Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

12 relaterade frågor

Hur ordnas elevvårdens tjänster då man återgått till närundervisning, till exempel träffar med psykolog?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Elev- och studerandevård Grundläggande utbildning

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats anges att tjänsterna inom elevvården, dvs. skolhälsovårdaren och –läkaren, kuratorn och psykologen behövs med full arbetsinsats som stöd för elever, föräldrar och lärare då skolorna inom den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning. Förutom elevvårdstjänster kan även enskilda elevers rehabilitering och terapitjänster förverkligas i skolans utrymmen, på samma sätt som innan man övergick till distansundervisning.

Elevvårdstjänsterna ordnas så att eleverna själva lätt kan söka sig till tjänsterna och att lärarna har en möjlighet att med låg tröskel konsultera elevvårdens sakkunniga. Personal inom studentvården med ansvar för rehabiliterings- och terapitjänster kan vid behov flytta mellan skolor enligt sina arbetsuppgifter.

När man ordnar elevvårds-, rehabiliterings- och terapitjänster ska man ta hänsyn till anvisningarna om hygien.

Man kan förmoda att det förekommer exceptionellt mycket frånvaro bland eleverna denna vår. Ska man i bedömningen förhålla sig till frånvaron på något annat sätt än normalt?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

I den här frågan förekommer inga avvikelser i förhållande till normala omständigheter. En elev kan inte bestraffas i bedömningen om hen är frånvarande på grund av sjukdom, utan även i detta avseende ska man agera som i normala förhållanden. Om det gäller olovlig frånvaro ska man ingripa i enlighet med skolans vanliga praxis. I situationer där eleven av en eller annan orsak har rikligt med frånvaro ska man alltid inkludera de stödåtgärder som behövs och elevvårdens tjänster.

Kan skolan eller kommunen själv fatta beslut om att fortsätta distansundervisningen?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

När tillämpningsförordningen som utfärdades med stöd av beredskapslagen upphör att vara i kraft upphör också distansundervisningen som förordningen gjorde möjlig. Kommunen kan inte fortsätta distansundervisningen utan undervisningen ska ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning. Kommunen är enligt lagen om grundläggande utbildning skyldig att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Grundläggande utbildning och förskoleundervisning ordnas som närundervisning under normala förhållanden enligt lagen. 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan det ansvariga organet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fatta beslut om att stänga läroanstalter och daghem i sitt område om stängningen är nödvändig för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket inom sitt område fatta motsvarande beslut i sådana fall då de krävs i flera kommuners område. 
 

Hur bedöms elevens lärande och kunnande under rådande undantagsförhållanden?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Utgångspunkten är att bedömningen under rådande undantagsförhållanden genomförs i enlighet med bestämmelserna och de övriga riktlinjerna som berör bedömningen av lärandet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Bedömningen ska även under undantagsförhållanden grunda sig på de mål som ställts upp för varje årskurs i den lokala läroplanen.

Grunderna för läroplanen utgör en gemensam ram för bedömningen och med den kan man säkerställa en tillräcklig likvärdighet för bedömningens del. Grunderna ger ändå på många olika sätt möjlighet till flexibilitet både lokalt och i fråga om enskilda elever, vilket särskilt behövs under vårens undantagsförhållanden.

Kan man använda sig av årskursintegrerade arrangemang under rådande undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Grundläggande utbildning

(Texten är uppdaterad 11.5.2020)

Årskursintegrerade studier är ett flexibelt arrangemang som gör det möjligt för den studerande att framskrida i studierna enligt ett eget studieprogram. Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas i studier för en hel skola, endast vissa årskurser eller för enskilda elever. De kan också tillämpas för att till exempel stödja elever med särskild begåvning eller som ett sätt att förebygga studieavbrott.

Årskursintegrerade arrangemang kan också tillämpas då undervisningen ordnas om det finns en föreskrift om det i den lokala läroplanen. Ifall en föreskrift inte finns så kan man vid behov fatta ett beslut om studier enligt ett eget studieprogram för en enskild elev genom ett förvaltningsbeslut med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Man ska göra upp en plan för elevens lärande. I planen ska anges vilka studiehelheter som ingår i elevens studieprogram, i vilken ordning och enligt vilken tidtabell studierna ska genomföras och om det finns eventuella särskilda mål för studierna.

En elev som studerar enligt ett eget studieprogram får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg över de studier som genomförts med godkänt resultat under läsåret och uppflyttas efter läsåret till följande årskurs. Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man vid behov undvika att eleven stannar kvar på klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer upphör att gälla. En elev som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på klassen endast i det fall att den allmänna skolframgången är svag.En elev i årskurs nio räknas som elev i ifrågavarande årskurs, ända tills eleven slutfört hela den grundläggande utbildningens lärokurs och får ett avgångsbetyg eller avgår från skolan.

Ett beslut om årskursintegrerade studier kan fattas för eleven oberoende av vilket stöd hen får: en elev som studerar över årskursgränserna är på samma sätt som de övriga eleverna berättigad till allt stöd för lärandet och skolgången. Beslut om årskursintegrerade studier fattas inte för elever vars studier har ordnats enligt verksamhetsområde.

Om skolorna lokalt behöver avvika från undervisningens omfattning eller innehåll, hur säkerställer man att eleverna har de kunskaper och färdigheter som förutsätts då man avlägger den grundläggande utbildningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Det är skäl för utbildningsanordnarna att redan på förhand reflektera över hurdant stöd eleverna i framtiden kommer att behöva då de återgår till närundervisningen samt hur man kan erbjuda detta stöd.

När eleverna återgår till närundervisning efter att undantagstillståndet är över, är det viktigt att försäkra sig om att eleverna uppnått de mål för undervisningen som studerats. Vid behov ska man repetera de innehåll som hänför sig till målen för årskursen. Det lönar sig att ha beredskap för eventuella stödåtgärder som behövs. Det är också möjligt i fråga om vissa innehåll att man inte denna vår haft möjlighet att studera dem tillräckligt ingående, och då är det nödvändigt att ta upp dem på nytt i nästa årskurs. Den lokala läroplanen ger också möjlighet till flexibilitet vad gäller på vilket djup innehållen ska behandlas.

Vad ska man göra med pengar som samlats in för lägerskolor och vårutflykter?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Grundläggande utbildning

(Uppdaterad 30.4.2020)

Småskaliga klassresor och lägerskolor kan ordnas bara man följer anvisningar om god hygien. Det går exempelvis att göra klassresan ut i naturen med den egna undervisningsgruppen och undervisningen kan ske utomhus. I skolorna kan man också fundera om det är möjligt att använda de insamlade medlen för något trevligt evenemang som man kan ordna på distans redan under vårterminen. Hela klassen eller gruppen kan tillsammans planera någon gemensam aktivitet.

Om klassen eller gruppen är densamma ännu efter sommaren kan den planerade lägerskolan eller utflykten flyttas till nästa läsår. Även om klassen eller gruppen inte skulle vara densamma efter sommaren kan man tillsammans komma överens om att klassresan ordnas till exempel som ett samarbete mellan föräldraföreningen och skolan.

Om det inte finns andra alternativ och man är tvungen att lämna tillbaka de medel som gemensamt har samlats in, ska man i första hand följa det som eventuellt på förhand avtalats gällande återbetalning av pengarna om lägerskolan eller utflykten avbokas eller om en elev flyttar till en annan klass eller skola. Om man inte har avtalat om något arrangemang på förhand ska vårdnadshavarna komma överens hur man går till väga. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att pengarna returneras enligt samma principer man följer vid användningen av dem: åt samtliga vårdnadshavare returneras en summa per elev som är lika stor för alla.

Utbildningsstyrelsen har inte befogenheter att bestämma vad eleverna och vårdnadshavarna ska göra med de insamlade pengarna om de inte kan användas för det planerade ändamålet.

Om pengarna som samlats in för en lägerskola eller utflykt har överlåtits åt utbildningsanordnaren är det utbildningsanordnaren som beslutar om återbetalningen av pengarna.

Hur inverkar coronaviruset på statsunderstödsverksamheten?

Nyckelord Coronaviruset Finansiering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Coronavirusepidemin inverkar på flera sätt på Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet. Av den här orsaken har vi försökt öka flexibiliteten bland annat genom att förlänga ansökningstiderna för statsunderstöden, förlänga användningstiden för statsunderstöden samt ge gemensamma anvisningar som berör statsunderstödsverksamheten.

Bakom länken nedan hittar du de senaste anvisningarna som berör statsunderstödsverksamheten.

Ger Utbildningsstyrelsen noggrannare anvisningar om hur prov eller prov på kunnande borde ordnas då undervisningen ordnas med avvikande arrangemang?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Nej, eftersom Utbildningsstyrelsen inte har befogenheter att bestämma att enskilda undervisnings- eller bedömningsmetoder ska användas. Hur eleven ska visa prov på sitt kunnande och lärande beslutas lokalt i skolorna och lärarna har frihet att välja vilka arbetssätt och bedömningsmetoder som används.

Hur genomförs bedömningen i fråga om elever som går ut den grundläggande utbildningen?

Nyckelord Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Slutbedömningen ska även under undantagsförhållanden genomföras i relation till målen som fastställts för undervisningen i lärokurserna i de olika läroämnena samt i relation till kunskapskraven för slutbedömningen. Då halva vårterminen har gått har redan flera av målen undervisats och studerats och prov på kunnande har påvisats till dessa delar.  

Eleverna har på basis av eventuella mellanbetyg och den formativa bedömningen under läsårets gång redan en uppfattning om vad slutbedömningen grundar sig på och vilka vitsord som är att vänta. Det finns inte orsak att nu göra ändringar i dessa principer och i bedömningen som genomförs under våren så att de det skulle medför en orimlig eller ohållbar situation för lärarna. Vid bildandet av slutvitsord ska lärarna också använda sig av den information hen har om elevens kunnande innan närundervisningen avbröts.

Kunskapskraven för slutbedömningen definierar vilken kunskaps- och färdighetsnivå som krävs i respektive läroämne för att få vitsordet åtta (8).

Om man förutser att en elev i årskurs nio trots det givna stödet inte klarar av sina studier och riskerar att stanna kvar i årskursen, kan eleven övergå till att studera enligt ett eget studieprogram och på det sättet kan man förhindra att elevens alla prestationer förfaller.

Visar 1-10/12