det som inte kunde ordnas på grund av rådande förhållanden.

Om klassen eller gruppen är densamma ännu efter sommaren kan den planerade lägerskolan eller utflykten flyttas till nästa läsår. Även om klassen eller gruppen inte skulle vara densamma efter sommaren kan man tillsammans komma överens om att klassresan ordnas till exempel som ett samarbete mellan föräldraföreningen och skolan.

Om det inte finns andra alternativ och man är tvungen att lämna tillbaka de medel som gemensamt har samlats in, ska man i första hand följa det som eventuellt på förhand avtalats gällande återbetalning av pengarna om lägerskolan eller utflykten avbokas eller om en elev flyttar till en annan klass eller skola. Om man inte har avtalat om något arrangemang på förhand ska vårdnadshavarna komma överens hur man går till väga. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att pengarna returneras enligt samma principer man följer vid användningen av dem: åt samtliga vårdnadshavare returneras en summa per elev som är lika stor för alla.

Utbildningsstyrelsen har inte befogenheter att bestämma vad eleverna och vårdnadshavarna ska göra med de insamlade pengarna om de inte kan användas för det planerade ändamålet.

Om pengarna som samlats in för en lägerskola eller utflykt har överlåtits åt utbildningsanordnaren är det utbildningsanordnaren som beslutar om återbetalningen av pengarna.

Hur stödjer man lärandet för flerspråkiga elever under undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Utbildning för invandrare Förberedande undervisning Grundläggande utbildning

Kommunen kan i enlighet med 5 § i lagen om grundläggande utbildning ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, i vilken både nyanlända samt barn och unga med invandrarbakgrund som är födda i Finland kan delta. Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska samt att ge hen övriga färdigheter för studier inom förskoleundervisningen och i den grundläggande utbildningen. Svenska eller finska undervisas enligt lärokursen svenska/finska som andraspråk som särskilt är avsedd för invandrare. Kommunen kan även ordna undervisning i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen.

Enligt tillämpningsförordningen som utfärdades 6.4.2020 och som träder i kraft 14.4 är alla elever som deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning berättigade till närundervisning. Elever som deltar i förberedande undervisning har rätt att på vårdnadshavarens begäran få distansundervisning. Regeringen rekommenderar starkt att eleverna deltar i studierna på distans.

Förberedande undervisning, undervisning i svenska/finska som andraspråk och undervisning i elevens eget modersmål ges för närvarande i huvudsak i form av distansundervisning. I undervisningen framskrider man enligt skolans mål för läroplanen, men rådande undantagsförhållanden tas i beaktande i betoningen av målen och innehållen.

Lärarna inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, lärarna i svenska/finska som andraspråk och lärarna i det egna modersmålet har med olika lösningar lyckats väl med att organisera distansundervisningen. Utöver läro- och övningsböcker och material som man fått av andra skolor använder man även mångsidiga digitala läromedel, nätbaserade material och digitala plattformar. Man håller kontakt med eleverna bland annat via Wilma eller med någon annan nättjänst som utbildningsanordnaren använder.

Lagstiftning som berör integritetsskydd och datasäkerhet ska följas även under undantagsförhållanden. Utbildningsanordnaren drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, verktyg för kommunikation, sociala medier och digitala spel man använder i undervisningen. Om man i undervisningen eller handledningen av eleven, i uppgörandet av planer som berör eleven, i bedömningen och i ordnandet av stödet och inom elevvården använder sådana sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter inom särskilda kategorier av personuppgifter som avses i dataskyddsförordningen ska man välja ett sådant verktyg som har en tillräcklig nivå på dataskyddet och -säkerheten. Sekretessbelagda uppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter är till exempel uppgifter om elevens hälsa.

Under undantagsförhållanden är det särskilt viktigt att handleda eleven att upprätthålla en regelbunden studierytm och att personligen hålla kontakt med både eleverna och vårdnadshavarna per telefon, med sms och via e-post. Här kan man få hjälp av elevens lärare i det egna modersmålet, kulturhandledare och andra motsvarande stödpersoner. Det lönar sig också att ta reda på vilka av elevernas vårdnadshavare som är beredda att stödja och ge råd åt andra vårdnadshavare inom samma språkgrupp. 

Det kan ändå vara utmanande att nå fram till eleven, och ha kontakt med vårdnadshavarna, om man saknar ett gemensamt språk. Eleverna har också varierande digitala färdigheter och varierande tillgång till digitala apparater. Vårdnadshavarna kan även ha bristfälliga läs- och skrivfärdigheter i svenska eller finska.

Hur går man tillväga med barn i specialskolor eller i fråga om sjukhusundervsiningen?

Nyckelord Coronaviruset Särskilt stöd Grundläggande utbildning

I specialskolor och specialklasser fortsätter närundervisningen för de elever vars vårdnadshavare inte har valt distansundervisning för sitt barn.

För att förhindra att coronaviruset sprids rekommenderas att närundervisningen ordnas i elevens egen skola och att elever inte flyttas från en skola till en annan. Grupperna bör ändå hållas så små som möjligt på grund av smittrisken. Undervisningsanordnarens uppgift är att handleda skolorna i fråga om bildandet av undervisningsgrupper, arbetsfördelningen mellan lärarna samt om trygg verksamhetspraxis i undervisningsarrangemangen.

I sjukhusundervisningen rekommenderar man att man fortsätter med samma undervisningsarrangemang som tidigare, med beaktande av barnens individuella behov och aspekter i anslutning till välfärd och hälsa.

Man kan förmoda att det förekommer exceptionellt mycket frånvaro bland eleverna denna vår. Ska man i bedömningen förhålla sig till frånvaron på något annat sätt än normalt?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

I den här frågan förekommer inga avvikelser i förhållande till normala omständigheter. En elev kan inte bestraffas i bedömningen om hen är frånvarande på grund av sjukdom, utan även i detta avseende ska man agera som i normala förhållanden. Om det gäller olovlig frånvaro ska man ingripa i enlighet med skolans vanliga praxis. I situationer där eleven av en eller annan orsak har rikligt med frånvaro ska man alltid inkludera de stödåtgärder som behövs och elevvårdens tjänster.

Kommer det ändringar i de anvisningar som nu publicerats om bedömningen ifall man inte återgår till närundervisning mera denna vår?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Om undantagsförhållandena fortsätter kommer Utbildningsstyrelsen till exempel att göra preciseringar som gäller betyg. Närmare anvisningar behövs sannolikt också i frågor som gäller läroämnenas innehåll.

Ger Utbildningsstyrelsen noggrannare anvisningar om hur prov eller prov på kunnande borde ordnas då undervisningen ordnas med avvikande arrangemang?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Nej, eftersom Utbildningsstyrelsen inte har befogenheter att bestämma att enskilda undervisnings- eller bedömningsmetoder ska användas. Hur eleven ska visa prov på sitt kunnande och lärande beslutas lokalt i skolorna och lärarna har frihet att välja vilka arbetssätt och bedömningsmetoder som används.

Införs lättnader i bedömningen för elever som får särskilt och intensifierat stöd?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Då undervisningen ordnas under undantagsförhållanden ska man i bedömningsförfarandena och sätten att visa prov på kunnande ta i beaktande elevens hälsotillstånd, omständigheterna och framför allt eventuella orsaker som kan göra det svårt för eleven att visa prov på sitt kunnande. Eleven ska i sådana fall ges möjlighet att visa sitt kunnande på andra, alternativa sätt. I situationer då eleven har blivit efter i studierna eller riskerar att bli det ska eleven erbjudas stödundervisning, specialundervisning på deltid, handledning och annat stöd hen behöver i den omfattning det är möjligt att under undantagsförhållandena genomföra stödet.

Om eleven blir överbelastad under de avvikande omständigheterna kan man ta i bruk prioriterade områden i ett eller flera läroämnen. Om eleven riskerar att få ett underkänt vitsord i läsårsbetyget kan hen övergå till att studera över årskursgränserna enligt ett eget studieprogram.

Om en elev studerar ett läroämne enligt en individualiserad lärokurs ska elevens prestation bedömas i relation till de individuella mål som ställts upp i elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP).

 

Hur genomförs bedömningen i fråga om elever som går ut den grundläggande utbildningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Slutbedömningen ska även under undantagsförhållanden genomföras i relation till målen som fastställts för undervisningen i lärokurserna i de olika läroämnena samt i relation till kunskapskraven för slutbedömningen. Då halva vårterminen har gått har redan flera av målen undervisats och studerats och prov på kunnande har påvisats till dessa delar.  

Eleverna har på basis av eventuella mellanbetyg och den formativa bedömningen under läsårets gång redan en uppfattning om vad slutbedömningen grundar sig på och vilka vitsord som är att vänta. Det finns inte orsak att nu göra ändringar i dessa principer och i bedömningen som genomförs under våren så att de det skulle medför en orimlig eller ohållbar situation för lärarna. Vid bildandet av slutvitsord ska lärarna också använda sig av den information hen har om elevens kunnande innan närundervisningen avbröts.

Kunskapskraven för slutbedömningen definierar vilken kunskaps- och färdighetsnivå som krävs i respektive läroämne för att få vitsordet åtta (8).

Om man förutser att en elev i årskurs nio trots det givna stödet inte klarar av sina studier och riskerar att stanna kvar i årskursen, kan eleven övergå till att studera enligt ett eget studieprogram och på det sättet kan man förhindra att elevens alla prestationer förfaller.

Om skolorna lokalt behöver avvika från undervisningens omfattning eller innehåll, hur säkerställer man att eleverna har de kunskaper och färdigheter som förutsätts då man avlägger den grundläggande utbildningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Det är skäl för utbildningsanordnarna att redan på förhand reflektera över hurdant stöd eleverna i framtiden kommer att behöva då de återgår till närundervisningen samt hur man kan erbjuda detta stöd.

När eleverna återgår till närundervisning efter att undantagstillståndet är över, är det viktigt att försäkra sig om att eleverna uppnått de mål för undervisningen som studerats. Vid behov ska man repetera de innehåll som hänför sig till målen för årskursen. Det lönar sig att ha beredskap för eventuella stödåtgärder som behövs. Det är också möjligt i fråga om vissa innehåll att man inte denna vår haft möjlighet att studera dem tillräckligt ingående, och då är det nödvändigt att ta upp dem på nytt i nästa årskurs. Den lokala läroplanen ger också möjlighet till flexibilitet vad gäller på vilket djup innehållen ska behandlas.

Visar 1-10/39