Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

46 relaterade frågor

Hur ska man informera vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Uppdaterad 30.11.2021

Coronavirussmitta eller exponering för coronaviruset är sekretessbelagd information och får inte spridas till utomstående. Verksamhetsstället inom småbarnspedagogik eller skolan kan på en allmän nivå informera om coronavirussmitta eller exponering för viruset, så länge inga hälsorelaterade uppgifter om enskilda personer avslöjas. Informationen ska vara på en så allmän nivå att det inte är möjligt att identifiera vilka personer det är frågan om.

De lokala hälsomyndigheterna ansvarar för smittspårningen, för att försätta personer i karantän och isolering samt för att ge instruktioner åt personer som har symtom. Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik samt skolor och verksamhetsställen kan samarbeta kring informationen med hälsomyndigheterna om ett barn, en ung person eller en medlem av personalen har smittats av eller exponerats för coronaviruset.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet i informationen till vårdnadshavarna som berör coronavirussmitta och exponering för viruset. Öppenheten i informationen stöder ett gott samarbete mellan hemmet och småbarnspedagogiken eller skolan och ökar tilliten. 

Den lokala hälsomyndigheten samt utbildningsanordnaren och anordnaren av småbarnspedagogik beslutar om hur informationen genomförs i praktiken. 

30.11.2021 Svaret har uppdaterats så att det också gäller småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-informera-till-vardnad…

Hur gå till väga om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 18.10.2021

Vid daghem, skolor och läroanstalter ska man följa bestämmelserna om att upprätthålla avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Sammankomster för personalen kan ordnas med beaktande av epidemiläget och hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Det är särskilt viktigt att de som hör till en riskgrupp tar hand om sitt vaccinationsskydd. Två vaccindoser ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig form av sjukdomen. De åtgärder som gäller personer som arbetar vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna baserar sig på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren vid riskbedömningen.

Nya länkar har lagts till 17.12.2020.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara de gällande rekommendationerna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ga-till-vaga-om-skolan-eller-d…

Hur bedöms elevens lärande och kunnande under exceptionella undervisningsarrangemang?

Keywords Bedömning och betyg Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Coronavirussituationen

Uppdaterad 18.10.2021

Det nya kapitlet om bedömning av lärande och kunnande (kapitel 6) i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) har tagits i bruk i skolorna 1.8.2020. Utgångspunkten är att bedömningen under exceptionella undervisningsarrangemang genomförs i enlighet med bestämmelserna och de övriga riktlinjerna som berör bedömningen av lärandet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Bedömningen ska även under undantagsförhållanden grunda sig på de mål som ställts upp för varje årskurs i den lokala läroplanen.

Grunderna för läroplanen utgör en gemensam ram för bedömningen och med den kan man säkerställa en tillräcklig likvärdighet för bedömningens del. Grunderna ger ändå på många olika sätt möjlighet till flexibilitet både lokalt och i fråga om enskilda elever, vilket behövs under exceptionella undervisningsarrangemang.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 med ett tillägg om det förnyade kapitlet om bedömning av lärande och kunnande (kapitel 6) och med en länk till tillhörande webbsida.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-bedoms-elevens-larande-och-kun…

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren beslutar om ordnandet av utflykter och lägerskolor utifrån den lokala epidemisituationen. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ska man iaktta avstånden och hygienen när man ordnar stora gemensamma evenemang. Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och gleshet i utrymmen. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd.

När man överväger resor utomlands bör man beakta myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt riskerna i anslutning till resan. Mer information finns på utrikesministeriets och Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

12.7.2021 uppdaterad punkt om myndigheternas reseanvisningar

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

Kan man ordna fester under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om ordnandet av fester. I lösningarna ska man beakta den lokala epidemisituationen och de lokala omständigheterna. Vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna ska man följa bestämmelserna om gleshet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme. Därtill ska man iaktta de regionala och lokala rekommendationerna, till exempel gällande användningen av munskydd.

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna.

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Festen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala hygienrekommendationerna (till exempel gällande munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.

När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Uppdaterad 9.2.2021 för att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…

Vilka instruktioner finns det för daghemmen och skolorna för att förhindra exponering bland anställda?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren, har ansvar för att arbetsmiljön är trygg för lärarna och de andra som arbetar i skolorna eller inom småbarnspedagogiken. En arbetstagare ska i första hand ta kontakt med sin chef eller med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik i frågor som berör arbetssäkerheten. Vid behov kan man också vara i kontakt med arbetarskyddsfullmäktige eller med företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning. Anvisningen fokuserar på hur man kan förebygga att personalen utsätts för viruset och innehåller instruktioner för hur arbetsgivaren ska gå till väga. Anvisningarna kan tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar på lokal eller regional nivå.

Arbetsgivarna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt den grundläggande utbildningen ska även iaktta Arbetshälsoinstitutets allmänna anvisningar till arbetsgivaren gällande beredskap för coronaviruset.

Även Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett rekommendationer, anvisningar och svar på vanliga frågor som gäller hur man ska ordna småbarnspedagogiken, skolgången och studierna på ett tryggt sätt.

På Utbildningsstyrelsens sida Undervisningsväsendet och coronaviruset finns information, stödmaterial och svar på vanliga frågor gällande situationer som coronavirusepidemin föranlett. Materialen grundar sig på THL:s och UKM:s rekommendationer och anvisningar. 

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vilka-instruktioner-finns-det-dagh…

Kan en elev på basis av ett läkarutlåtande få befrielse till exempel från en del av undervisningen i gymnastik eller musik?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Uppdaterad 18.10. 2021

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. I skolorna ska man följa bestämmelserna om att upprätthålla avstånd enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Onödig fysisk kontakt bör undvikas. Det är skäl för utbildningsanordnaren att följa med den lokala epidemisituationen och man ska följa de bestämmelser som smittskyddsmyndigheterna utfärdar.

Istället för att bevilja befrielse från undervisningen bör undervisningen i första hand ordnas så att smittrisken är så låg som möjligt och att alla, även de som hör till en riskgrupp, kan delta i undervisningen. Man kan till exempel ordna undervisning utomhus, se till att eleverna håller avstånd till varandra och undvika sådana motionsformer under gymnastiklektionerna som förutsätter närkontakt. I läroämnena gymnastik och musik rekommenderas att redskap som används gemensamt av eleverna rengörs mellan användarna. Eleverna kan också ha personliga redskap så att de använder samma redskap hela tiden. 

I situationer där en elev som hör till en riskgrupp av hälsoskäl inte kan delta i undervisningen som ordnas för de övriga eleverna, kan undervisningen för denna elev ordnas på alternativa sätt. Hen kan till exempel röra på sig utomhus istället för att delta i gymnastiken inomhus. Sådana här mindre avvikelser i undervisningsarrangemangen förutsätter inte ett beslut i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

En elev inom den grundläggande utbildningen ska delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl har fått befrielse (frånvaro). Om det inte är möjligt att ordna undervisningen tryggt på något annat sätt, kan eleven i sista hand i enlighet med 35 § i lagen om grundläggande utbildningen och med utbildningsanordnarens beslut tillfälligt få befrielse från de mest nödvändiga delområdena, till exempel i undervisning i gymnastik eller musik. I övervägandet kan man grunda sig på ett läkarutlåtande om elevens hälsotillstånd.

Mera information om frånvaro och särskilda undervisningsarrangemang finns i Utbildningsstyrelsens anvisningar om Deltagande och frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2020.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-en-elev-pa-basis-av-ett-lakaru…

Kan man ordna fotografering inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om att ordna fotografering. I daghemmen, skolorna och läroanstalterna ska man följa bestämmelserna om avstånd enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. När man ordnar fotografering ska man iaktta avstånden och hygienen. Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

När det gäller gruppbilder kan man höra sig för om nya lösningar av den som ordnar fotograferingen, till exempel att bilder på flera enskilda personer digitalt sammanställs till ett bildkollage. Varje utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik bestämmer om lämpliga förfaringssätt och instruerar familjerna att agera i enlighet med dem. Om fotograferingen ordnas inomhus ska fotografen ha ändamålsenlig skyddsutrustning enligt de gällande lokala eller regionala rekommendationerna som gäller användningen av skyddsutrustning, såsom munskydd.

Texten har uppdaterats 9.8.2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fotografering-inom-s…

Kan man ordna utflykter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Uppdaterad 18.10.2021

Anordnaren av småbarnspedagogik ansvarar för att lärmiljön är trygg. Det här gäller också utflykter som ordnas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om att ordna utflykter. Respektive anordnare beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och ger instruktioner i enlighet med dem.

I daghemmen ska man följa bestämmelserna om gleshet i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ska man beakta avstånden och hygienen vid ordnandet av stora gemensamma evenemang.

När man ordnar utflykter ska man ta hänsyn till avstånden och hygienen. Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

Att göra utflykter i naturen och den byggda miljön samt undersöka omgivningen är en viktig del av småbarnspedagogiken. Utflykter som ordnas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen berikar den pedagogiska planeringen och verksamheten. Utflykter ger barnen upplevelser av delaktighet och uppmuntrar dem att röra på sig. Under utflykterna får barnen också öva på att röra sig på ett tryggt sätt och agera i grupp.

Om det behövs transport för att ordna en utflykt är det motiverat att till tillämpliga delar ordna transporterna enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd.

Till det mångprofessionella samarbetet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hör även samarbete med kommunens olika tjänster. I många kommuner ordnar man tillsammans med biblioteks-, kultur- och motionstjänsterna olika besöks- eller aktivitetstider för barnen, verksamhet som ordnas utomhus eller till exempel virtuella sagostunder.

Texten har uppdaterats 9.8.2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-inom-smaba…

Vad göra om skolan eller daghemmet inte följer de givna rekommendationerna?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Det är skäl för aktörerna att i sin verksamhet tillämpa de nationella anvisningarna och rekommendationerna, oberoende av att de inte är juridiskt förpliktande. Anvisningarna och rekommendationerna uppdateras enligt epidemiläget och för att minska smittspridningen är det motiverat och rekommendabelt att iaktta dem.

Det lönar sig alltid att diskutera direkt med det egna barnets skola eller daghem och sträva efter att finna en lösning som passar bäst för just den stituation som saker gäller.

Vid behov kan man vara i kontakt med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, såsom kommunens undervisnings- och bildningsväsende.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vad-gora-om-skolan-eller-daghemmet…

Visar 1-10/46