Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

6 relaterade frågor

Är det möjligt att ordna till exempel rehabilitering i småbarnspedagogikens lokaler?

Nyckelord Coronaviruset Elev- och studerandevård Småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriet ger på sin webbplats anvisningar om att terapi, rehabilitering eller motsvarande stöd som barnet behöver kan ordnas i småbarnspedagogikens lokaler med beaktande av instruktionerna som berör hygien.

Kan barnet ha med sig en sömnleksak eller andra personliga saker till småbarnspedagogiken?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

Enligt de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett ska man tills vidare inte ha med sig egna leksaker till småbarnspedagogiken.

För barnet kan det ändå vara viktigt att ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagssömnen. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm och solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man trots anvisningarna ta med sig till småbarnspedagogiken, så länge man tar hänsyn till kraven på hygien. Dessa ska ändå inte transporteras mellan hemmet och enheten varje gång barnet förs till och hämtas från småbarnspedagogiken.

Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena. I förvaringen av barnets saker ska man ta i beaktande bestämmelserna om hygien, till exempel så att sömnleksakerna förvaras i vilorummet och de övriga sakerna i barnens egna fack. Det är också bra att prata om de här förfaringssätten med barnen så att de förstår varför man inte får ta med sig hem de sömnleksaker man har på daghemmet.

Bör beslut eller avtal om ordnande av småbarnspedagogik ändras på grund av barnets frånvaro?

Nyckelord Coronaviruset Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 15.5.2020)

Deltagande i daghemsverksamhet eller familjedagvård baserar sig på ett beslut som kommunen har fattat eller på ett avtal mellan den privata tjänsteleverantören och klienten. Att barnet tillfälligt är frånvarande från småbarnspedagogiken förutsätter inte ändringar i beslutet eller avtalet om ordnande av småbarnspedagogik som har gjorts i enlighet med 18 § i lagen om småbarnspedagogik.

Vilka verktyg för kommunikation kan anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning använda i kommunikationen till vårdnadshavarna?

Nyckelord Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 7.5.2020)

Utvecklingen av barnens digitala färdigheter är en del av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, kommunikationsmedel, sociala medier och digitala spel som används inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisningen ansvarar för att man följer dataskyddsförordningen och -lagen i fråga om de digitala apparater som man använder inom småbarnspedagogiken. I valet av applikationer och program ska man ta i beaktande barnens ålder och utvecklingsnivå. Man utgår från de digitala apparater som anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning har tillgängliga. Vårdnadshavaren bestämmer om barnet i när- eller distansundervisningen kan använda en egen eller vårdnadshavarens mobila enhet eller andra digitala apparater som finns hemma.

Målet för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är att tillsammans med barnet och vårdnadshavarna agera på ett sätt som gynnar en harmonisk utveckling hos barnet och hens helhetsmässiga välbefinnande samt att man stödjer barnets vårdnadshavare i deras fostrande arbete. Anordnaren av småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska vara i kontakt med vårdnadshavarna med sådana medel som är ändamålsenliga för kommunikationen. Då undantagsförhållanden råder på grund av coronaviruset kan utbildningsanordnaren i mån av möjlighet fortsätta hålla kontakt med barnen och vårdnadshavarna även om barnen inte skulle delta i småbarnspedagogiken under den tid undantagsförhållanden råder. 

Då man planerar kommunikationen ska utgångspunkten vara att man ska nå alla vårdnadshavare. I kommunikationen kan man använda till exempel e-post och sms. Om man använder tjänster som tillhandahålls i sociala medier, såsom snabbmeddelandetjänster, ska kommunikationen grunda sig på vårdnadshavarens samtycke. Om vårdnadshavaren inte har tillgång till eller inte använder tjänster som tillhandahålls i sociala medier, ska man vara i kontakt med hen på något annat sätt. Om man i kommunikationen använder sådana sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter inom särskilda kategorier av personuppgifter som avses i dataskyddsförordningen ska man välja ett sådant verktyg som har en tillräcklig nivå på dataskyddet och -säkerheten. Sekretessbelagda uppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter är till exempel uppgifter om elevens hälsa.

Hur informerar Utbildningsstyrelsen aktörerna inom småbarnspedagogiken i den rådande undantagssituationen?

Nyckelord Coronaviruset Småbarnspedagogik

All vår information som berör coronavirusepidemin har samlats på sidan www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset.  

Hur får jag tillgång till Utbildningsstyrelsens meddelanden om coronaviruset som riktar sig till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare?

I kommunikationen som berör coronavirusepidemin använder Utbildningsstyrelsen de kontaktuppgifter till aktörerna inom småbarnspedagogiken som man har fått av respektive privata serviceproducent i samband med att serviceproducenten har registrerat sig för att ta i bruk informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) och kommunen har godkänt registreringen. Om du ännu inte har registrerat organisationen för att ta i bruk Varda, vänligen utför registreringen nu så att du i fortsättningen får Utbildningsstyrelsens meddelanden som berör coronaviruset.

Hur inverkar coronaviruset på statsunderstödsverksamheten?

Nyckelord Coronaviruset Finansiering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Coronavirusepidemin inverkar på flera sätt på Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet. Av den här orsaken har vi försökt öka flexibiliteten bland annat genom att förlänga ansökningstiderna för statsunderstöden, förlänga användningstiden för statsunderstöden samt ge gemensamma anvisningar som berör statsunderstödsverksamheten.

Bakom länken nedan hittar du de senaste anvisningarna som berör statsunderstödsverksamheten.

Visar 1-6/6