Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

8 relaterade frågor

Hur ordnas den avgiftsfria måltiden i utbildning på andra stadiet?

Nyckelord Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

(Texten uppdaterad 15.5.2020)

Studerande som deltar i gymnasieutbildning eller i yrkesutbildning som leder till en grundexamen har rätt till en avgiftsfri måltid under de dagar då läroplanen eller den studerandes personliga utvecklingsplan förutsätter att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Då studierna ordnas i form av distansundervisning eller som självständiga studier har de studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid och utbildningsanordnaren har ingen skyldighet att erbjuda en avgiftsfri måltid.

Under utbildningsavtal ersätter utbildningsanordnaren den dagliga måltiden för den studerande om måltiden inte kan ordnas på något annat sätt.

Studerandematsalar och andra bespisningsutrymmen kan användas gradvis. Under måltiden ska det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter till andra människor. God hygien ska uppmärksammas både före och efter matlagningen samt under själva måltiden.

Hur inverkar coronaviruset på studerandeantagningen i vårens gemensamma ansökan?

Nyckelord Coronaviruset Antagning av studerande Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning

I Studieinfo följer man upp och informerar om coronavirusets invekan på studerandeantagningen i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.

Hur ordnas slutprovet i muntlig kommunikation i gymnasiet under undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Gymnasieutbildning

Man ska lokalt komma överens om hur slutprovet i muntlig kommunikation ordnas under untantagsförhållanden. Om det bland dem som vill avlägga provet finns andra årets studerande, kan man skjuta upp avläggandet av provet till inkommande läsår. Man kan också komma överens om att proven ordnas först då man har återgått till närundervisning.

I en undantagssituation kan provet också avläggas via nätet, om

  • man har tillgång till ett lämpligt system
  • det är möjligt att spara prestationerna
  • de studerande ser varandra i en gruppdiskussion
  • de studerande ser sin publik i den individuella uppgiften
  • den andra bedömaren kan delta med samma tekniska system.

I övrigt ska man följa de normala anvisningarna för slutprovet i muntlig kommunikation. I en undantagssituation framhävs betydelsen av att prestationen sparas.

Hur ska bedömningen av gymnasiediplom genomföras under undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Gymnasieutbildning

Hur bedömningsförfarandena som berör gymnasiediplom ska genomföras avgörs beroende på situationen och omständigheterna. I undantagssituationer kan man anpassa Utbildningsstyrelsens anvisningar för avläggandet av gymnasiediplom. Avläggandet av gymnasiediplomet och bedömningen av den studerandes prestation ska i första hand genomföras med hjälp av alternativa metoder, såsom med fjärruppkoppling eller olika digitala lärmiljöer och lösningar.

Om det inte är möjligt att avlägga och bedöma gymnasiediplomet på något annat sätt än som närundervisning, och det är nödvändigt med tanke på framstegen i studierna, ska man säkerställa tryggheten för de studerande och för undervisningspersonalen vad gäller utrymmen och hygien.
 

Är det möjligt att avlägga kursen i muntlig språkfärdighet i det andra inhemska språket eller främmande språk och det därtill hörande provet även under undantagsförhållanden?

Nyckelord Coronaviruset Gymnasieutbildning

Till det andra inhemska språket och de främmande språken i gymnasiet hör en kurs i muntlig språkfärdighet. Förutsättningarna för bedömningen av kursen uppfylls då den studerande har visat de prov på kunnande som man kommit överens om, samt avlagt det prov i muntlig språkfärdighet som hör till kursen.

Kursen i muntlig språkfärdighet och det därtill hörande provet kan avläggas även under undantagsförhållanden, men för att genomföra kursen och provet förutsätts nya, alternativa arrangemang på lokal nivå. Kursen kan ordnas i form av nätbaserad undervisning och provet kan avläggas under handledning av läraren med hjälp av digitala förbindelser.
 

Hur inverkar coronaviruset på statsunderstödsverksamheten?

Nyckelord Coronaviruset Finansiering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Coronavirusepidemin inverkar på flera sätt på Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet. Av den här orsaken har vi försökt öka flexibiliteten bland annat genom att förlänga ansökningstiderna för statsunderstöden, förlänga användningstiden för statsunderstöden samt ge gemensamma anvisningar som berör statsunderstödsverksamheten.

Bakom länken nedan hittar du de senaste anvisningarna som berör statsunderstödsverksamheten.

Vilka åldersgränser har sociala medier och kan man använda dem i undervisningen?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Utbildningsanordnaren drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, tjänster som tillhandahålls i sociala medier samt digitala spel som används i undervisning och för kommunikation. Till exempel Whatsapp kan användas som ett redskap för kommunikation med eleven och vårdnadshavarna. Om man använder till exempel Youtube i undervisningen ska materialet som eleverna tar del av vara passande med tanke på elevernas ålder och utvecklingsnivå.

Aktörerna som tillhandahåller sociala medier bestämmer om åldersgränsen för sin tjänst. Åldersgränsen i sociala medier baserar sig i motsats till filmer, tv-program och digitala spel inte på en bedömning av hur skadligt innehållet är. Syftet med åldersgränsen är däremot att minska på mängden personliga uppgifter som tjänsteproducenten får om barnet.

Åldersgränserna för sociala medier varierar. För de tjänster som har en åldersgräns är den vanligtvis mellan 13 och 16 år. Till exempel på Whatsapp är åldersgränsen som fastställts i användarvillkoren 16 år, men med vårdnadshavarens samtycke kan tjänsten tas i bruk även av barn under 16 år. På Youtube är åldersgränsen 13 år men man kan använda tjänsten även utan att registrera sig.

Läs mer

Kan en lärare i karantän beordras att utföra sitt arbete?

Nyckelord Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

En lärare som är i karantän har inte skyldighet att arbeta under den tid karantänen pågår. Om läraren själv ger sitt samtycke och om hen är frisk kan läraren fortsätta arbeta även under karantänstiden, förutsatt att de begränsningar som karantänen innebär följs.

Visar 1-8/8