Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

27 relaterade frågor

Hur påverkar coronaviruset studerandeutbyten?

Keywords Coronaviruset Internationalisering Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationell praktik Nordplus Högre utbildning Nordplus-program north2north

Uppdaterad 22.11.2021

Läroanstalter, högskolor och andra organisationer som genomför utbytesprogram och projekt beslutar om hur den internationella verksamheten ska genomföras och kommer tillsammans med sina samarbetsorganisationer överens om åtgärder som berör den internationella mobiliteten. I verksamheten ska man följa med och iaktta myndigheternas anvisningar som gäller coronaviruset.

 

14.7.2021 THL:s anvisning från februari om avbrytande av korta utbytesperioder har tagits bort

22.11.2021 Svaret har kompletterats med en länken till bl.a. webbplatsen Re-open EU

 

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-paverkar-coronaviruset-studera…

Hur gå till väga om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Uppdaterad 18.10.2021

Vid daghem, skolor och läroanstalter ska man följa bestämmelserna om att upprätthålla avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Sammankomster för personalen kan ordnas med beaktande av epidemiläget och hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Det är särskilt viktigt att de som hör till en riskgrupp tar hand om sitt vaccinationsskydd. Två vaccindoser ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig form av sjukdomen. De åtgärder som gäller personer som arbetar vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna baserar sig på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren vid riskbedömningen.

Nya länkar har lagts till 17.12.2020.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara de gällande rekommendationerna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ga-till-vaga-om-skolan-eller-d…

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren beslutar om ordnandet av utflykter och lägerskolor utifrån den lokala epidemisituationen. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ska man iaktta avstånden och hygienen när man ordnar stora gemensamma evenemang. Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och gleshet i utrymmen. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd.

När man överväger resor utomlands bör man beakta myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt riskerna i anslutning till resan. Mer information finns på utrikesministeriets och Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

12.7.2021 uppdaterad punkt om myndigheternas reseanvisningar

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

Kan man ordna fester under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om ordnandet av fester. I lösningarna ska man beakta den lokala epidemisituationen och de lokala omständigheterna. Vid daghemmen, skolorna och läroanstalterna ska man följa bestämmelserna om gleshet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §). Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme. Därtill ska man iaktta de regionala och lokala rekommendationerna, till exempel gällande användningen av munskydd.

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna.

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Festen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala hygienrekommendationerna (till exempel gällande munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.

När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Uppdaterad 9.2.2021 för att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…

Kan man ordna fotografering inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 18.10.2021

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik beslutar om att ordna fotografering. I daghemmen, skolorna och läroanstalterna ska man följa bestämmelserna om avstånd enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. När man ordnar fotografering ska man iaktta avstånden och hygienen. Genom att ordna verksamheten i skift och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.

När det gäller gruppbilder kan man höra sig för om nya lösningar av den som ordnar fotograferingen, till exempel att bilder på flera enskilda personer digitalt sammanställs till ett bildkollage. Varje utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik bestämmer om lämpliga förfaringssätt och instruerar familjerna att agera i enlighet med dem. Om fotograferingen ordnas inomhus ska fotografen ha ändamålsenlig skyddsutrustning enligt de gällande lokala eller regionala rekommendationerna som gäller användningen av skyddsutrustning, såsom munskydd.

Texten har uppdaterats 9.8.2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 18.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fotografering-inom-s…

Kan man öva och ordna de gamlas dans i gymnasiet under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning

Uppdaterad 15.10.2021

Det är möjligt att ordna de gamlas dans med beaktande av vad som anges om gleshet i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läroanstalterna ska följa bestämmelserna om avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Den regionala eller lokala myndigheten beslutar utifrån den regionala och lokala epidemisituationen hur och vilka  åtgärder som ska tillämpas för att undvika närkontakt. Det rekommenderas att man vid läroanstalterna i mån av möjlighet undviker situationer med direkt kontakt med andra. Utbildningsanordnaren och den enhet som ansvarar för smittskyddet i den kommun där läroanstalten finns ger vid behov närmare anvisningar om praktiska åtgärder.

När andra än studerande och personal vistas på läroanstaltens område ska de instrueras att följa anvisningarna om hygien och bevarande av avstånd.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inte utfärdat någon nationell rekommendation om användning av munskydd inom utbildningssektorn efter 12.10.2021. Regionala och lokala behöriga myndigheter får inom sina områden eller lokalt utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras riskbedömning och befogenheter, med beaktande av den lokala och regionala epidemiologiska situationen. Utbildningsanordnarna svarar med stöd av de lagar som reglerar deras verksamhet för säkerheten i studiemiljön och kan i detta syfte ge egna munskyddsrekommendationer som gäller undervisnings- och tentamensutrymmen. De noggrannare rekommendationerna om användning av munskydd vid läroanstalter kan därför variera från region till region.

Texten har uppdaterats 28.1.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

 

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ova-och-ordna-de-gamlas-da…

Kan man ordna bänkskuddardagen i gymnasiet under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning

Uppdaterad 15.10.2021

Det är möjligt att ordna bänkskuddardag (penkis) i gymnasiet med beaktande av vad som anges om gleshet i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läroanstalterna ska följa bestämmelserna om avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Den regionala eller lokala myndigheten beslutar utifrån den regionala och lokala epidemisituationen hur och vilka  åtgärder som ska tillämpas för att undvika närkontakt. Det rekommenderas att man vid läroanstalterna i mån av möjlighet undviker situationer med direkt kontakt med andra. Utbildningsanordnaren och den enhet som ansvarar för smittskyddet i den kommun där läroanstalten finns ger vid behov närmare anvisningar om praktiska åtgärder.

När andra än studerande och personal vistas på läroanstaltens område ska de instrueras att följa anvisningarna om hygien och bevarande av avstånd.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inte utfärdat någon nationell rekommendation om användning av munskydd inom utbildningssektorn efter 12.10.2021. Regionala och lokala behöriga myndigheter får inom sina områden eller lokalt utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras riskbedömning och befogenheter, med beaktande av den lokala och regionala epidemiologiska situationen. Utbildningsanordnarna svarar med stöd av de lagar som reglerar deras verksamhet för säkerheten i studiemiljön och kan i detta syfte ge egna munskyddsrekommendationer som gäller undervisnings- och tentamensutrymmen. De noggrannare rekommendationerna om användning av munskydd vid läroanstalter kan därför variera från region till region.

Texten har uppdaterats 28.1.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-bankskuddardagen-i-g…

I vilka situationer kan man ordna besök i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 15.10.2021

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här berör också sådana besök som man i enlighet med läsårsplanen planerar ordna i skolan eller läroanstalten samt besök som görs utanför skolan eller läroanstalten. Det är skäl för utbildningsanordnaren att följa med den lokala epidemisituationen och smittskyddsmyndigheternas bestämmelser. Utbildningsanordnaren överväger om det är möjligt att ordna besök utanför skolan/läroanstalten eller om man kan bjuda in gäster. Utbildningsanordnarna beslutar om lämpliga verksamhetssätt och ger instruktioner i enlighet med dem.

När man ordnar besök ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 12.10.2021. Enligt rekommendationen kan andra personer än eleverna och personalen vid skolan vistas på skolans område med beaktande av hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Samma gäller för läroanstalter på andra stadiet.

Då man planerar programmet för ett besök är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i kontakt med andra grupper och utomstående. Om det behövs transport för att ordna ett besök rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för över 15-åriga studerande på andra stadiet.

Texten har uppdaterats 9.8.2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/i-vilka-situationer-kan-man-ordna-…

Har en utomstående fritt tillträde till skolan eller läroanstalten?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

15.10.2021

Undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är offentlig i enlighet med lagstiftningen, men rätten att följa undervisningen kan begränsas av motiverade skäl. Rätten att följa med undervisningen ger inte rätt att beblanda sig i undervisningen eller att påverka elevernas åsikter.

I skolan och på skolans område får man inte heller dela ut material utan skolans tillstånd. Om det är uppenbart att en person försöker påverka elevernas eller de studerandes åsikter, kan personen nekas tillträde till skolans område.

En person som beter sig störande och osakligt kan uppmanas att avlägsna sig från skolan eller skolgården. Om personen inte följer uppmaningen kan skolan kontakta polisen. En person som vistas på skolans område utan lov kan göra sig skyldig till brott mot frid.

Texten har uppdaterats 15.10.2021: Första stycket har redigerats för att motsvara gällande rekommedantioner.

 

Direkt länk till det här svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-utomstaende-fritt-tilltrade…

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 15.10.2021

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med tillräckliga avstånd till varandra i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen.

I gymnasieutbildningen är det utbildningsanordnaren som beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning är studierna och påvisandet av kunnandet till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten se till att man kan hålla tillräckliga avstånd. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska eleverna placeras så att de har tillräckliga avstånd till varandra.

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik under coronaepidemin.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter som publicerats 12.10.2021.

 

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Visar 1-10/27